דיני עונשין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(22) ראיות נסיבתיות להוכחת קיומו של יסוד נפשי לביצוע עבירה

 

(23) חסינות ראשי מדינה מפני העמדה לדין פלילי

��� ����   ������