תשתיות טכנולוגיות בעידן הסייבר - מר איציק הברברג

 
שם המרצה:            מר איציק הברברג    
 
פרטי המרצה:         itsikhbr@gmail.com
 
 
תיאור הקורס: 
       
 הקורס מתמקד בהבנת מרכיבי התשתיות הטכנולוגיות של המידע ושל מערכות המידע אשר הנם בין הכוחות המובילים ומשנים את עולם העסקים, לבין היכולת לעשות בהם שימוש נכון בסביבת העסקית המודרנית ומול הסיכונים ביכולתנו לאבטח אותם.
הקורס עוסק באיומים ובהזדמנויות על המידע ומערכות המידע ובוחן את האיומים השונים שעלולים לחשוף מידע רגיש, לשבש נתונים ואף למנוע זמינות של מערכות המידע אשר הנם קריטיים למתן ערך מוסף על ידי ארגונים ללקוחות שלהם ולהמשכיות העסקית שלהם.
הקורס מספק ידע תאורטי ושיטות מעשיות כיצד להתגונן מול איומים אלו, מתוך כוונה שהארגון יגן על הסודיות, האמינות והזמינות של הארגון עצמו ושל נכסיו השונים, אשר הם אלו אשר מספקים את יכולת הארגון לשרוד, להרוויח, ליצור ערך מוסף ואף לגדול בסביבה בה הוא פועל.
 
תוכן הקורס:
 
 
תוצרי למידה:
 

1. הכרת מושגים בתחום תשתיות מערכות מידע.
2. שיפור יכולת ההתמודדות עם אתגרים בסביבה הטכנולוגית העדכנית.
3. זיהוי איומי אבטחת מידע וסיכוני סייבר.
4. הכרות עם תצורות הנדסה ופתרונות בתחום מערכות המידע.
5. הבנת תצורות הגנה בתחום אבטחת המידע והסייבר.

 

ביבליוגרפיה:
• Conrad E. Misenar S. Feldman J., CISSP Study Guide, Third Edition, 2015
• Harris S. Maymi F., CISSP All-in-One Exam Guide, Seventh Edition 7th Edition, 2016 
• Walker M., CEH Certified Ethical Hacker, Exam guide, Third Edition, 2017​
 
 
 
 
נוכחות:
 1. ההשתתפות בכל השיעורים הינה חובה.
2. סטודנט רשאי להיעדר מקורס עד 4 פעמים במהלך הסמסטר כולל מחלה )אין צורך באישור רפואי(.
3. היעדרות חמישית משמעה ביטול הקורס ועל הסטודנט יהיה לחזור על הקורס.
4. למרצים הזכות לגרוע נקודות מהציון, עקב הפרעה חוזרת, נשנית ויוצאת דופן במהלך השיעורים. כמובן תוך הודעה, בעת ההחלטה, לסטודנט
5. במידה וקיימת מחלה כרונית, או כל נסיבה מיוחדת אחרת, על הסטודנט לדווח על כך מראש למזכירות ביה"ס .
6. במקרה של מילואים, יש לנהוג על פי אמנת המילואים הכפופה לחוק מדינה )המפורט באתר המכללה(.
7. בכל מקרה בו מחליט המרצה שלא להתיר לסטודנט להמשיך ללמוד את הקורס ,יימסר על כך לסטודנט בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, במהלך הסמסטר.
 
הגשת עבודה:
קיימת חובת הגשת עבודה הכוללת מאמר אקדמי עדכני באנגלית )מעשרת השנים האחרונות( בנושא ניהול אבטחת מידע או ניהול סייבר או ניהול סיכונים טכנולוגיים או ניהול טכנולוגי או ניהול תשתיות מחשוב או ניהול מערכות מידע הרלוונטי לקורס.
יש לסכם בקצרה במספר פסקאות את עיקרי הדברים במאמר וכן לפרט נושאים שהופנמו על ידי הסטודנט/ית כתוצאה מלימוד תכולת המאמר.
יש להגיש את המאמר המקורי שנבחר בצמוד להגשת העבודה.
יש להגיש את העבודה עד שבועיים לפני מועד הבחינה.
את העבודה יש לשלוח לדוא"ל: itsikhbr@gmail.com
אי הגשת עבודה העומדת בדרישות משמעותה כישלון בקורס.
אי הגשת עבודה תימנע השתתפות הסטודנט/ית במבחן. 
 
מרכיבי הציון:           
#
סעיף
אחוזים
הערה
1
בחינה אמריקאית
100%
עמידה בדרישות הנוכחות והגשת העבודה הנם תנאי מקדים לבחינה, ללא השלמת משימות אלו לא יאושר לסטודנט/ית לגשת לבחינה
2
אי הקפדה על נוכחות בקורס עלולה להוריד עד 10% מהציון
הפחתה של 10% מהציון
בהמשך לפירוט שהופיע בסעיף נוכחות.
1 . אי הקפדה על נוכחות בקורס עלולה להוריד 10% מהציון היעדרות מהשיעורים מעל 5 מפגשים דינה
כישלון בקורס.
2 . אי עמידה בדרישות הנוכחות לפי הפירוט מעלה, תגרום לביטול הקורס לסטודנט (תמנע השתתפות הסטודנט/ית במבחן והגשת עבודה). 
 
 
��� ����   ������