סמינריון בניהול משאבי טבע וסביבה - ד"ר תמר שולץ


שם הקורס : סמינריון בניהול משאבי טבע וסביבה

מנחים​: פרופ' צבי דובינסקי, פרופ' נאווה חרובי

מבנה הקורס:
עבודת הסמינר תוגש בזוגות.

מפגשי הסמינר יחולקו לשלשה חלקים:
א. שני מפגשי הכרות עם כלל הסטודנטים, העוסקים בנושא הסמינר והנחיות לכתיבתו.
ב. מפגשים בהנחיה אישית ו/או במייל לפי בקשת הסטודנטים ו/או דרישת המנחים לפי התקדמות
הסטודנטים.
ג. מספר מפגשים (4-2 )שמטרתם למידה הדדית, בהם יציגו הסטודנטים לחבריהם את עבודותיהם באמצעות
מצגות (רשימת המציגים תגובש בהמשך, משך המצגת 51 דקות).
יש חובת נוכחות במפגשים הכללים.

מטרה:
מטרת הסמינר הנה כתיבת עבודה ברמה אקדמית בה מתמודד הסטודנט עם בעיה או שאלה בנושאים שקשורים
למשאבי טבע וסביבה. העבודה תכלול היבטים אקולוגיים וטכנולוגיים כולל ניתוח כלכלי.

נושאים אפשריים:
כל נושא בכל תחום של משאבי טבע וסביבה. למשל, אנרגיה, מים, התחממות גלובלית, זיהום אויר, תכנון סביבתי,
פרויקטים סביבתיים, דוחות חברתיים, ניתוחי עלות-תועלת וכדומה. תתפרסם רשימת נושאים טנטטיבית.

שלבי העבודה:
השלבים השונים של הכנת עבודת הסמינר כוללים הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת
המסמך המסכם. כתיבת העבודה תיעשה באופן עצמאי, תוך כדי ליווי המנחה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא
ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

הרכב הציון:
הגשת סמינר - %08 ,מצגת והשתתפות- %28.

חלוקה לקבוצות:
הסטודנטים יתחלקו לשתי קבוצות :
א. דגש על החלק האקולוגי טכנולוגי: פרופ' צבי דובינסקי יהיה מנחה עיקרי. החלק הניהולי-כלכלי יישלח לפרופ'
נאווה חרובי לקבלת הערות.
ב. דגש על החלק הניהולי כלכלי: פרופ' נאווה חרובי תהיה מנחה עיקרית. החלק האקולוגי-טכנולוגי יישלח לפרופ'
צבי דובינסקי להערות.

שיטת הוראה:
כתיבת העבודה תיעשה באופן עצמאי, תוך כדי ליווי המנחים. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור
המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.


הצעת עבודה:
יש להגיש לאישור הצעה לעבודה הסמינריונית אשר תכלול:
 1. ​נושא העבודה
 2. שאלת המחקר
 3. שיטת המחקר
 4. ראשי פרקים
 5. רשימת ספרות.

לוח זמנים:
הסטודנטים יגישו דף נושא מתוכנן כולל קבוצה מועדפת.
ההצעה הראשונית תוגש עד לתאריך שייקבע במפגש משותף ראשון. האישור להצעה יינתן במייל או בפגישה אותם
יתאמו הסטודנטים עם המנחה. פגישות נוספות בין המנחים לסטודנטים תקבענה לפי הצורך של הסטודנט, בתיאום
מראש, או דרישות המנחים. יש להגיש את העבודה הסופית עד סוף הסמסטר.

שיטת הכתיבה:
העבודה תסתמך על קריאה של מספר מאמרים בספרות המקצועית והצגתם בצורה השוואתית וביקורתית. יש להציג
רקע מעמיק של הנושא תוך שילוב נתונים, לקשר לספרות המקצועית, להציג טיעונים שונים ולכלול ביקורת אישית
של הסטודנט. העבודה תתמקד בנושא סביבתי-אקולוגי ותכלול ניתוח ניהולי וכלכלי של הנושא. הדגש בעבודה יכול
להיות מעשי או תיאורטי. העבודה תוגש בצוותים של שני סטודנטים.

מבנה העבודה:
 1. שער
 2. תוכן עניינים
 3. תקציר
 4. מבוא, כולל שאלות המחקר
 5. שיטות המחקר - המתודולוגיה
 6. גוף העבודה מחולק לראשי פרקים
 7. מסקנות וסיכום
 8. רשימה ביבליוגרפית- ממונת לפי א"ב )בעברית ובאנגלית בנפרד(
 9. נספחים )במידת הצורך(.
רשימת ספרות:
חובה לציין מראי מקום ביבליוגרפים מפורטים גם בגוף העבודה בכל פעם שמסתמכים עליהם ואין להסתפק רק
ברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה.
מראי המקום בגוף העבודה בסוגריים שם המחבר ושנה.
הרשימה הביבליוגרפית (ממוינת לפי א"ב בעברית ובאנגלית לחוד) תואמת לציטוטים בגוף העבודה.
מאמר: שם משפחה של הכותב ושמו הפרטי, שנת פרסום, "שם המאמר", שם כתב העת, מספר הכרך, מספרי
עמודים; ספר: שם משפחה של הכותב ושמו הפרטי, שנת פרסום, "שם הספר", מספר הכרך (אם יש), מספר
המהדורה, המו"ל, מקום ההוצאה, מספרי עמודים רלבנטיים.
קישור לאתר הנותן הנחיות לכתיבה אקדמית של ביבליוגרפיה:
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/510/6040

הגשת העבודה:
העבודה תוגש כשהיא מודפסת, ברווח כפול, גודל 52.
היקף העבודה: כ-21 עמודים מודפסים (לא כולל נספחים וביבליוגרפיה).
רשימת קריאה ומקורות נוספים
בהתאם לנושא שייבחר.


הנחיות למצגת:
משך המצגת 51-58 דקות. המצגת תוצג באמצעות פאוארפוינט. המצגת תכלול 51-1 שקפים פונט 24 .
יש לשלוח את המצגת לאתר הקורס (ניתן לאחר ההצגה).

המצגת תכלול:
 1. ​שם הנושא, רשימת המציגים.
 2. שאלת המחקר, תאור הנושא.
 3. רקע.
 4. מבנה העבודה.
 5. התייחסות בספרות.
 6. התייחסות (תאור טכני קצר, הצדדים השונים של הנושא).
 7. סיכום ומסקנות.
 
��� ����   ������