ניהול משאבי אנרגיה - ד"ר עמית מור

מרצה: ד"ר עמית מור  amitmor@ecoenergy.co.il
עוזרת הוראה: שירי חפר  Shiri.heffer@il.ey.com
 
היקף הקורס: 3 שעות, 3נ"ז.
תנאי קדם: אין
מטרות :  להקנות לסטודנט/ית:  ידע בסיסי בתחום האנרגיה, הבנת בעיות האנרגיה בארץ ובעולם, עקרונות כלכליים, מימוניים  ורגולטוריים של ענפים שונים במשק האנרגיה העולמי והישראלי. מידע בסיסי בכלכלת מקורות האנרגיה - נפט, גז טבעי, פחם, אנרגיות מתחדשות וחשמל, כולל עקרונות רגולציה, מימון ומדיניות, קביעת תעריפים ומחירי דלקים ושיקולי קביעת תמהיל דלקים; ניתוח בעיות בתכנון משק האנרגיה.
תקציר: מבוא לכלכלת ומימון אנרגיה - ייסקרו משקי האנרגיה המסורתיים עם דגש מיוחד לנפט,  גז טבעי, משקי החשמל והזיקוק ואנרגיות המתחדשות אשר עתידות לתפוש מקום הולך וגובר במאה ה- 21. יערך דיון בנושאי מדיניות אנרגיה ויוצג הקשר בין הביקוש והצע לבין המחיר, יסקרו עקרונות הכנת תכניות עסקיות, מחקרי עלות תועלת, הערכות שווי, סקרי ביקושים ותחזיות מחירים, ילובנו השפעות על איכות הסביבה ומגבלות שימוש כתוצאה מאמנות בינלאומיות וחוקים מקומיים.
ניהול הקורס: הרצאות פרונטליות, דיונים, והצגת עבודות סטודנטים. 
השתתפות הסטודנטים בשעורים הינה חובה.
עבודות סטודנטים:
הסטודנטים יכתבו עבודות בזוגות על נושאים רלבנטיים (כ- 15 עמודים) שיבחרו ביוזמת הסטודנטים באישור המרצה ועוזרת ההוראה.  הסטודנטים יציגו את עיקרי הממצאים במצגות קצרות (10 דקות) בשיעורים האחרונים של הקורס. 
נושאי העבודות יהיו רלבנטיים לעבודת הסטודנטים וישלבו מידע ונסיון טכני /היבטי רגולציה ומדיניות/ היבטי תשתיות והנדסה / היבטים פיננסים/כלכליים כגון ניתוח טכנו-כלכלי. דוגמאות לנושאים לעבודה: הכנת עיקרי תוכנית עסקית להקמת תחנת כח או קו גנרציה פרטית למפעל; הכנת עיקרי תכנית עסקית להסבת מפעל משימוש בדלקים לגז טבעי; פרויקט התייעלות אנרגטית במפעל, עיקרי הערכת שווי למיזם אנרגטי (גז טבעי, אנרגיות מתחדשות) ועוד. ככל הניתן הסטודנט יתמודדו עם נושאים בעלי משמעות למקום עבודתו או נושא שמעניין אותו ויוכל לראיין לצורך העבודה בעלי תפקידים בחברה ומחוצה לה. 
 
 
יש להעביר נושא לעבודה לאישור במייל, מנוסח כשאלה עד ליום ה- 13 במרץ 2018, כולל ראשי פרקים ומקורות מידע ראשוניים. העבודה תסוכם במסקנות והמלצות. את העבודות והמצגות יש להגיש במייל עד ל- 15 ביוני 2018.  את הנושא יש להעביר לעוזרת ההוראה עם העתק למרצה.
 מבנה הציון הסופי:
100% - עבודת גמר קורס כולל מצגת
תוכנית הקורס*
 
