חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הליך הרשמה

הליך הרשמה

המועמדים ללימודים באקדמית נתניה מתבקשים להגיש טופס הרשמה מלא וחתום,  ולצרף אליו את המסמכים הבאים :

לנרשמים לתואר ראשון

תעודת בגרות, תעודת זהות, תמונה, אישור על מבחן פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם  (לא חובה).

לנרשמים לתואר שני

אישור זכאות לתואר ראשון, כולל גיליון ציונים סופי וממוצע תואר, תמונה, תעודת זהות.

מסמכים מצולמים, כגון תעודת בגרות, תעודות ממוסדות חינוך גבוהים וכדומה, צריכים להיות מאושרים "כנאמן למקור" על-ידי המוסד המנפיק, או על-ידי נוטריון ,או על-ידי עורך דין, או על-ידי מדור הרישום של האקדמית נתניה.

* מסמכים מקוריים שיישלחו למדור רישום בדואר למטרות אימות, יוחזרו אל המועמד בדואר רגיל ובאחריות המועמד.

מועדי הרשמה לשנה"ל תשפ"א

מיום ד' טבת תש"פ עד יא' אב תש"פ (1.8.20-1.1.20).

המועמדים מתבקשים להגיש את פניותיהם בכתב  לאקדמית נתניה, באופנים הבאים:

פניה ליועצים האקדמיים במייל : arikf@netanya.ac.il / refael@netanya.ac.il

פניה למדור רישום במדור רישום: rishum@netanya.ac.il

דואר: האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, נתניה מיקוד 4223587 .

* האקדמית נתניה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת ההרשמה.

איך ישפיע מועד הרישום על קבלתכם ללימודים?

לנרשמים שיציגו את כל המסמכים הנדרשים עד 1.7.2020 תינתן עדיפות בקבלה ללימודים.

ככל שההרשמה תתבצענה בתאריך מאוחר יותר מספר המקומות הפנויים יקטן.

מועמד אשר יירשם במועד רישום מוקדם,  אך יציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב לעניין

הקבלה, כמי שנרשם במועד שבו הציג את המסמכים.

 

דמי הרשמה

דמי ההרשמה הם בסך 350 ש"ח ונועדו לכסות את העלויות השונות הכרוכות ברישום.

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באופנים הבאים:

  1. באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט של האקדמית נתניה, בכתובת:

www.netanya.ac.il     (במידת הצורך ניתן לקבל סיוע בביצוע התשלום ע"י פניה לצוות

מרכז המידע של המכללה בטלפון: 09-8607777  שלוחה 1) 

  1. בתשלום מזומן, במדור שכר לימוד באקדמית נתניה.

דמי ההרשמה לא יוחזרו   

הגשת מועמדות לשנה מתקדמת

קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי. על המתקבלים לשנים מתקדמות יהיה לבנות מערכת שעות בכפוף להשלמות, לדרישות הקדם ולמקומות פנויים. התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן. לא תאושר חפיפה במערכת השעות. פטורים מקורסים אקדמיים קודמים יינתנו, לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית, עם תחילת שנת הלימודים.

פניה למדור רישום

במייל: rishum@netanya.ac.il

בטלפון: 09-8607777 שלוחה 2

בדואר: האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1 קרית יצחק רבין נתניה 4223587

* תשובות על קבלה/אי קבלה ללימודים נשלחות בדואר ובמייל.

 

שינוי בפרטים אישיים

על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, יש להודיע בכתב למדור רישום.

הוראות כלליות להרשמה
  1. תוקף הודעה על קבלה ללימודים הוא לשנה אקדמית אחת בלבד. מועמד שהתקבל לאקדמית נתניה בשנה מסוימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה,  יתבקש להירשם ולעמוד מחדש בכל תנאי הקבלה.
  2. תלמיד המכללה ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל, שהסדיר את ענייני שכר הלימוד בהתאם לדרישות ולנהלים שנקבעו ע״י רשות המכללה, ושקיבל תכנית לימודים בהתאם לנדרש ובמועד שייקבע.

מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה ייחשב כמי שוויתר על מקומו.

pic1