דיני חיובים (חוזים ועשיית עושר)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20) ביצוע עסקת מכר על ידי שלוח בשם שולח הסובל מדימנציה (שיטיון)  

 

(21) התחייבות בשטר תנאים ובזיכרון דברים: מעמדה המשפטי ותוצאות הפרתה

 

(22) חובתן של רשויות ציבוריות לעמוד בהתחייבויותיהן החוזיות על פי המשפט העברי

 

 

 

 

��� ����   ������