נהלי לימודים

 

תעודת גמר:

סטודנט שסיים את מלוא חובותיו האקדמיים בקורסי החובה, הבחירה, הסמינר, פרויקט ושאר החובות האקדמיים שהוטלו עליו על ידי ועדת הקבלה ומילא את כל חובותיו הכספיים למכללה, יהיה זכאי לקבלת תעודת גמר וגיליון ציונים.

 
 

הוראות כלליות:

 א.   הכנת תוכנית לימודים:

כל סטודנט יקבל את תוכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך ע"י הנהלת בית הספר בו הוא לומד.  הרוב המכריע של הקורסים בבית-הספר יהיו קורסי חובה לפי פירוט שיפורסם מאוחר יותר. בקורסי הבחירה שיתקיימו, יקבע בית-הספר באיזה קורס ישתתף הסטודנט. קיים איסור להשתתף בשיעורים שלא אושרו לסטודנט במערכת השעות שנקבעה לו.

קורסים מסוימים מחולקים לקבוצות; בהרצאות ובתרגילים השיוך לקבוצות נקבע בידי המזכירות ואינו ניתן לשינוי. סטודנט בקבוצה מסוימת ימלא את כל החובות המוטלות על אותה קבוצה.

 • סטודנט לא רשאי להירשם לקורס בטרם עמד בדרישות המקדימות של אותו קורס.
 • חל איסור מוחלט על רישום לקורסים החופפים בשעת הלימוד, בחלקם או במלואם.
 • ניתן לערוך שינויים במערכת הלימודים רק פעם אחת וזאת במהלך "תקופת השינויים" בלבד. תקופת שינויים – שבועיים ראשונים של כל סמסטר.

ב.    זמני הוראה:

כל בית-ספר במכללה יקיים את הלימודים בשעות שיוגדרו לתפעולו. יתכן וקורס או אירוע יתקיימו מסיבות שונות גם בימים אחרים. חריגות אלו יפורטו, במידת האפשר, באמצעות הודעה מראש במהלך שנת הלימודים.

ג.    השתתפות בשיעורים:

 ההשתתפות בלימודים מחייבת נוכחות בשיעורים (חובה ובחירה) בתרגילים ובסמינריונים, הכנת החומר הדרוש לכך, כתיבת עבודות בית, עמידה במבחני ביניים בכתב ובע"פ וביתר דרישות המורים.              סטודנט אשר ייעדר ללא סיבה מוצדקת  למשך זמן לא סביר, תופסק השתתפותו בקורס ויהיה עליו ללמוד את הקורס בסמסטר או בשנה שלאחר מכן.

ד.    מילוי חובות:

 1.  ההשתתפות בכל השיעורים היא חובה.  סטודנט הנעדר במשך הסמסטר מהרצאות, תרגילים או בחינות ביניים בקורס מסוים, במספר שעות העולה על מספר שעות הלימוד השבועי באותו קורס – בלי סיבות מספיקות – יקבל ציון מופחת או יפסיד בכלל את זכויותיו בקורס זה. במקרה של היעדרות מסיבת מחלה וכו', על הסטודנט למסור אישורים מתאימים למזכירות בית הספר מיד עם שובו ללימודים.
 2. לא תתקבל כל טענה מצד סטודנט כי קיבל מהמרצה במכללה, מרשויות המכללה, או מכל גורם אחר שחרור מלימוד תרגיל או בחינה, רשות להשתתף בלימודים מיוחדים, רשות להחליף מקצוע במקצוע, וכל זכות או ויתור אחר או הקלה מן החובות המוטלות עליו בהתאם לתוכנית הלימודים, אלא אם בידו אישור בחתימת ראש בית-ספר בו הוא לומד או מהמרכזת המינהלית של בית הספר.
 3. סטודנט אשר נכשל בקורס כלשהו, לאחר שמיצה את אפשרויות הבחינה בו, על-פי התקנון, או שוועדת משמעת קבעה שתתבטל זכות השתתפותו בקורס, או בדומה לכך, יהיה חייב להירשם וללמוד מחדש אותו קורס לרבות עבודות, תרגילים, בחנים וכיו"ב, אלא אם קיבל אישור מיוחד בכתב הפוטר אותו מחובות אלו.
 4. סטודנט אשר אושר לו ללמוד ולהיבחן בקורס נוסף על אלה בהם הוא חייב, ונכשל באותו קורס, יובא הכישלון בחשבון לכל דבר.
 5. מעבר סטודנט מבית ספר אחד לאחר אפשרי עד תום השבוע השני מתחילת  שנת הלימודים בלבד.
 6. בסמכותו של מרצה להמליץ על הפסקת לימודיו של תלמיד (בקורס מסוים) אשר יחסיר מספר רב של מפגשים, מטעמים שאינם מוצדקים 

ה. זכאות לתואר:

 1. זכאי לתואר סטודנט שהשלים את לימודיו ועמד בכל הדרישות שהוטלו עליו.
 2. הגיש טופס בקשה לאישור זכאות ("טופס טיולים") כשהוא חתום על ידי מזכירות בית הספר, הספרייה והגזברות והמעיד על סיום חובותיו לתואר, החזרת ספרים וסילוק חובות כספיים.

ו. מועד הזכאות לתואר

   מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית, על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון.

אין כל אפשרות לשפר ציון חיובי או לערער על ציונים לאחר הגשת בקשה לאישור    זכאות (טופס טיולים)

הערה – מומלץ לשמור על תעודת התואר. לא ניתן לקבל תעודה מקורית נוספת על זו המוענקת בטקס, למעט העתק שלא בחתימת  הרקטור והדיקן.

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה