תורת השקעות וניהול תיקי ני"ע- מר זיו ברק

​שם הקורס: תורת ההשקעות

שם המרצה: ד"ר זיו ברק
                   70-206


דרישות קדם: 

יסודות החשבונאות, יסודות המימון 


מטרת הקורס :
1. הקניית ידע בנושא שוק ההון הישראלי  וניהול תיקי השקעות.
2. הרחבת הידע התיאורטי והמעשי בתחום כדאיות ההשקעות בתנאי סיכון ובניית תיקי השקעות
3. הכרה של מודלים להערכת נכסים פיננסיים וניהולם בתנאי אי וודאות.


תוצרי למידה
1. הכרות של המערכת הפיננסית והבנת חשיבותה ומגבלותיה בכלכלת שוק
2. הכרת המושג אי וודאות
3. הבנת החלטות בתנאי אי ודאות סיכון לעומת תשואה
4. השקעה אופטימאלית בתנאי אי וודאות : סיכון ההשקעות וטעמי המשקיעים
5. גזירה ומדידה של סיכונים תמחור נכסי הון
6. הבנתה משמעות של סיגנון ניהול השקעות :ניהול אקטיבי לעומת פסיבי
7. ריבית השוק מבנה וסיכון ומדוע אלו חשובים


דרישות  הקורס :
נוכחות של לפחות 80% מהשיעורים
בחינת סיום: רב ברירה +הסבריםהרכב ציון הקורס :


100%  - בחינה סופיתנושאי הקורס :

​מספר שעור ​נושא השיעור ​תת נושאים ושמות מודלים* ​מקורות קריאה 
​1 מבוא
 • ​המערכת הפיננסית ושוק ההון
 • המערכת הפיננסית
 • מימון ישיר ותיוון פיננסי
 • שוק ראשוני ושוק משני
 • הבסיס התיאורטי של המודלים
 • הקשר ביו חיסכון והשקעה המשק
 • תפקידי המערכת
​BK​M 1-3
​2 ​משקיעים מוסדיים ומתווכים פיננסיים
 • ​מאפייני מתווכים פיננסיים
 • יתרונות וחסרונות של תיווך פיננסי
​BKM 4, 26
​3 ​קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות
 • ​סיכון לעומת תשואה
 • התפלגות תשואות ומומנטים
 • יחסי משקיעים לסיכון
 • קריטריונים לקבלת החלטות
​BKM 6
​4 ​בחירת תיקי השקעות
 • ​יתרונות של גיוון השקעות
 • מודל מרקוביץ': עקום, יעילות והתיק האופטימלי
 • יתרונות של גיוון תיק ההשקעות: מקדם, מתאם וגודל התיק
BKM 7 
​5 ​פיזור בינלאומי של תיקי השקעות
 • ​האם משתלם ולמה
 • הקשר בין שווקי הון במדינות השונות: מתפותחות ומתפתחות
 • דרכים לגיוון גאוגרפי לעומת ענפי
​BKM 25
​6 ​מודלים לתמחור ניירות ערך
 • ​קו שוק ההון וקו שוק ניירות הערך-CAPM
 • (סיכון שיטתי) ביטא לעומת סיכון (לא שיטתי)
 • מודל (Fama-French): גודל, מכפיל
​BKM 9-10
​7 ​ניירות ערך מיוחדות ותיאומי שער
 • ​מניות דיבידנד
 • מניות הטבה
 • הנפקת זכויות
 • איחוד הון מניות
 • מניות בכורה ושליטה
​14BKM
​8 ​הנפקות וחיתום 
 • ​החתם ותפקידו
 • הנפקות וחיתום: מכרזים מסוגים שונים
 • הנפקות וחיתום: הנפקות שניות, חבילות
​3BKM
​9 ​​מימון התנהגותי וניתוח טכני
 • ​הביקורת על תיאוריה המימון המסורתית
 • הטיות התנהגותיות
 • מגבלות על ארביטראג'
 • ניתוח טכני: מגמות ותיקונן במחירים
 • סנטימנט בהשקעות
​BKM 12
  

קריאת חובה:

1. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments (10thed.). Boston: McGraw-Hill Education. (332.6 BOD) (BKM)


2. הבורסה לניירות ערך (2017). הסקירה השנתית 2017 . אוחזר מתוך
https://www.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2017_annualreview_heb.pdf

3. בנק ישראל. דו"ח המדיניות המוניטרית, מחצית ראשונה של 2017.אוחזר מתוך:
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/MonetaryPolicyReport/MPR201701h.pdf

4. בנק ישראל. (2017). התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2017. אוחזר מתוך:
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forcast0717h.pdf
5. דרור, נ' (2017). הבורסה מסכמת את שנת תשע"ז. אוחזר מתוך:
http://www.tase.co.il/Heb/Statistics/ResearchReviews/2017/Pages/Stat_141_Research_2017_09_306518.aspx


 

קריאות מומלצות :

1. בן-חורין, מ' (2009). יסודות המימון והניהול הפיננסי.  תלאביב: דיונון. (332.6 בן-ח)

2. לוי,  ת' (2008). יסודות המימון וההשקעה בתנאי אי ודאוות.ירושלים: אקדמון.      (332 לוי)     ��� ����   ������