הקלות לנשים בהריון/אחרי לידה/בתהליך אימוץ

הוראות בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה נהלים לביצוע החל משנת תשע"ג
           
הערה מקדימה: כל האמור להלן בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

 

 • סטודנטית שבמהלך הלימודים עוברת טיפולי פוריות או בהריון או יולדת וסטודט/ית בתהליך אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה רשאי/ית לפנות למזכירות בית הספר בה הוא/היא לומד/ת, לשם קבלת מידע והגשת בקשה לקבל התאמות. הפנייה תיעשה תוך צירוף אישורים מתאימים לרבות אישורים רפואיים על "האירוע המזכה". יישמר חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו.
 
 • היעדרות משיעורים ודחיית קורס.
 1. סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בשל אירוע מזכה מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. סטודנטית לאחר לידה זכאית להעדר שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים לפי הגבוה. 
 2. סטודנט נעדר בשל "אירוע מזכה" יוכל לבקש לדחות הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

 • דחיית הגשת מטלות אקדמיות.
 1. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה  במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמיכות לה, יהיה זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או למטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה. תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
           
 • שעות חונכות.
 1. סטודנט שנעדר עקב אירוע מזכה יוכל למצוא סטודנט חונך בתשלום והמכללה תסייע בסבסוד בסך 20 ש"ח לשעה. שעות החונכות שיאושרו לא יעלו על
 2. מספר שעות התרגיל או מחצית שעות ההרצאה  הגבוה מבין השניים שהפסיד הסטודנט. הסבסוד יינתן כמלגה ויקוזז משכ"ל.
 3. לביצוע התשלום יש לפנות בכתב למזכירות ביה"ס תוך צירוף אישורים מתאימים.
 4. אגודת הסטודנטים תשתתף במימון משלים בסך 20 ש"ח נוספים.
 
 • צילומים.
 1. סטודנט שנעדר עקב אירוע מזכה יהיה זכאי לצילום הרצאות ממחברות של תלמיד אחר , שיאותר על ידו , וזאת עד ל-20 עמודי צילום או הדפסה ליום על כל יום היעדרות. תלמיד המעוניין בהסדר זה יפנה בבקשה בכתב מלווה באישורים למזכירות ביה"ס. הצילומים יעשו ע"י מדור הצילום במכללה, ובאישור מזכירות ביה"ס שיופנה למר דוד אוחנה.
 
 • בחינות.
 1. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד (למעט מועד ג').
 2. סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת שנעדר מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד (למעט מועד ג').
 3. סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.
 4. סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה, 25% ממשך הבחינה.

 • היעדרות מבחינות או עבודה המהווה דרישה מוקדמת.
 1. סטודנט שנעדר אירוע מזכה  מבחינה של קורס, המהווה דרישה מוקדמת, או בשל היעדרותו לא  הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
 
 • הארכת לימודים
 1. סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום אחר נוסף.
 
 • חניה בקמפוס
 1. סטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד חודש אחרי הלידה תהיה זכאית לחנות, ללא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

 • בני זוג
 1. בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
 2. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף.

��� ����   ������