חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הנשיא ניקולא סרקוזי

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לנשיא ניקולא סרקוזי 22/05/2013

הנשיא ניקולא סרקוזי
אדוני הנשיא ה- 23 של הרפובליקה הצרפתית,

לכבוד הוא לנו להעניק לך את התואר לשם כבוד, HONORIS CAUSA על פעילותך הייחודית ורבת השנים למען מדינתך צרפת, למען העם הצרפתי ולמען העמים הרבים ברחבי העולם, אשר צרפת השפיעה עליהם בחומר וברוח, ואתה שימשת עבורם כמגדלור וכמצפן.

העולם היום משווע למנהיגות אמיצה וצודקת אשר תוליך את האומות השונות בדרך הדמוקרטיה, הכבוד ההדדי, חלוקת המשאבים בהגינות, ועמידה בנחישות ובאומץ-לב אל מול כל גילויי הגזענות האנטישמיות והסכנות האורבות בפתחו של עולמנו זה, גם ביבשת אירופה וגם בעולם כולו.

בתפקידיך השונים, החל מראש עיר, תפקיד אליו נבחרת כבר בשחר-ימיך, וכבר אז הוכחת את נחישותך בנטרול איש התופת שהשתלט על גן ילדים והחזיק את ילדי הגן כבני ערובה, אשר שוחררו תחת מנהיגותך ועוצמת יכולותיך. בתפקידך כשר הפנים וכשר האוצר הוכחת את גאוותך כבן האומה הצרפתית אשר העניקה לעולם את ערכי החופש והשוויון, ושילבה בין משמעת , מרות וכיבוד הזולת. הפגנת נחישות רבה בהבאת שלווה ושקט לתושבי צרפת, חרף המתחים החברתיים שנבעו בחברה הצרפתית ובחברה האירופית.

האהדה ההמונית של צעירי צרפת אפפה אותך, והעניקה לך משנה מרץ בשליחותך הלאומית להביא מזור כלכלי לצרפת , וביטחון אישי לתושביה.

בתפקידך כנשיא ראית את שליחותך להיות לפה לעמים שלמים, אשר ראו בחזון השוויון הצרפתי והתרבות הצרפתית – ערך , ועשו כל מאמץ כדי לאמץ אל ליבם את יסודות הדמוקרטיה, אשר רבים מהם הפכו לנכסי צאן ברזל של העולם כולו, ונחשבת למנהיג כלל עולמי אהוד ונערץ.

מעולם לא היית נכון להשלים עם פגיעה בסדר הציבורי ובביטחון אזרחיך, וגוננת בגופך על השכבות השונות בחברה מפני ונדליזם ואיומים מבית ומחוץ.

הציבור הצרפתי גמל לך באהבה רבה על נחישותך ואומץ ליבך. בראייתך הכוללת לא ראית את תפקיד הנשיא בצרפת כמי שיושב לבטח במגדל השן, ויצאת ביוזמות כלל-עולמיות על מנת לסייע ולהשתית סדר בעולם סוער ומסוכן , וזאת מתוך נחישות ואחריות מחד, ואורך רוח ותבונה מאידך.

הנשיא ניקולא סרקוזי

לא חששת מלהעניק העדפה מתקנת לראויים לכך משכבותיה החלשות של צרפת, ואף הקצית לכך משאבים רבים. מאידך דרשת נאמנות ושותפות-אמת מאלה אשר רצו לבנות עצמם בחברה הצרפתית, כדי שיהפכו לנכס ולא לנטל על החברה.

מאז ימיך הראשונים בפוליטיקה הצרפתית ועד ימינו אלה – נחשבת לידיד אמת של מדינת ישראל, פתחת את ליבך אל אזרחיה, והושטת יד תומכת ואוהבת לישראל ולתושביה, וקראת לשותפיך האירופאים לאמץ מדיניות זו. בעוצמה ובאומץ יצאת תמיד נגד תופעות האנטישמיות והבעת מחויבות בלתי מתפשרת למאבק במחולליה של האנטישמיות, ועל כך קיבלת את פרס "מרכז שמעון ויזנטל".


ביקורך ב"יד ושם" ריגש את כולנו כאומה, ורגשותיך האישיים אותם הבעת בדבריך באירוע לזכר יהודי סלוניקי שהושמדו בשואה – מצאו את ביטויים בדברים "זיכרון השואה הוא חוב שאנו חבים לכל אלה שנספו, כפי שאני חב זאת למשפחת סבי"

אדוני הנשיא, מעשיך ופעילותך האינסופית למען האחרים, למען השונים, למען הדמוקרטיה, למען האומה הצרפתית ועמיתיה ברחבי העולם, ולמען מדינת ישראל והאומה היהודית – זיכו אותך באהבה ובכבוד רב שאין דומה לו ברחבי תבל.

על מעשיך הרבים אשר תקצר היריעה מלפרטם, ועל פעילותך הבלתי נלאית בעבר ובהווה, ומתוך אמונה שגם בעתיד, החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים להעניק לך את התואר לשם כבוד HONORIS CAUSA על כל הסמכויות המוקנות לך, ואנו קוראים למעטירים לבוא ולהעטיר אותך ולהעניק לך את התואר לשם כבוד