חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ביטול הפסקה וחידוש לימודים

  • ראשי
  • ביטול הפסקה וחידוש לימודים

ביטול/הפסקת לימודים/הקפאת לימודים

1. סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תש"פ יודיע על כך בכתב, בכתב למדור רישום: rishum@netanya.ac.il או בפקס 09-8607799.
    מועד הפרישה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים רק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל במדור רישום תחשב לעניין זה).

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:
•   עד 10/10/20 – 3 שבועות לפני תחילת הלימודים יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה.
•   מ- 11/10/20 ועד 20/11/20 יחויב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
•   החל מ- 21/11/20 : 21 יום מתחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה.
•   במידה והמקדמה ששולמה היא בגובה 2,500 ₪ – לא תוחזר בכל מקרה (למעט לתואר שני במשפטים, תואר שני בלימודי משפט ומכינה קדם אקדמית).

 

2. סטודנט או מועמד אשר יודיע על ביטול הרשמתו או על ביטול המשך לימודיו עד שלושה שבועות לפני תחילת שנת הלימודים, יקבל מחצית מהמקדמה ששולמה על-חשבון שכר הלימוד. סטודנט או מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו או על ביטול      המשך לימודיו לאחר המועד האמור ועד תום שלושה שבועות מתחילת שנת הלימודים, יחויב בתשלום בגובה המקדמה ששולמה על-חשבון שכר הלימוד. המכללה מודיעה לנרשמים מסוימים במהלך תהליך הקבלה על דחייה מלימודים, בהתבסס על נתוני תשלום המקדמה מצד סטודנטים אשר התקבלו ללימודים ושילמו. ביטול לימודים ע"י תלמיד לאחר ששילם את המקדמה גורם עוול למועמד שיכול היה להתקבל למכללה ונדחה עקב חוסר מקום. המשמעת הנה אובדן שכר לימוד של שלוש שנים למכללה מחד גיסא, וגרימת עוול לתלמיד שנדחה מאידך גיסא, לכן לפני תשלום מקדמת שכר הלימוד חשוב היטב ושלם את הקדמה, רק אם אתה בטוח והחלטי בכוונתך ללמוד במכללה.  סטודנט אשר לא יוכל להתחיל לימודיו מסיבות אקדמיות על-פי החלטת המוסד, יקבל החזר מלא של המקדמה ששילם.

 

3. דמי ההרשמה אינם מוחזרים.  הטיפול בהרשמה כרוך בעליות מרובות של כוח אדם ומחשוב, העלות על דמי ההרשמה, לפיכך חשוב היטב לפני שאתה נרשם, כי כאמור דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

 

4. סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודים/הקפאה 21 יום לאחר תחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה.

 

5. הקפאת לימודים: סטודנט במהלך לימודיו לתואר הראשון או השני, המבקש להקפיא לימודיו במכללה, יגיש בקשה בכתב למדור רישום. תקופת הקפאת הלימודים בתכניות לתואר הראשון לא תעלה על שתי שנות לימודים, ובתכניות לתואר שני        לא תעלה על שנת לימודים אחת. סטודנט שאושרה לו הקפאת לימודים, ואשר טרם החל בלימודיו, יידרש לשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד כמפורט במדריך.

 

6. חידוש לימודים: סטודנט אשר בקשתו להקפאת לימודים אושרה, והוא מבקש לחדש לימודיו, יפנה את בקשתו בכתב למדור רישום במכללה לא יאוחר מתחילת מרץ. סטודנט שהקפיא את לימודיו ומחדש אותם, יחולו עליו דרישות המכללה              התקפות בשנה שבה יחדש את לימודיו. סטודנט שהקפיא את לימודיו ובתום שנת ההקפאה החליט לבטל את הרשמתו, יחולו עליו ההחזרים הכספיים על-פי מועד ההקפאה.  

 

7. סטודנט אשר יפסיק את לימודיו במכינה הקדם – אקדמאית עד שבעה ימים מתחילת המכינה, יחויב ב10% מגובה שכר הלימוד המפסיק לימודיו לאחר שבעה ימים – לא יהיה זכאי להחזר כספי.

 

8. סטודנט או מועמד שלא יודיע על הפסקת לימודיו בכתב, כמצוין בסעיפים 2 ,4 ,5 ,7 ,ייחשב כסטודנט פעיל עד סוף השנה ויחויב בשכר לימוד מלא! במקרים חריגים ומיוחדים, שבהם הפסקת הלימודים נובעת מנסיבות של כוח עליון, יהיה התלמיד רשאי לפנות בכתב להנהלת המכללה ולבקש החזר חלקי של שכר הלימוד. ועדה מטעם ההנהלה תשקול את הבקשה לגופה, והחלטתה תהיה  סופית. הוועדה תתכנס במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים ותמסור את החלטותיה תוך שלושה שבועות ממועד כינוסה. 

 

9. לבית המשפט בתל-אביב יפו תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ומחלוקת שיתגלעו בין הלקוח לבין המכללה

טופס ביטול/הפסקת לימודים/הקפאת לימודים – להורדה

pic1