header_stamp
netanya_mobile_navlogo

בחינת מימ"ד

בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות

הבחינה הקרובה תתקיים בתאריך  11.2.21

מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות. הגוף האחראי על בניית הבחינה ומתן הציונים הנו המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מבנה הבחינה

הבחינה מודדת ידע בשלושה תחומים: עברית, מתמטיקה ואנגלית.
הבחינה מורכבת משמונה פרקים – שניים עד ארבעה מכל תחום.
משך הבחינה כולה כשלוש שעות וחצי.
השאלות בבחינה הן שאלות בררה (בחינה אמריקאית).

מהלך הבחינה

בחינת המימ"ד נעשית במחשב, אך לא דרושה הבנה במחשבים כדי להיבחן בה.
בבחינת המימ"ד לא ניתן להשתמש במחשבון או בכל חומר עזר אחר.
דפי טיוטה לצורך חישובים יחולקו בכיתת הבחינה.
אבחון תקף עם המלצה לתוספת זמן שיימסר ביום הבחינה יזכה בתוספת זמן בבחינה.

ציוני הבחינה

ציוני בחינת המימ"ד נעים בין 200 ל- 640.
לכל נבחן מחושב ציון כללי וציון בכל אחד מתחומי הבחינה – עברית, אנגלית ומתמטיקה.
ציוני הבחינה ידווחו ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה למכינה עד כ- 10 ימים מיום הבחינה.
לאחר הבחינה תיערך הצלבה בין ציון המימ"ד לבין גליון ציוני הבגרות , ותתקבל החלטה בנוגע לקבלת המועמד למכינה ובנוגע למסלול המתאים לו.

מועדי הבחינה ורישום

בסמוך לפתיחת הסמסטר במכינה יפורסמו מועדי בחינת המימ"ד ע"י משרד המכינה. עלות הבחינה:180 ₪. רישום לבחינה יתבצע במשרד המכינה- 09-8607788.

חוברת הדרכה ושאלות לדוגמה

///Copy the tag below and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once per account, even if you are tracking multiple actions. ///Copy the snippet below and paste it in between the tags of the page(s) you'd like to track, right after the global site tag