header_stamp
netanya_mobile_navlogo

מערכות שעות מכינה

מערכת שעות למכינה ייעודית סמסטריאלית תשפ"ב

משך המכינה 7/3/21-22/7/21

*ייתכנו שינויים

יום / שעה

 10:00-8:30

 11:45-10:15

13:30-12:00

 15:15-13:45

 17:00-15:30

 

ראשון

מתמטיקה

מתמטיקה      

מתמטיקה

 אנגלית

 אנגלית

 

 

 

 

  

 

שני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלישי

 10:00-8:30

 11:45-10:15

13:30-12:00

 15:15-13:45

 17:00-15:30

 

אנגלית

אנגלית

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רביעי

 10:00 – 8:30

11:00 – 10:15

12:00 – 11:15

13:45-12:15

 16:30-14:00

 19:15-16:45

מבוא לכלכלה מיקרו

 מבוא לכלכלה מיקרו

כתיבה אקדמית

 כתיבה אקדמית 

 אנגלית

 מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

   

חמישי

      
      

מערכת שעות למכינה יעודית שנתית תשפ"א

משך המכינה 22/7/2021 – 25/10/2020

*ייתכנו שינויים

יום / שעה

10:00-8:30

 11:45-10:15

    13:30-12:00

15:15-13:45

 17:00-15:30

 18:45-17:15

ראשון

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה  

אנגלית

אנגלית  

 שימושי מחשב

 

    

 

  

    

 

שני

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

שלישי

10:00-8:30

 11:45-10:15

    13:30-12:00

15:15-13:45

 17:00-15:30

 18:45-17:15

 אנגלית 

  אנגלית 

 מתמטיקה  

 מתמטיקה  

מתמטיקה  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

רביעי

10:00-8:30

11:00-10:15

12:30-11:15

13:45-12:45

15:30-14:00

17:15-15:45

אוריינות

אוריינות

בסיס כלכלה מיקרו

בסיס כלכלה מיקרו

אנגלית

אנגלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חמישי

 

 

 

 

 

 

שישי