חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

דיקנט הסטודנטים

דיקנט הסטודנטים

פרופ' הדרה בר מור

דיקנט הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה, פועל לרווחת הסטודנטים ומעמיד לרשותם מגוון שירותי סיוע כגון: התאמות לבחינות, הפנייה למלגות סיוע, מתן נקודות זכות בגין פעילות חברתית ושירות מילואים, סיוע רגשי – נפשי. 

צוות הדיקנט קשוב לכל פניה ועושה כל מאמץ לסייע לסטודנטים במהלך כל תקופת לימודיהם. 

הצוות מקפיד על יישום הוראות חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007, ובכלל זה על כללי זכויות הסטודנט 

(התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אמנה), תשע"ב – 2012.

 

זכויות הקשורות להורות

הוראות בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

נהלים לביצוע  החל משנת תשפ"ב – תשע"ג 

* הערה מקדימה: כל האמור להלן בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
 
1. סטודנטית שבמהלך הלימודים עוברת טיפולי פוריות או בהריון או יולדת וסטודנט/ית בתהליך אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה רשאי/ית לפנות למזכירות אגודת הסטודנטים  לשם קבלת מידע והגשת בקשה לקבל התאמות. הפנייה תיעשה תוך צירוף אישורים מתאימים לרבות אישורים רפואיים על "האירוע המזכה". יישמר חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו.
 
2. היעדרות משיעורים ודחיית קורס.
א. סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בשל אירוע מזכה מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.  
ב. סטודנט נעדר בשל "אירוע מזכה" יוכל לבקש לדחות הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
 
3. דחיית הגשת מטלות אקדמיות.
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה  במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמיכות לה, יהיה זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או למטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
 
4. שעות חונכות.
סטודנט שנעדר עקב אירוע מזכה יוכל למצוא סטודנט חונך בתשלום והמכללה תסייע בסבסוד בסך 20 ש"ח לשעה. שעות החונכות שיאושרו לא יעלו על מספר שעות התרגיל או מחצית שעות ההרצאה הגבוה מבין השניים שהפסיד הסטודנט. הסבסוד יינתן כמלגה ויקוזז משכ"ל. לביצוע התשלום יש לפנות בכתב במייל למזכירות ביה"ס, תוך צירוף אישורים מתאימים. אגודת הסטודנטים תשתתף במימון משלים כאמור בסך 20 ש"ח בהתאם לשעות החונכות שאושרו.
 
5. צילומים. 
סטודנט שנעדר עקב אירוע מזכה, יהיה זכאי לצילום הרצאות ממחברות של תלמיד אחר שיאותר על ידו, וזאת עד 
ל-20 עמודי צילום או הדפסה ליום על כל יום היעדרות. תלמיד המעוניין בהסדר זה יפנה בבקשה במייל מלווה באישורים למזכירות אגודת הסטודנטים. הצילומים יעשו ע" אגודת הסטודנטים.
 
6. בחינות.
א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד (למעט מועד ג').
ב. סטודנט/ית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת שנעדר/ה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד (למעט מועד ג').
ג. סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.
ד. סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה, 25% ממשך הבחינה.
 
7. היעדרות מבחינות או עבודה המהווה דרישה מוקדמת.
סטודנט שנעדר עקב אירוע מזכה  מבחינה של קורס, המהווה דרישה מוקדמת, או בשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
 
8. הארכת לימודים.
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום אחר נוסף. 
 
9. חניה בקמפוס.
סטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד חודש אחרי הלידה תהיה זכאית להחנות את רכבה בקמפוס, ללא תשלום, בקרבה למקום הלימודים. לשם כך יש לקבל אישור ממזכירות דיקאנט הסטודנטים.
 
10. בני זוג.
א. בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
ב. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף.
 
תמונה מטקס סיום תואר 28.6

זכויות סטודנטים בשירות מילואים

המל"ג קבעה כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז- 2007) ואלו הם: 

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב-2012. 

כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה הגבוהה. בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים: מועד מיוחד, הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות  שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים. נקודות זכות מוענקות לסטודנטים/יות אשר היו בפעילות מילואים של 14 יום לפחות. הטבה זו ניתנת פעם אחת לכל התואר.

