מבוא לחשבונאות - פרופ' זיו רייך

תחום:               עקרונות
שם המרצה:       פרופ' זיו רייך, רו"ח
  
 
מטרת הקורס:
להקנות לתלמידים ידע רחב, בסיסי ומעמיק במישור העיוני ובמישור הטכני (מעשי) של הנושאים המפורטים להלן. ידע זה מקנה בסיס מוצק לשימוש בדו"חות הכספיים (למשתמשים חיצוניים), ולפיכך מאפשר הבנה וקריאה של דוחות אלו. כלומר, בקורס זה נתמקד בהבנת התהליך של הדיווח הכספי ובמשמעות של המידע הכלול בדו"חות הכספיים.
 
 
דרישות הקורס:
a.    נוכחות חובה.
b.    הגשה של לפחות 80% מהתרגילים.
c.    עמידה בהצלחה במבחן הסופי (ציון 60 לפחות).
 
 
מרכיבי הציון:
מבחן סופי – המבחן מהווה 90% (רק למי שעמד בדרישות הקורס, הבחינה כוללת שאלה באנגלית).
תרגילים – 10% מהציון הסופי.
 
 
תוכן הקורס:
שבוע 1:              מבוא, 4 הנחות היסוד הסביבתיות (הנחת הישות החשבונאית הנפרדת, הנחת העסק החי, הנחת יחידת המדידה הכספית, הנחת תקופת המדידה החשבונאית) .
שבוע 2:              עקרונות חשבונאים מקובלים (עקרון העלות ההיסטורית, עקרון מימוש ההכנסה, עקרון הקבלת הכנסות עם הוצאות, עקרון הגילוי המלא, עקרון היוצאים מן הכלל) ,דו"חות כספיים: דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים, מאזן ודו"ח ייעוד הרווח (דו"ח על השנויים בהון העצמי), פקודות יומן ודו"חות T.
שבוע 3:              מרכיבי המאזן: מרכיבי הנכסים (רכוש שוטף: קופה, בנק, לקוחות-חייבים, שטל"ק, השקעות בני"ע לז"ק וכיו"ב, רכוש קבוע, רכוש אחר).
שבוע 4-5:           מלאי - שיטות ניהול ורישום מלאי  (LIFO, FIFO וממוצע).
שבוע 6-7:           שיטות לחישוב פחת (קו ישר, פחת מואץ, פחת לפי תפוקה, סכום ספרות השנים יורד ואחוז קבוע מיתרה פוחתת).
שבוע 8:              מרכיבי דו"ח רווח והפסד (הכנסה, הוצאה, רווח , הפסד), רישומי התאמה כולל הוצאות מראש, הכנסות מראש, הוצאות שנצטברו לשלם והכנסות לקבל, מרכיבי דו"ח תזרים מזומנים (פעילות שוטפת, פעילות השקעה, פעילות מימון).
שבוע 9:              התחייבויות שוטפות: ספקים-זכאים, שטל"פ, חריגה בבנק, הוצאות שנצטברו לשלם וכו'. התחייבויות לזמן ארוך: אג"ח והלוואות. חובות מסופקים ואבודים.
שבוע 10:            ההון העצמי (הון, קרנות ועודפים), ושינויים בהון העצמי (ייעוד הרווח - חלוקת דיבידנד ומניות הטבה), תפקידי רו"ח ואחריות על הדו"חות הכספיים.
שבוע 11:            רכוש בלתי מוחשי: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, זכיון, זכויות יוצרים, וכיו"ב.
 

 
 
ביבליוגרפיה:
1.      ד"ר זיו רייך, רו"ח וגב' יעל ליברמן. מהדורה חדשה (2009) יסודות החשבונאות, הוצאת המכללה האקדמית נתניה.
2.      שוב שלומי וגיל כץ. (2010) , חשבונאות פיננסית IFRS, גלובס . 
3.      רו"ח איזביצקי עוזי. (2002) חשבונאות פיננסית (3 כרכים), הוצאת בורסי, חברה לספרי משפט בע"מ.
4.      ברלב בן ציון. מהורה חדשה תשנ"ח, חשבונאות פיננסית- תיאוריה וישומים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מגנס.
5.      ברקאי יעקב.(1999) חשבונאות ודיווח פיננסי, הוצאת בר אור.
6.      סמט י. מהדורה חדשה (1995) חשבונאות פיננסית מתקדמת, הוצאת אחיאסף.
7.       Jerry J. Weygandt,. 9th Edition Update (1999)  Intermediate Accounting, John Wiley and Sons Inc.
8.      לשכת רואי חשבון בישראל, גילויי דעת
9.      (2007) דוחות כספיים לדוגמא הוצאת לשכת רואי חשבון בישראל (מתוך המדריך לחבר).
 
 
 
* יתכנו שינויים. יש להתעדכן מול מרצה הקורס *

��� ����   ������