מימון בינלאומי- רו"ח צחי כהן

שם הקורס:        מימון בינלאומי


שם המרצה:       רו"ח צחי כהן

פרטי המרצה :  tzahi.co.2009@gmail.com

דרישות קדם: יסודות המימון 

מטרת הקורס: 
מטרת הקורס הינה להביא להכרה והבנה של הסטודנט את הליך המימון הבינלאומי, הכלים הקיימים בעולם למימון ועסקאות בינלאומיות והסיכונים הכרוכים בו.
   

דרישות הקורס:     נוכחות – נוכחות בהרצאות ובתרגולים חובה והשתתפות פעילה של התלמידים.

תרגילים – במהלך הקורס יינתנו מספר תרגילים. פתרון התרגילים הינו כלי חשוב ביותר להבנה ותרגול הנושאים שיועברו במהלך ההרצאות.
             על התלמידים להגיש 100% מהתרגילים, הגשה בזוגות. לא יתקבלו תרגילים באיחור אלא באישור מקדים של המרצה.

בחינה – בסיום הקורס תתקיים בחינה שתכלול את כל חומר הלימוד ותיערך עם חומר סגור.

הערה: יש לעבור את כל מטלות הקורס (מבחן, תרגילים, עבודות) בציון 60 לפחות.

תוכן הקורס:
1. חזרה על מושגי יסוד במימון.
2. הבנת מבנה ההון בחברות ובפרויקטים.
3. אפיקים שונים למרכיבי מימון בינלאומי , הלוואות והשקעות.
4. הסיכונים הספציפיים במימון בינלאומי.
5. מודל פישר.
6. סוגיות במימון בינלאומי.
7. היבטים חשבונאיים במימון הבינלאומי.
8. ניתוח עסקאות.


מרכיבי הציון:  הציון הסופי בקורס יורכב מהציון בבחינה הסופית והציון בתרגילים.
                  בחינה- 80% 
                  עבודה- 20%
*המרצה שומר לעצמו את הזכות לשנות את מרכיב הציון הסופי.ביבליוגרפיה:
1. משה בן-חורין, שוק ההון וניירות הערך,  מהדורה מעודכנת "הוצאת צ'ריקובר", 1998.
2. משה בן-חורין, יסודות המימון והניהול הפיננסי,  הקריה האקדמית אונו, מהדורה ראשונה 2009.
3. אדם רויטר,  ספר האג"ח, מהדורה מעודכנת, "הוצאת לומדון", 2006.
4. דורון שלפר, הבורסה לניירות ערך ושוקי ההון , מהדורה חמישית, ספריית גלובס, 2008. 
5. רפי אלדור,  אופציות וחוזים עתידיים, מהדורה מעודכנת "הוצאת הבורסה", 2006.
6. יהודה בן אסאייג ,ששון רמי, אופציות וחוזים עתידיים , מהדורה מעודכנת "הוצאת לומדון" 2006.
7. צבי וינר, ליאון סנדלר, מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים, ספריית גלובס, 2009.

��� ����   ������