  
כללי זכויות הסטודנט והתאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים – נהלים לביצוע 

1. סטודנט/ית המשרת במילואים רשאי לפנות לאגודת הסטודנטים לשם קבלת מידע והגשת בקשה לקבל התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים. 

הפנייה תיעשה תוך צירוף אישורים מתאימים על השירות במילואים.

 

2. היעדרות משיעורים ודחיית קורס.

א. סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות עניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, 

להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

ב. סטודנט ששירת שירות מילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, יוכל לבקש לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

3. דחיית הגשת מטלות אקדמיות.

סטודנט ששירת במילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או לפחות 7 ימים בסמיכות לה, יהיה זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או למטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה.

הדחייה תהיה לפחות כמספר הימים בהם שירת הסטודנט במילואים.

4. שעות חונכות.

סטודנט ששרת במילואים מעל שלושה שבועות יוכל למצוא סטודנט חונך בתשלום והמכללה תסייע בסבסוד בסך 20 ש"ח לשעה. שעות החונכות שיאושרו לא יעלו על מספר שעות התרגיל או מחצית שעות ההרצאה  הגבוה מבין השניים שהפסיד הסטודנט. הסבסוד יינתן כמלגה ויקוזז משכ"ל .

לביצוע התשלום יש להעביר פניה מסודרת במייל לאגודת הסטודנטים תוך צירוף אישורים נלווים.

אגודת הסטודנטים תשתתף במימון משלים בסך 20 ש"ח נוספים.

5. צילומים, שירותי ספריה ורישום מוקדם לקורסים.

א. סטודנט ששרת מעל 15 יום במילואים במהלך הלימודים או ששרת בצו 8 מעל 7 ימים יהיה זכאי לצילום הרצאות ממחברות של תלמיד אחר, שיאותר על ידו , וזאת עד ל- 50 עמודי צילום או  הדפסות של חומר לימודים שהפסיד בעד כל יום בו נעדר. תלמיד המעוניין בהסדר זה יפנה בבקשה בכתב מלווה באישורים למזכירות ביה"ס. 

הצילומים יעשו ע"י אגודת הסטודנטים.

ב. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.

ג. סטודנט שזומן למילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים וזאת בכפוף לאפשרויות טכניות בכל בית ספר ובתיאום עם דיקן בית הספר.

6. בחינות.

א. סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.

ב. סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר שירת במילואים 10 ימים רצופים או 21 במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו. 

(האמור בסעיף זה ובקודמו מתייחס לבחינות מועדי א' ו-ב' בלבד).

ג. מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים, באופן שתינתן לסטודנט השהות להתכונן לקראת הבחינה.

7. היעדרות מבחינות או עבודה המהווה דרישה מוקדמת.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס, המהווה דרישה מוקדמת, או בשל היעדרותו לא  הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

8. הארכת לימודים.

סטודנט שזומן לשירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום אחר נוסף.

9. מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.

א. שירות מילואים יוכר כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך 

1. בחינת זכאות הסטודנט לקבלת מלגות

2. בחינת זכאות הסטודנט למגורים  במעונות

ב. סטודנט ששירת לפחות 14 ימי מילואים במהלך שנת הלימודים ברצף אחד או בשניים יהיה זכאי ל-2 נקודות זכות לתואר (בהתאם למסמך עקרונות למתן 2 נקודות זכות עבור התנדבות חברתית שאושר ע"י הרקטור) וזאת בלבד כאשר יש קורסים בעלי 2 נקודות זכות.

יש להגיש בקשה בצירוף אישור ימי מילואים למזכירות דיקן הסטודנטים או למזכירות אגודת הסטודנטים.

 
כנס בוגרים 22.6.22

עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית מתבצע בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018

 

חוק זה קובע, בין היתר, כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

1. פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים; 

2. שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים; בפסקה זו, "שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008.

לשם מימוש זכויות אלו יש לפנות למשרד הדיקנט ולהגיש בקשה בצרוף המסמכים המעידים על פעילות חברתית בהיקף של 30 שעות  ושהיא נעשתה בעמותה המוכרת על ידי המכללה.

