חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' אסא כשר

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לפרופ' אסא כשר

23/12/2004

האומה היהודית תרמה לאנושות את מעמד הנביא, דמות היסטורית אשר השכילה בתבונתה ובגדלות רוחה לגעת בכל רזי היחיד והחברה, ולהביאם בשער העיר.
לפילוסוף של היום יש משהו ממעמד הנביא ההיסטורי. מעטים הם אלה אשר יכלו לעמוד ברחובה של עיר ולהאיר את עינינו בסוגיות המורכבות ביותר של האתיקה האישית והאתיקה הציבורית כפי שעשית אתה, פרופ' אסא כשר, בעבודתך העיונית, בעבודתך המחקרית ובתוקף היותך אבי הקוד האתי של צבא ההגנה לישראל.

אומה במצור ואומה במלחמה חייבת שיהיו לה מאורות ברקיע על מנת להעניק לה אור לדרך ושלום עם מצפון, הנדרשים כל כך בתקופה הרת גורל זו.

ברגישות אין קץ, בתבונה שאין דומה לה, ובמחשבה סדורה, ניצבת בחשובים שבצמתים בחברה הישראלית, ובאומץ נדיר התווית דרך המהווה נר לרגלה של חברה כשלנו, השומרת על אנושיותה מחד, ועל חייה מאידך.

גדלותך האקדמית בתחום הפילוסופיה, תרומתך החשובה בתחומים אקדמיים אלה, לא מנעה ממך לעסוק בצד היישומי של המחקר האקדמי, בתחום זה אשר לפעמים כה רחוק הוא מתחום העשייה. דבריך המאלפים, חשיבתך המתודית, יכולת הסקת המסקנות עם אמירה שאינה משתמעת לשתי פנים ומאידך נחרצת, בלתי מתפשרת ובלתי נכנעת, זקופת קומה על האמת שבה – זוהי דרכך לומר את דברך.

המוניטין העולמיים ומיומנותך בפילוסופיה של השפה, והבנתך על כל מרכיביה של שפה זו, נתנו לך את היכולת והכלים לעשות שימוש ברבדיה השונים של השפה על מרכיביה הפסיכולוגיים, על מנת להבין ולהביט פנימה אל נפש האדם מחד, ועל יכולת ההשפעה על נפשה של אומה מאידך.

יש שראו בך את סוקרטס של ימינו, ויש שרואים בך את ישעיהו או ירמיהו של תקופתנו, וזאת עקב יכולתך הבלתי נגמרת להאיר בפני יחיד ורבים, איזו היא דרך שיעבור בה האדם מחד, ועד כמה עליו להיזהר מדרך זו , מאידך.

עשייתך הייחודית בתחום הפילוסופיה הביא לכך כי תחום זה אשר נחשב לעיוני מעצם הוויתו, הפך למעשי וליישומי אשר בלעדיו חברה כיום אינה יכולה להתקיים.

עם היותך ראש וראשון בתחום הפילוסופיה של השפה במדינת ישראל, הנך אבי תורת האתיקה בתחום הצבא, הביטחון, הכלכלה והבריאות.

על כל אלה, ועל עוד רבים וטובים ממפעלותיך השונים, ועל היותך ידיד אמת של  האקדמית נתניה, החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa, עם כל הזכויות והחובות הגלומים בכך.

פרופ' אסא כשר