סמינריון בשיווק - ד"ר אמיר פלינט גור

שם המרצה:    ד"ר אמיר פלינט גור
 
 
כללי
·         הסמינריון ייערך בזוגות (זוג = 2 סטודנטים בלבד!) או לבד.
·         מועד אחרון להגשה: 1.2.2016  לאחר מכן יופחתו 5 נקודות על כל יום איחור (אני רציני!).
 
 
נושאים
הסמינריון יבחן סדרת השערות תיאורטיות.
 
א.   מבנה הסמינריון:
·         מבוא קצר (כעמוד) – הגדרת הנושא, גבולותיו, חשיבותו.
·      סקירת ספרות*  סקירת אינטגרטיבית של כ- 15 מאמרים רלוונטיים מכתבי-עת אקדמיים עדכניים (החל משנת 2000).  יש להקפיד על תקינות רישום ביבליוגרפי.
·         הצגת השערות מחקר * – יש לבחון  4-5 השערות.  יש לבסס ולנמק את ההשערות בגוף העבודה.
לשם בחירת השערות מומלץ לרכז השערות מהספרות המחקרית בטבלת עזר.
·         שיטת המחקר* – הצגת כלי המחקר ומתודולוגיית הביצוע*.
·         הצגת הממצאים – הצגת ידידותית של משתני המחקר ובחינה סטטיסטית של ההשערות.
·         דיון מעמיק הממצאים ובהשלכותיהם, ביקורת וכדומה.
·         ביבליוגרפיה.
·         נספחים.
 
*  יש להעביר נושאים אלה לאישור המנחה.
 
הנחייה
·         פגישות הנחיה תיערכנה  - בתיאום מראש.
·         ניתן ורצוי לפנות במייל: amir@tvn.co.il.  יש להקפיד לרשום בשורת הנושא: "סמינריון".
·         לא תתבצע בדיקת טיוטות או חלקי עבודות.  מומלץ לשאול שאלות ממוקדות.
��� ����   ������