כלכלת משאבי טבע וסביבה - פרופ' נאוה חרובי

תחום:                 ניהול משאבי טבע וסביבה - חובה
שם המרצה:        פרופ' נאוה חרובי
 
 
   
מטרת הקורס:
להבין כיצד נושאי הסביבה משתלבים בתהליכי קבלת החלטות כלכליות וניהוליות.
נבחן את הערך של משאבי טבע מתכלים ומתחדשים, אשר אינם נסחרים באמצעות מנגנוני שוק מקובלים. נלמד להעריך את ההשלכות הסביבתיות  באמצעות אומדנים של תועלות, עלויות ונזקים. הקורס משלב שימוש במודלים כלכליים עם דוגמאות מתחומים של משאבי טבע וסביבה.
 
 
מבנה הציון:
תרגילים              10%
תרגיל מסכם        10%
מבחן                  80%
 
 
תוכן הקורס:
1.             תכונות משאבי טבע ואיכות סביבה
2.             מבני שוק ומדידת רווחה
3.             השפעות חיצוניות בייצור ובצריכה וכלי התערבות ממשלתית
4.             מניעת זיהום ומשפט COASE
5.             מימון מוצרים ציבוריים ובעיית הטרמפיסט
6.             בעיית הגישה החופשית- הטרגדיה של המשאבים המשותפים
7.             זיהום סביבתי ודרכים להקטנתו
8.             בקרת זיהום ורמת זיהום
9.             הפחתת זיהום וחלוקתה
10.         הערכת נזקים ותועלות סביבתיים- שיטות ישירות ועקיפות
11.         ניצול אופטימלי של משאבי טבע מתכלים
12.         ניצול אופטימלי של משאבי טבע מתחדשים
13.         מקרים מייצגים

ביבליוגרפיה:
Cropper, M.L. and Oates, W.E., "Environmental Economics: A Survey", Journal of Economic Literature", 1992, Vol. 30, pp. 675-740.
Field, C.B & Field, K.M., 2002, Environmental Economics: An Introduction", New York, McGraw/Irwin
Goodstein, E.S., 2007, Economics and the Environment, Wiley; 5 edition
Graves, P.E., 2007, Environmental Economics: A Critique of Benefit-Cost Analysis  
Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Hackett, S.C., 2006, Environmental and Natural Resources Economics: Theory, Policy, And the Sustainable Society, M.E.Sharpe; 3 edition
Hanely, N., 2007, Environmental Economics: In Theory & Practice, Palgrave Macmillan; 2 edition
Tietenberg, T., 2006, Environmental Economics and Policy, Addison Wesley; 5 edition

��� ����   ������