header_stamp
netanya_mobile_navlogo

המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

  • ראשי
  • המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

אודות המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

המרכז לדיני בנקאות הוקם בבית הספר למשפטים באקדמית נתניה, במטרה לעסוק בהיבטים המשפטיים של ענף הבנקאות. מרכּזים אקדמיים לחקר הבנקאות אינם דבר חדש. הייחוד של המרכז לדיני בנקאות שבאקדמית נתניה הוא בהיותו מרכז משפטי, העוסק בסוגיות המשפטיות הקשורות לתחום הבנקאי.

 

בנקאות היא תחום הנוגע לציבור כולו. אין כיום אדם שלא נזקק, בצורה זו או אחרת, לשירותיו של הבנק. בהתאם, בתי המשפט עמוסים בתביעות משפטיות בעניינים בנקאיים שונים. זו כנראה הסיבה לכך שדיני הבנקאות הם ענף חשוב בפרקטיקה המשפטית, ומכאן חשיבותו של המרכז הן במישור המעשי והן במישור האקדמי.

 

המרכז לדיני בנקאות עוסק בהיבטים הפרקטיים של דיני בנקאות. המרכז לדיני בנקאות שם דגש על שיתוף פעולה בין הקהילה המדעית, המוסדות הבנקאיים והפיננסיים, והרגולטורים השונים בתחום, במטרה לשפר את הקשרים ביניהם וליצור יחסי גומלין, העשויים לתרום להתפתחות הכלכלה והמשק. המרכז לדיני בנקאות מהווה פורום בו "אנשי השטח" מחד, ואנשי אקדמיה מאידך, דנים ומנתחים בעיות משפטיות אקטואליות של עולם הבנקאות.

 

מטרות המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית:

איתור הנושאים הדורשים דיון והבאתם לסדר היום הציבורי.
עריכת דיונים עקרוניים בנושאים אקטואליים, תוך ניתוח משפטי שלהם, ופרסום תוצאות הדיונים בקרב אנשי המקצוע.
הכנת הצעות חקיקה.
הכשרת סטודנטים למשפטים, כעורכי דין לעתיד, לעסוק בתחום.
מתן הרצאות בקהילה.
עידוד המחקר בתחום דיני הבנקאות.
פרסום מחקרים אשר יעמדו באמות המידה האקדמיות, ב- "מאזני משפט" – בטאון בית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה.

ניהול המרכז

בראש המרכז עומדת פרופ' רות פלאטו-שנער, מרצה בכירה ללימודי משפטים ובבית הספר למנהל עסקים במכללה האקדמית נתניה ובמוסדות נוספים.

שמחים להזמינכם לכנס: חוק שירותי תשלום


יו"ר הכנס: פרופ רות פלאטו-שנער , ראשת המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית, האקדמית נתניה

בשיתוף המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין
 הוועדה לבנקאות ופיננסים בלשכת עורכי הדין

הכנס עוסק כנס עוסק בחוק שירותי תשלום תשע"ט-2019, שנכנס לתוקף באוקטובר האחרון.

ההרצאות השונות יציגו את עקרונות החוק, ינתחו סוגיות מרכזיות שלו, וינסו להעריך את השפעת החוק על שוק אמצעי התשלום בישראל.

כמו כן ההרצאות יציגו את החידושים המרכזיים הכלולים בחוק בהשוואה לחקיקה הקודמת בתחום אמצעי התשלום,

ואת השפעתם בתחומים שונים כגון איסור הלבנת הון והתחרות בשוק אמצעי התשלום.

לינק לכנס: 

https://www.facebook.com/IsraelBarAssociation/