חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הקלות לסטודנטים המשרתים במילואים

 • ראשי
 • הקלות לסטודנטים המשרתים במילואים

כללי זכויות הסטודנט:

התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים 
 1.    סטודנט/ית המשרת במילואים רשאי לפנות למזכירות בית הספר בו הוא לומד, לשם קבלת מידע והגשת בקשה לקבל התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים. הפנייה תיעשה תוך צירוף אישורים מתאימים על השירות במילואים
 2.    היעדרות משיעורים ודחיית קורס:
 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות עניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמיסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי,יוכל לבקש לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

     3.   דחיית הגשת מטלות אקדמיות: 

 • סטודנט ששירת במילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או לפחות 7 ימים בסמיכות לה, יהיה זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או למטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה.
 • הדחייה תהיה לפחות כמספר הימים בהם שירת הסטודנט במילואים.

 

     4.  שעות חונכות

 • סטודנט ששרת במילואים מעל שלושה שבועות יוכל למצוא סטודנט חונך בתשלום והמכללה תסייע בסבסוד בסך 20 ש"ח לשעה. שעות החונכות שיאושרו
 • לא יעלו על מספר שעות התרגיל או מחצית שעות ההרצאה  הגבוה מבין השניים שהפסיד הסטודנט. הסבסוד יינתן כמלגה ויקוזז משכ"ל .
 • לביצוע התשלום יש להעביר פניה מסודרת בכתב למזכירות בית הספר תוך צירוף אישורים נלווים.
 • אגודת הסטודנטים תשתתף במימון משלים בסך 20 ש"ח נוספים.
 

     5. צילומים, שירותי ספריה ורישום מוקדם לקורסים:

 • סטודנט ששרת מעל 15 יום במילואים במהלך הלימודים או ששרת בצו 8 מעל 7 ימים יהיה זכאי לצילום הרצאות ממחברות של תלמיד אחר , שיאותר על ידו , וזאת עד ל- 50 עמודי צילום או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד בעד כל יום בו נעדר. תלמיד המעוניין בהסדר זה יפנה בבקשה בכתב מלווה באישורים למזכירות ביה"ס.
  הצילומים יעשו ע"י מדור הצילום במכללה, ובאישור מזכירות ביה"ס שיופנה למר דוד אוחנה.
 • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.
 • סטודנט שזומן למילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים וזאת בכפוף לאפשרויות טכניות בכל בית ספר ובתיאום עם דיקן בית הספר.

      6. בחינות:

 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר שירת במילואים 10 ימים רצופים או 21 במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו.
  (האמור בסעיף זה ובקודמו מתייחס לבחינות מועדי א' ו-ב' בלבד).
 • מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים, באופן שתינתן לסטודנט השהות להתכונן לקראת הבחינה.

     7. היעדרות מבחינות או עבודה המהווה דרישה מוקדמת:

      סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס, המהווה דרישה מוקדמת, או בשל היעדרותו לא  הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם       לזכאותו לפי כללים אלה.

 

      8. הארכת לימודים:

       סטודנט שזומן לשירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום אחר נוסף.

      9.  מילגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות:

 • שירות מילואים יוכר כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך:
                                    1. בחינת זכאות הסטודנט לקבלת מילגות
                                    2. בחינת זכאות הסטודנט למגורים במעונות
 • סטודנט ששירת לפחות 14 ימי מילואים במהלך שנת הלימודים ברצף אחד או בשניים יהיה זכאי ל-2 נקודות זכות לתואר (בהתאם למסמך עקרונות למתן 2 נקודות זכות עבור התנדבות חברתית שאושר ע"י הרקטור).