header_stamp
netanya_mobile_navlogo

הרשמה לבחינת אמיר"ם

שיבוץ לרמת אנגלית 

היקף לימודי האנגלית ופטור מלימודים נקבעים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).

כל המתקבלים ללימודים נדרשים להציג ציון המעיד על רמת האנגלית שלהם, על בסיסו ישובצו לקורסי אנגלית במהלך התואר.

*מועמד המעוניין להציג את ציון המבחן הפסיכומטרי/אמי"ר,  מתבקש לצרף לטופס ההרשמה את האישור על הציון, כפי שנשלח אליו ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

סטודנט שלא יהיה בידיו ציון באחד מהמבחנים הפסיכומטריים באנגלית, יסווג לקורס ברמת טרום בסיסי א'.

לפי הוראות מל"ג על התלמידים לסיים את לימודי האנגלית, כלומר – להגיע לרמת פטור – עד שנה שלפני סיום התואר. מתן התואר מותנה בהשגת ציון "פטור" באנגלית. תלמיד, שלא ישיג ציון "פטור" באנגלית לא יוכל לקבל את התואר.

רמות אנגלית בתשלום נוסף ונפרד משכר הלימוד של התואר:

טרום בסיסי  – 900 ₪

בסיסי – 900 ₪

*הקורסים ילמדו במסגרת מערכת השעות הרגילה

במידה והנך מעוניין לגשת למבחן אמירם, מומלץ לעשות דוגמה למבחן –  "דוגמה למבחן אמירם – מכון נועם"

תשלום בחינת אמיר"ם לנרשמים חדשים
הרישום הקרוב לבחינה זו ייפתח ב- 12.11.20
לרישום מקוון – לחץ כאן
 
 
תשלום בחינת אמיר"ם לסטודנטים ותלמידי מכינה
הרישום הקרוב לבחינה זו ייפתח ב- 12.11.20
לרישום מקוון – לחץ כאן
 

זכאות להקלות בקורסי האנגלית ובמבחנים
סטודנט, שיש לו אישור בתוקף לזכאות להארכת זמן ולהקראה, יקבל את ההקלות במבחנים שיערכו במהלך השעורים הפרונטאליים במכללה, ובמהלך המבחנים הסופיים של הקורסים. הערה: הוראות אלו הן בהתאם להוראות המל"ג. אם יהיו שינויים בהחלטות המל"ג ישתנו ההוראות בהתאם.
פרטים לגבי הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר לצורך סיווג רמת הידע באנגלית ניתן לקבל על-ידי פנייה אל:
המרכז ארצי לבחינות ולהערכה, מדור לפניות הציבור
ת"ד 26015 ירושלים 9126001 ,טלפון 6759555-02 פקס 6759543-02
או דרך האתר: il.org.nite.www

///Copy the tag below and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once per account, even if you are tracking multiple actions. ///Copy the snippet below and paste it in between the tags of the page(s) you'd like to track, right after the global site tag