לימודי אנגלית

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל
 

 

 
 
היקף לימודי האנגלית ופטור מלימודים אלה נקבעו על ידי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מתאריך 16.7.15.
 
סוגי  הקורסים ודרכי המיון:
הסטודנטים ממוינים לקורסים באנגלית לפי אחד מהקריטריונים הבאים:  הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון במבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם באנגלית.
 1.להלן המיון לקבוצות על בסיס הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, במבחן אמי"ר או
   אמיר"ם באנגלית.
   א.  קורס ברמת טרום בסיסי א' – מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון הפסיכומטרי
        לפי הפירוט הבא: ציון 50-69 במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם או ציון 150-169 במבחן
       אמי"ר.
  ב.  קורס ברמת טרום בסיסי ב' - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון הפסיכומטרי
        לפי הפירוט הבא: ציון 70-84 במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם או ציון 170-184 במבחן
        אמי"ר.
  ג.  קורס ברמת בסיסי  - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון הפסיכומטרי
        לפי הפירוט הבא: ציון 85-99 במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם או ציון 185-199 במבחן
        אמי"ר.
  ד.  קורס ברמת מתקדמים א'  - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון הפסיכומטרי
        לפי הפירוט הבא: ציון 100-119 במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם או ציון 200-219
        במבחן אמי"ר.
  ה.  קורס ברמת מתקדמים ב'  - מיועד לסטודנטים שסווגו לרמה זו במבחן המיון הפסיכומטרי
        לפי הפירוט הבא: ציון 120-133 במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם או ציון 220-233
        במבחן אמי"ר.
 
2.  סטודנט שלא יהיה בידיו ציון באחד מהמבחנים הפסיכומטריים באנגלית, יסווג לקורס ברמת טרום
     בסיסי א'.
  
3.  פטור מלימודי האנגלית: סטודנט העומד באחד הקריטריונים שלהלן יהיה פטור מלימודי
     האנגלית.
     א.  סטודנט שיש לו תואר ראשון מאוניברסיטה או מכללה אקדמית בארץ ועמד בהצלחה במבחן
          באנגלית בתואר ראשון.
     ב.  סטודנט שסיים את לימודי התיכון ונבחן בבחינות הבגרות במדינה דוברת אנגלית.
     ג.  סטודנט בעל תואר ראשון ממדינה דוברת אנגלית.
     ד.  סטודנט בעל תואר ראשון באנגלית מאוניברסיטה או מכללה אקדמית בארץ.
     ה. סטודנט שהשיג ציון של 134 נקודות בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או במבחן
        אמיר"ם או 234 נקודות במבחן אמי"ר.
 
אבחנה בין קורסי חוץ לבין קורסי אנגלית במכללת נתניה
ביוזמת המל"ג, האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים קורסי אנגלית מקוונים בכל הרמות (פרט לרמת מתקדמים ב' ) ללא תשלום, לצורך לימוד עצמי ללא הוראה פרונטאלית. קורסי החוץ כוללים הרצאות מצולמות ותרגולים מקוונים באנגלית לצרכים אקדמיים. אולם המל"ג קבע כי כל מבחן, בכל רמה, יעלה 300 ש"ח.
לצד הקורסים המקוונים, המכללה מציעה לסטודנטים קורסים פרונטאליים באנגלית בכל הרמות. כל קורס פרונטאלי כולל הרצאות ותרגול בעזרת מרצה לאנגלית.
·         כל סטודנט, לאחר שהתקבל ללימודים, יקבל הודעה כי הוא יכול לבחור באחת משתי האפשרויות: ללמוד אנגלית במכללה או בקורסים מכוונים באוניברסיטה הפתוחה, ויהא עליו להודיע על החלטתו למדור רישום.
·         אנו מציעים לכל סטודנט ששוקל ללמוד באופן עצמאי באוניברסיטה הפתוחה לקבל יעוץ מהיועצים האקדמיים במכללה (אריק פריש או רפי רפאלי).
 
מבחנים ומעבר מרמה לרמה
כדי לעבור לקורס ברמה גבוהה יותר, כל סטודנט חייב לגשת למבחן סופי של הקורס אותו למד. סטודנט שלקח את הקורס המקוון חייב לגשת למבחן סופי במוסד האקדמי בו הוא לומד. לא יינתנו מבחנים מיוחדים לסטודנטים שבחרו להשתמש בקורסים המקוונים.
כפי שנכתב לעיל, עלות המבחן לסטודנט שלמד בקורס המקוון היא 300 ₪. סטודנט שלומד בקורס הפרונטאלי במכללה אינו מתבקש לשלם עבור המבחן שכן התשלום עבור הקורס כולל בתוכו גם את התשלום עבור המבחן.
 
זכאות להקלות בקורסי האנגלית ובמבחנים
סטודנט שזכאי להארכת זמן ולהקראה יקבל את ההקלות במבחנים שיערכו במהלך השעורים הפרונטאליים במכללה ובמהלך המבחנים הסופיים של הקורסים. ההקלות במבחני סוף הקורסים  יינתנו גם לסטודנטים שילמדו את הקורסים המקוונים ויבחנו במכללה בסוף הקורסים.
הערה: הוראות אלו הן בהתאם להוראות המל"ג. אם יהיו שינויים בהחלטות המל"ג ישתנו ההוראות בהתאם.
 
 

 

��� ����   ������