 

זכויות סטודנטים עם לקויות למידה

במסגרת תיקון מס' 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, נקבע כי פרק הנגישות בחוק זה יוחל גם על המוסדות להשכלה גבוהה ושירותי ההשכלה הניתנים בהם.
מכוח החוק נקבעו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שתכליתן להבטיח את אפשרות הנגישות למבנים, לתשתיות, לסביבה של המוסדות להשכלה גבוהה וכן להבטיח את הנגישות לשירותים השונים הניתנים ע"י המוסדות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, שכלית או אחרת.
 
התאמת תנאי היבחנות:
על מנת לקבל את ההתאמות בזמן יש להגיש את המסמכים חודש לפני מועד הבחינות.
 
1. מי זכאי להקלות?
א. סטודנטים אשר ברשותם אבחון שניתן עד 6 שנים מיום הצגתו למזכירות הדיקנט בתחילת שנת הלימודים על מנת לבדוק את הזכאות להקלות. 
ב. סטודנטים שאין ברשותם אבחון או שהאבחון אינו בתוקף יוכלו לעשות אבחון במכללה, בתיאום עם מזכירות דיקנט הסטודנטים. 
האבחון יערך במכללה בתשלום, על ידי מאבחן חיצוני. האבחון הינו פנימי ונעשה לצרכי המכללה בלבד.
ג. סטודנטים בעלי בעיות רפואיות מיוחדות, שרוצים לקבל התאמות לבחינה ימציאו אישור רפואי מרופא מומחה או חודש ימים לפחות לפני מועד הבחינה.
ד. סטודנטיות הריוניות: תהיינה זכאיות לתוספת זמן של 25% ואפשרות מיוחדת לצאת לשירותים בהצגת אישור הריון.
ה. סטודנטים מעל גיל 50 יהיו זכאים לתוספת זמן של 25% בהצגת תעודת זהות.
ו. עולים חדשים עד 7 שנים בארץ יהיו זכאים לתוספת זמן של 25% בהצגת תעודת עולה בפני מזכירות הדיקנט.
ז. יוצאי העדה האתיופית – זכאים לתוספת זמן אוטומטית, של 25% בכל המקצועות מלבד אנגלית. 
ח. בני המגזר הערבי – זכאים לתוספת זמן אוטומטית של 25% בכל המקצועות מלבד אנגלית.
 
יום פתוח 2022
פרנק עוז ושמואל כהן

 

2. שירות תמיכה לסטודנטים עם מגבלות מיוחדות:

שירות "תמיכה בלימודים אקדמיים" הינו שירות הניתן כחלק משרותי מרכז התמיכה עבור סטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית, או זכאי סל שירותי השיקום מטעם משרד הבריאות, או סטודנטים המוכנים לממן שירות זה מכיסם באופן פרטי. השירות מיועד לסטודנטים הלומדים לתואר לפחות בחצי תוכנית, כולל תארים מתקדמים, כמו כן, הליווי ניתן לסטודנטים הלומדים במכינות קדם אקדמיות. 

 
ניהול בגרונטולוגיה תמונת אוירה

מטרתו של השירות הינה להעניק לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית ליווי שיקומי מותאם, שיסייע בהגעה 

לסיום מוצלח של התואר, תוך השתלבות בהוויה החברתית-סטודנטיאלית. 

הליווי היינו אישי ודיסקרטי, הוא ניתן בקמפוס, 12 חודשים בשנה וכולל חונכות ו/או רכזת מקצועית, המסייעים בין השאר בתיווך מול הגורמים השונים במוסד וחיבור לגורמי תמיכה במוסד ומחוצה לו, בהקניית מיומנויות חברתיות ואקדמיות ובתמיכה בזמן משבר. 

שירות "תמיכה בלימודים אקדמיים" ניתן ע"י חברת "נתן – שירותי סיעוד ושיקום בקהילה".   

לסיוע ניתן לפנות לגב' תמר גיטלין: 052-6665820

 
אנחנו כאן עבורכם!!
עוזרת מנהלית לדיקנית הסטודנטים הגב' גלית צרור
טלפון: 09-8607708
סטודנטים
קמפוס - מבט על