חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

נהלי בחינות – מועדים מיוחדים

  • ראשי
  • נהלי בחינות – מועדים מיוחדים

נהלי בחינות - מועדים מיוחדים

 

א.    סטודנט זכאי להיבחן בכל קורס בשני מועדים בלבד. על אף האמור, דיקן בית הספר רשאי לאשר לסטודנט להיבחן במועד מיוחד (מועד ג') אם הסטודנט לא נבחן מסיבה מוצדקת בשני המועדים, או אם לא נבחן מסיבה מוצדקת במועד אחד ונכשל במועד האחר. סיבה מוצדקת הינה אחת מאלה:

  1. מילואים– סטודנט ששירת בשירות מילואים פעיל וזאת בהתאם לסעיף 7 לכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012.
  2. מחלה– סטודנט שסבל ממחלה שנמשכה לפחות 7 ימים ושהציג אישור רפואי לכך, או שהיה מאושפז בבית חולים למשך 7 ימים או יותר והציג אישור על כך מבית החולים שבו היה מאושפז ותקופת המחלה או האשפוז חפפו את מועד המבחן.
  3. הריון לידה והורות– סטודנט שנעדר מהבחינה בשל "אירוע מזכה" כמפורט בסעיף 7 לכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב-2012.
  4. אבל– אבל עקב פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורה, ילד), כאשר הפטירה התרחשה במועד הבחינה או עד שבועיים לפני מועד הבחינה.
  5. חתונה– כאשר מועד החתונה חל במועד הבחינה או עד שבוע לפני מועד הבחינה או עד שבוע לאחר מועד הבחינה.
  6. התנגשות במועדי בחינות– במקרה שבו נקבעו לסטודנט שתי בחינות או יותר באותו תאריך או בימים עוקבים (יום לאחר יום).
  7. חגים או מועדים דתיים מוכרים – כאשר במועד הבחינה חל חג או מועד דתי מוכר של העדה הדתית שאליה משתייך הסטודנט.
  8. נסיבות מיוחדות– במקרים חריגים דיקן בית הספר רשאי לאשר מועד מיוחד לסטודנט בשל נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן בהתאם לשיקול דעתו.

ב. לא ניתן לאשר מועד מיוחד לצורך שיפור ציון (קיים נוהל נפרד בתקנון לגבי בחינה שנועדה לשיפור ציון והיא תתקיים בשנת לימודים עוקבת).

ג. בקשה למועד מיוחד תוגש על ידי סטודנט במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחר שנודע לו על זכאותו למועד מיוחד לפי כללים אלה. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה למועד מיוחד שמצוי באתר האינטרנט של המכללה, בצירוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.