שבוע
נושא
1-3
מבוא לכלכלת אנרגיה והכרות עם תעשיית הנפט והאנרגיה: מקורות אנרגיה ראשוניים: אנרגיה פוסילית (נפט, פחם, גז טבעי), אטום, אנרגיות מתחדשות: רזרבות ופיתוחן, צריכה, מחירים והגורמים המשפיעים עליהם כולל הביטים גיאופוליטיים; בטחון אספקת האנרגיה. מבנה ענפי של משקי אנרגיה בינלאומיים.
מגמות בשוק האנרגיה העולמי:  עלייה בביקוש מול זמינותם של סוגי דלק שונים, מגמת ריכוז העתודות במזה"ת, זמינות של spare production capacity, תשתיות הפקה, הולכה וחלוקה ותשתיות חשמל, חוסנו של שוק האנרגיה הגלובלי במשברים שונים, דוגמאות מ- 2014-1973
4
מבוא לכלכלת משק הדלק והזיקוק, מבנה ענפי ותחרות במשק הדלק: קביעת מחירים, מרווחי זיקוק, כושר ייצור, אחסון ושינוע, שיקולי איכות סביבה. הערכת שווי בית זיקוק
5-6
אנרגיה בישראל: מבנה משקי הדלק, החשמל והגז הטבעי, תמהיל דלקים לייצור חשמל, תחזיות ביקושים לאנרגיה, רגולציה ותעריפים.
מהפכת הגז טבעי בישראל, תגליות הגז (ים תטיס, תמר, לוויתן), תחזיות ביקוש לגז, תשתיות הולכה ומתקני טיפול, פקוח והסדרת התחום, סוגיות יצוא הגז, מיסוי (ועדת ששינסקי), המחלה ההולנדית וקרן תמלוגי הגז.   
אנרגיה גרעינית בישראל? הצורך והשיקולים בעד ונגד
7-9
מדיניות ועקרונות לקביעת תמהיל דלקים לייצור חשמל: פחם, נפט, גז טבעי, אטום, אנרגיות מתחדשות: טכנולוגיות ועלויות, שיקולים מוניטאריים, אסטרטגיים, גיאופוליטיים, סביבתיים וקרקעיים
עקרונות פיקוח והסדרה של משקי אנרגיה, רגולציה של משקי חשמל ומבנה תעריפים. אמצעים לניהול צד הביקוש – שימור חסכון והתייעלות. תמחור תעריפי חשמל, תחזיות ביקושים לחשמל, תחזיות תעריפי חשמל, הערכת שווי תחנות כח.
10-11
קידום אנרגיה מתחדשת והקטנת התלות בנפט, מבחן עלות – תועלת למשק, קביעת יעדים, מדיניות למתן תמריצים ועידוד ממשלתי.
אנרגיה וסביבה: חקיקה ותקינה, שימוש באמצעים כלכליים להפחתת זיהום, סחר בזכויות פליטה של גזי חממה, השלכות על משק החשמל והאנרגיה.
12-13
מצגות של עבודות סטודנטים
·         נושאי הקורס וסדר הנושאים יכולים להשתנות בהתאם לשיקול דעת המרצה
רשימת מקורות:
  1. קריאת חובה
EIA, U.S. Energy Administration, International Energy Outlook 2017, Executive summary - www.eia.gov
 
קריאות רשות
 
 
1.      Frank Kreith and D. Yogi Goswami, Editors: Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press (2007).
2.         Daniel Yergin, The Prize: The epic quest for oil, money and power, Simon and Schuster, 1992. Chapters  9, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 34
3.         Michael Mason and Amit Mor (Eds.), Renewable energy in the Middle East: enhancing Security through Regional cooperation, NATO Science for Peace and Security Series, Environmental Security, Springer, 2009
4.         World Bank, West Bank and Gaza, Energy Sector Review, May 2007
5.         Eco-Energy, Energy Master Plan for the State of Israel, Summary report, August, 2004.
6.         Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, International Energy Outlook, 2014, September 2014 www.eia.gov
7.        Strategic Energy Policy – Challenges for the 21st Century, Paper of An Independent Task Force Sponsored by the James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University and the Council of Foreign Relations.  Edward L. Morse, Chair; Amy Jaffe, Project Director
8.         עלות - תועלת מהחדרת שימוש נרחב באנרגיה סולרית בישראל, בטכנולוגיות סולריות תרמיות ופוטו וולטאיות (PV). הדו"ח הוכן ביוני 2005 עבור ארגון גרינפיס ושימש לקידום תקינה ורגולציה לעידוד השימוש באנרגיה סולרית בישראל. (ראה דו"ח באתר האינטרנט של אקו אנרג'י www.ecoenergy.co.il). הדו"ח עודכן לבקשת גרינפיס והורחב לשימוש באנרגיה מתחדשת כולל אנרגית רוח, ביומסה ואחרת לצורך קידום הצעת חוק אנרגיה מתחדשת שהונחה על שולחן הכנסת (2009).
9.         סקר אנרגיה מתחדשת ושטחים פתוחים בישראל – בעבודה נסקרו טכנולוגיות יצור אנרגיה והשפעתם על שטחים פתוחים בישראל. הסקר בוצע עבור מכון דש"א של החברה להגנת הטבע והושלם בנובמבר 2008  (ראה דו"ח באתר האינטרנט של אקו אנרג'י www.ecoenergy.co.il).
10.      השימוש בדלקים ביולוגיים בישראל – אתגרים גיאו-אסטרטגיים וסביבתיים. חוות הדעת פורסמה בספטמבר 2007. (ראה דו"ח באתר האינטרנט של אקו אנרג'י www.ecoenergy.co.il).
11.      "Mediterranean and National Strategies for Sustainable Development, Energy Efficiency and Renewable Energy". הדו"ח הוכן על ידי אקו אנרג'י עבור המשרד להגנת הסביבה  וה- Plan Blue  והוצג בכנס של ה- Plan Blue במרס 2007. (ראה דו"ח באתר האינטרנט של אקו אנרג'י www.ecoenergy.co.il).
��� ����   ������