תקנון שיפור ציונים

 

 

סטודנט המבקש לשפר ציון בקורס כלשהו משנה קודמת, חייב להירשם לקורס בנוהל הרשמה רגיל, ולמלא את כל חובות הקורס כגון: תרגילים, עבודות וכו'. סטודנט שאינו רשום לקורס, לא יורשה להשתתף בבחינה.
 
  1. סטודנט רשאי להירשם לשיפור ציון אך ורק לפי הנוהל הנהוג במכללה והמפורט בסעיף 14 לנהלי הבחינות.
  2. למרצה הקורס שמורה הזכות לפטור סטודנטים מרכיבי ציון, כגון: תרגילים או פרוייקט. לפטור כזה דרוש אישור בכתב.
  3. סטודנט שנרשם לקורס על-מנת לשפר ציון, ובוחר שלא להשתתף במבחן, ישמור על ציונו הקודם. סטודנט אשר נכנס לחדר הבחינה, אינו זכאי יותר לציונו הקודם.

 

��� ����   ������