חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ביטול, הפסקה וחידוש לימודים

  • ראשי
  • ביטול, הפסקה וחידוש לימודים

ביטול / הפסקת / הקפאת לימודים

1. סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים הנוכחית יודיע על כך בכתב למדור רישום

למייל:  [email protected] 

 מועד הפרישה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים. רק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל במדור רישום תחשב לעניין זה).

סטודנט אשר יודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:
עד 31.10.23- יחוייב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
החל מ– 21.11.23- 21 יום מתחילת הלימודים, לא תהיה זכאות להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות 

עבור שנת לימודים מלאה.

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את המלגות הפנימיות לסטודנט שבמהלך לימודיו נתנו לו כאלה.

2. המכללה מודיעה לנרשמים מסוימים במהלך תהליך הקבלה על דחייה מלימודים, בהתבסס על נתוני תשלום המקדמה מצד סטודנטים אשר התקבלו ללימודים ושילמו. ביטול לימודים ע"י תלמיד לאחר ששילם את המקדמה גורם עוול למועמד שיכול היה להתקבל למכללה ונדחה עקב חוסר מקום. המשמעת הנה אובדן שכר לימוד של שלוש שנים למכללה מחד גיסא, וגרימת עוול לתלמיד שנדחה מאידך גיסא, לכן לפני תשלום מקדמת שכר הלימוד, חשוב היטב ושלם את המקדמה, רק אם אתה בטוח והחלטי בכוונתך ללמוד במכללה. סטודנט אשר לא יוכל להתחיל לימודיו מסיבות אקדמיות על-פי החלטת המוסד, יקבל החזר מלא של המקדמה ששילם.

3. דמי ההרשמה אינם מוחזרים. הטיפול בהרשמה כרוך בעליות מרובות של כוח אדם ומחשוב, לפיכך חשוב היטב לפני שאתה נרשם, כי כאמור דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

4. סטודנטים אשר יודיעו על הפסקת לימודים / הקפאה 21 יום לאחר תחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה.

5. הקפאת לימודים: סטודנט במהלך לימודים לתואר הראשון או השני, המבקש להקפיא לימודיו במכללה, יגיש בקשה בכתב למדור רישום. תקופת הקפאת הלימודים בתוכניות לתואר הראשון לא תעלה על שתי שנות לימוד, ובתוכניות לתואר שני לא תעלה על שנת לימודים אחת. סטודנט שאושרה לו הקפאת לימודים, ואשר טרם החל בלימודיו, יידרש לשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד כמפורט במדריך.

6. חידוש לימודים: סטודנט אשר בקשתו להקפאת לימודים אושרה, והוא מבקש לחדש לימודיו, יפנה את בקשתו בכתב למדור רישום במכללה לא יאוחר מתחילת מרץ. סטודנט שהקפיא את לימודיו ומחדש אותם, יחולו עליו דרישות המכללה התקפות בשנה שבה יחדש את לימודיו. סטודנט שהקפיא את לימודיו ובתום שנת ההקפאה החליט לבטל את הרשמתו, יחולו עליו ההחזרים הכספיים על-פי מועד ההקפאה.  

7. סטודנט אשר יפסיק את לימודיו במכינה הקדם-אקדמאית עד שבעה ימים מתחילת המכינה, יחויב ב10% מגובה שכר הלימוד. המפסיק לימודיו לאחר שבעה ימים – לא זכאי להחזר כספי.

8. סטודנט או מועמד שלא יודיע על הפסקת לימודיו בכתב, כמצוין בסעיפים 2 ,4 ,5 ,7, ייחשב כסטודנט פעיל עד סוף השנה, 

ויחוייב בשכר לימוד מלא! במקרים חריגים ומיוחדים, שבהם הפסקת הלימודים נובעת מנסיבות של כוח עליון, יהיה התלמיד רשאי לפנות בכתב להנהלת המכללה ולבקש החזר חלקי של שכר הלימוד. ועדה מטעם ההנהלה תשקול את הבקשה לגופה, והחלטתה תהיה סופית. הוועדה תתכנס במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים ותמסור את החלטותיה תוך שלושה שבועות ממועד כינוסה. 

9. לבית המשפט בתל-אביב יפו תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ומחלוקת שיתגלעו בין הלקוח לבין המכללה.

טופס ביטול/הפסקת לימודים/הקפאת לימודים – להורדה

pic1