header_stamp
netanya_mobile_navlogo

המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

  • ראשי
  • המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

אודות המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

המרכז לדיני בנקאות הוקם בבית הספר למשפטים באקדמית נתניה, במטרה לעסוק בהיבטים המשפטיים של ענף הבנקאות. מרכּזים אקדמיים לחקר הבנקאות אינם דבר חדש. הייחוד של המרכז לדיני בנקאות שבאקדמית נתניה הוא בהיותו מרכז משפטי, העוסק בסוגיות המשפטיות הקשורות לתחום הבנקאי.

 

בנקאות היא תחום הנוגע לציבור כולו. אין כיום אדם שלא נזקק, בצורה זו או אחרת, לשירותיו של הבנק. בהתאם, בתי המשפט עמוסים בתביעות משפטיות בעניינים בנקאיים שונים. זו כנראה הסיבה לכך שדיני הבנקאות הם ענף חשוב בפרקטיקה המשפטית, ומכאן חשיבותו של המרכז הן במישור המעשי והן במישור האקדמי.

 

המרכז לדיני בנקאות עוסק בהיבטים הפרקטיים של דיני בנקאות. המרכז לדיני בנקאות שם דגש על שיתוף פעולה בין הקהילה המדעית, המוסדות הבנקאיים והפיננסיים, והרגולטורים השונים בתחום, במטרה לשפר את הקשרים ביניהם וליצור יחסי גומלין, העשויים לתרום להתפתחות הכלכלה והמשק. המרכז לדיני בנקאות מהווה פורום בו "אנשי השטח" מחד, ואנשי אקדמיה מאידך, דנים ומנתחים בעיות משפטיות אקטואליות של עולם הבנקאות.

 

מטרות המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית:

איתור הנושאים הדורשים דיון והבאתם לסדר היום הציבורי.
עריכת דיונים עקרוניים בנושאים אקטואליים, תוך ניתוח משפטי שלהם, ופרסום תוצאות הדיונים בקרב אנשי המקצוע.
הכנת הצעות חקיקה.
הכשרת סטודנטים למשפטים, כעורכי דין לעתיד, לעסוק בתחום.
מתן הרצאות בקהילה.
עידוד המחקר בתחום דיני הבנקאות.
פרסום מחקרים אשר יעמדו באמות המידה האקדמיות, ב- "מאזני משפט" – בטאון בית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה.

ניהול המרכז

בראש המרכז עומדת פרופ' רות פלאטו-שנער, מרצה בכירה ללימודי משפטים ובבית הספר למנהל עסקים במכללה האקדמית נתניה ובמוסדות נוספים.

///Copy the tag below and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once per account, even if you are tracking multiple actions. ///Copy the snippet below and paste it in between the tags of the page(s) you'd like to track, right after the global site tag