יסודות מערכות מידע - מר יונתן קורפל

 
 
שם המרצה:         יונתן קורפל
היקף הקורס:       שלוש שעות הרצאה, 3 נ"ז
שנה וסמסטר:      שנה א', סמסטר א'
דרישות קדם:       אין
מטרת הקורס:  
מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע בסיסי בנושאי מחשבים ומערכות מידע בארגונים. בין נושאי הלימוד: חומרה ותוכנה, יסודות תקשורת מחשבים, סוגי מערכות מידע ושימושיהן בארגון, מבוא לפיתוח מערכות מידע, וסקירת נושאים שונים במערכות מידע.
דרישות הקורס:
להשתתף בלפחות 80% מהשיעורים; להגיש עבודות בית במועד; לקרוא את פרקי הלימוד כמפורט להלן; לעבור את המבחן בהצלחה.
מרכיבי הציון:  
·         30% עבודות בית עיוניות (2 עבודות קבוצתיות ואחת אישית. פרטים נוספים ימסרו במהלך הקורס ע"י המרצה)
·         70% מבחן (הצלחה במבחן בציון 60 ומעלה הינה תנאי למעבר הקורס)
 
נושאי השעורים:
בטבלה הבאה מפורטים נושאים הלימוד כשהם מחולקים על פי השיעורים המתוכננים. ליד כל נושא מפורטים פרקי החובה שעל הסטודנט לקרוא במהלכו, מתוך שלשת המקורות הביבליוגרפיים המובאים בסוף מסמך זה.
מובהר בזה כי קריאה עצמית של החומר הנה חלק בלתי נפרד מדרישות הלימוד.
 
 
שיעור
נושאי הלימוד
פרקי קריאה (חובה)
1
הארגון והמידע: נתונים, מידע, מאפייני מידע, סוגי משתמשים
שובל: 1.1
נוימן: 1, 2, 3
2
הניהול והמידע: מודלים ניהוליים ומשמעותם מבחינת מערכות המידע, רמות ניהול, רמות מידע והקשר ביניהם
3
מערכות ארגוניות: הבעיות בתצורה של מערכות בדידות, המערכות הארגוניות העיקריות
4
ERP ו-CRM: מאפייני ERP, יתרונות, בעיות ביישום ERP, עקרונות CRM, הקשר בין ERP ו-CRM. האתגרים של גישת SOA
5
האינטרנט: הרשת ותשתיתה, הפונקציות העיקריות שהרשת מספקת (אחזור מידע, דוא"ל, חיבור לרשתות ארגוניות, תקשורת בין-אישית ועוד)
נוימן: 6
6
מסחר אלקטרוני: היתרונות התחרותיים, מודלים המבהירים היכולות המוקנות, כוונים ומגמות
נוימן: 16
7
מחזור החיים של המערכת הממוחשבת: שלבים בתהליך הפיתוח, בעלי תפקידים, מעורבות גורמים שונים בשלבי הפיתוח.
שובל: 1.2
8
גישות שונות לניהול תהליך הפיתוח: ממודל "מפל המים" עד הגישה האיטרטיבית/זריזה לפיתוח מערכות
שובל: 1.4
9
תשתיות טכנולוגיות: חומרה - מרכיבי המחשב, אביזרים חיצוניים;
תוכנה – סוגים של תוכנה ושפות תכנות
נוימן:4, 7
ווטסון: 17
10
תקשורת נתונים: תשתיות, רשתות מקומיות
נוימן: 5
11
בסיסי נתונים: שיטות ארגון נתונים, חיפוש ועדכון נתונים, כלי ניתוח
נוימן: 8
ווטסון: 9
12
אבטחה ובקרה של מערכות מידע: סיכונים, מוקדים קריטיים, הסיכונים המקוונים, מעגלי האבטחה
נוימן: 18
ווטסון: 14
13
השלמות, חזרה וסיכום
 
 
ביבליוגרפיה:
·      זאב נוימן ומשה צבירן משה. מערכות מידע – הלכה למעשה, הוצאת דיונון (2004).
·      פרץ שובל. תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך א', יחידה 1, האוניברסיטה הפתוחה (2015).
·      Richard T. Watson (Ed.) Information Systems, A Global Text (2007
 
 
��� ����   ������