חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הליך הרשמה

הליך הרשמה

המועמדים ללימודים במכללה האקדמית נתניה מתבקשים להגיש טופס הרשמה מלא וחתום,  ולצרף אליו את המסמכים הבאים :

לנרשמים לתואר ראשון:                                                                                                                                                           תעודת בגרות, תעודת זהות, תמונה, אישור על מבחן פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם  (לא חובה).

לנרשמים לתואר שני:                                                                                                                                                                אישור זכאות לתואר ראשון כולל גיליון ציונים סופי וממוצע תואר, תמונה, תעודת זהות. מסמכים מצולמים כגון תעודת בגרות, תעודות ממוסדות חינוך גבוהים וכדומה, צריכים להיות מאושרים "כנאמן למקור" על-ידי המוסד המנפיק, או על-ידי נוטריון, או על-ידי עורך דין, או על-ידי מדור הרישום של המכללה האקדמית נתניה.

* מסמכים מקוריים שיישלחו למדור רישום בדואר למטרות אימות, יוחזרו אל המועמד בדואר רגיל ובאחריות המועמד.

הרשמה לשנת הלימודים הקרובה:

המועמדים מתבקשים להגיש את פניותיהם בכתב למכללה האקדמית נתניה, באופנים הבאים:

– פניה ליועצים האקדמיים במייל : [email protected] / [email protected]

– פניה למדור רישום במדור רישום: [email protected]

– דואר: המכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, נתניה מיקוד 4223587.

* המכללה האקדמית נתניה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת ההרשמה.

איך ישפיע מועד הרישום על קבלתכם ללימודים?

– לנרשמים שיציגו את כל המסמכים הנדרשים במועד מוקדם יותר, תינתן עדיפות בקבלה ללימודים.

– ככל שההרשמה תתבצע בתאריך מאוחר יותר מספר המקומות הפנויים יקטן.

– מועמד אשר יירשם במועד רישום מוקדם, אך יציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב לעניין הקבלה, כמי שנרשם במועד שבו 

הציג את המסמכים.

דמי הרשמה:

דמי ההרשמה הינם בסך 350₪ ונועדו לכסות את העלויות השונות הכרוכות ברישום.

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באופנים הבאים:

1. באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט של המכללה האקדמית נתניה, בכתובת:

 www.netanya.ac.il  (במידת הצורך ניתן לקבל סיוע בביצוע התשלום ע"י פניה לצוות מרכז המידע של המכללה בטלפון: 

09-8607777  (שלוחה1).

2. בתשלום מזומן, במדור שכר לימוד במכללה האקדמית נתניה.

* דמי הרשמה לא יוחזרו *  

הגשת מועמדות לשנה מתקדמת:

קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי. על המתקבלים לשנים מתקדמות יהיה לבנות מערכת שעות בכפוף להשלמות, לדרישות הקדם ולמקומות פנויים. התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן. לא תאושר חפיפה במערכת השעות. פטורים מקורסים אקדמיים קודמים יינתנו, לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית, עם תחילת שנת הלימודים.

פניה למדור רישום:

– במייל: [email protected]

– בטלפון: 09-8607777 שלוחה 2

– בדואר: המכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1 קריית יצחק רבין נתניה 4223587

* תשובות על קבלה/אי קבלה ללימודים נשלחות במייל.

שינוי בפרטים אישיים:

על כל שינוי בפרטים האישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, יש להודיע בכתב למדור רישום.

הוראות כלליות להרשמה:

  1. תוקף הודעה על קבלה ללימודים הוא לשנה אקדמית אחת בלבד. מועמד שהתקבל לאקדמית נתניה בשנה מסויימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יתבקש להירשם ולעמוד מחדש בכל תנאי הקבלה.
  2. תלמיד מכללה ייחשב כך רק לאחר שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל, שהסדיר את ענייני שכר הלימוד    בהתאם לדרישות ולנהלים שנקבעו ע״י רשות המכללה, ושקיבל תוכנית לימודים בהתאם לנדרש ובמועד שייקבע.

מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה, ייחשב כמי שוויתר על מקומו.


pic1