קומונסנס 9 - page 1

ommonsense
עורך ראשי: יצחק מאיר
עורכת: אביבה פלטר
מרכזת: אסתי עופר
הפקה אינטרנטית: אלי פרידמן
עימוד ועיצוב גרפי:
מירב דסקלו הפקות בע״מ
1
מגזין לחשיבה אסטרטגית
ומון סנס
ק
הלשון העברית – אתגר אסטרטגי, גליון מספר 9
המרכז לדיאלוג אסטרטגי המכללה האקדמית נתניה
רבי אליעזר מוורמייזא (0321-0611) מנה
בפירושו לסידור התפילה שבע עשרה תיבות
בברכת אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש
בינה שבתפילת שמונה עשרה. מנין אותיות זה,
ר
ֵ
בּ
ַ
ד
ְ
ה תּ
ָ
תּ
ַ
א
ְ
ו
קבע, אינו מקרי. כנגד הפסוק "
"
ה...
ָ
מ
ְ
כ
ָ
ח
ַ
יו רוּח
ִ
את
ֵ
לּ
ִ
ר מ
ֶ
שׁ
ֲ
ב א
ֵ
י ל
ֵ
מ
ְ
כ
ַ
ל ח
ָ
ל כּ
ֶ
א
(שמות כ"ח, ג') המונה גם הוא שבע עשרה
תיבות ייסדוהו. פירוש זה טעון פירוק לגורמיו.
הזיקה בין דעת לבין דיבור מודגשת. הדעת
צריכה ללשון. מניית היסוד של החוכמה היא
השפה. בלא מילים אין מחשבות. אך תובנה זאת
עדיין אינה מבטיחה תקשורת. לכך צריך "ומלמד
לאנוש בינה". אדם יבא בדברים עם זולתו מכוח
בטחונו כי כשם שהוא חונן בבינה חונן בה גם
חברו ודעתו ודעת חברו מכוונות ונשענות על
אותם אדנים עד שאם יאמר "בא" לא ישמע
עו "לך" וכשיאמר האחד "מחצית" לא יבוא
ֵ
ר
השני ליטול שלם. על פי האינטרפרטאציה
לפירוש זה של רבי אליעזר מוורמייזא, מודה
האדם בתפילותיו שלש פעמים מדי יום על
שבוראו חנן אותו בשפה טבעית הנותנת בידו
כוח לקרא לדברים בשמם, לבדל אותם אחד
אל אחד מתוך הסביבה המטמיעה, לייסד מדע,
ליישר דעתו בפרוזה ובשיר, להגות אמנות.
כמו כן הוא מודה שלש פעמים מדי יום על
שהשפה בה חונן עושה אותו לחבר בקהיליית
האדם, לבן האנושות, גואלת אותו מן הבדידות
ומעניקה לו את החסד של משפחה ושבט
ואומה וציוויליזאציה. תינוק בא לעולם עם דורון
הסגולה לחשוב מחשבות בינו לבינו ולחלק
אותן בינו לבין חבריו, לשמוע ולהשמיע, להיות
ולהשתייך. סגולה זאת יפה במידה שווה לכל
אחת מכשבעת אלפי שפות האדם באשר הוא
אדם, הידועות לחכמי הלשון על מילותיהן ועל
דקדוקן. העושר המופלג והססגוני הזה ייסודו
בסגולה אחת הבאה לכלל ביטוי במשוואה
המשולשת "אתה ה' חונן דעת - ואתה האדם
תדבר - ואתה אנוש תלמד בינה". הארץ אינה
"שפה אחת ודברים אחדים". מן הקללה הזאת
ניצלה בימי הניסיון לבנות ביוהרה מגדל בו יעלו
כל תושבי האדמה אל רום השמים. אבל היא
משכן בו הניח בורא העולם את כור השפה
המקרין מיסוד אחד אלפי אנרגיות לשוניות
שונות אל משפחות עמים, עם ועם כלשונו,
מדינה ומדינה כשפתה.
הגיליון הזה של "קומון סנס" מוקדש לעיון
במתבקש מן ההכרה כי השפה בכלל והשפה
העברית בפרט הן מתת אל ממנה נוצר המותר
שבאדם והמותר שבאומה. הכל מדברים
ועל כן מנהג העולם הוא שבני האדם דשים
בעקביהם במה שאומרים וייחודה של השפה
נעשית להם שיגרה. לאושרה של האנושות,
יש אנשים שמקדשים את הלשון בעל פה
ובכתב ומטפחים את יופיה ומשחיזים את
דיוקיה ומחדשים את חידושיה ואלמלא הם
הייתה מהומה מאיימת על התרבויות כולן ועל
תרבות הלאום בתוכן. כבר אמרו רב יהודה ורב
"בני יהודה שהקפידו על לשונם - נתקיימה
תורתם בידם, בני גליל שלא הקפידו על לשונם
- לא נתקיימה תורתם בידם" (עירובין דף נ"ג
עמוד א').
בעידן זה של דיבור חובק עולם בלא עכבות של
מרחקים ושל פרקי זמנים, במיידיות של כאן
ועכשיו, מכה הדיבור את הלשון שוק על ירך.
אין לו פנאי לאיית, אין לו פנאי לדייק, אין לו
פנאי להעמיק, אין לו פנאי להתנאות, גוברת
והולכת הסכנה שהעולם כולו יהיה כבני הגליל
וקורבנה של הקדמה הטכנולוגית הנחפזת
להגיע השמימה עלולה להיות החוכמה שלא
יהיה לה גואל על הארץ. החיפזון עלול גם
לסחוף לשונות לתוך מערבולות קוצפות בהן
תאבדנה זהויות וקיללת "ויהי כל הארץ שפה
אחת ודברים אחדים" עלולה לצאת בדרכה
אלינו מקדם.
יהי רצון כי גיליון זה של "קומון סנס" הבנוי על
דברי חכמים ובלשנים וסופרים ומורי הוראה
המשתתפים כולם בשימור הלשון בהארת
חין ערכה, בבחינת מקומה הראוי בחברה
האונברסאלית והלאומית בת ימינו, יהיה כאחד
מאבני חומת הסכר שצריכים עמים לבנות עם
n
ועם בתחומו כדי להגן על אגנות לשונו.
דבר העורך:
הלשון בעידן של דיבור חובק עולם
C
ommon sense
ומון סנס
ק
תוכן עניינים
שלושה היבטים על מצבה של
השפה העברית בימינו
יצחק מאיר משוחח עם פרופ' משה
בר אשר – האקדמיה ללשון העברית –
2
מ
ק
ור ותמורה
שלושה היבטים על מצבה של
השפה העברית בימינו
יצחק מאיר משוחח עם רוביק רוזנטל
6
-
העברית השורשית מתרעננת
שלושה היבטים על מצבה של
השפה העברית בימינו
יצחק מאיר משוחח עם פרופ' גלעד
11
צ
ו
קרמן – ישראלית או עברית
15
ד
"
ר דוד אלטמן
16
17
18
19
20
21
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יצחק מאיר, עורך ראשי
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 22
Powered by FlippingBook