חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

שכר לימוד

הנחיות תשלומים

הנחיות לתשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב

יש לקרוא את ההוראות וההסברים בעיון.

תשלומי שכר הלימוד לתלמידי שנים ב' על-פי חוברת המידע לשנה הרלוונטית עם התאמות המתפרסמות בחוזר ההנהלה באתר המכללה.

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה 4223587.

טלפון:  1-800-225-771  שלוחה 3.

פקס: 09-8607719

כתובת אימייל:    SL@NETANYA.AC.IL

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב

שכר הלימוד בבתי הספר השונים הינו שכר לימוד שנתי ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר הקורסים אליו רשום הסטודנט וצמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ ומותאם לשינויים שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב – 15 לכל חודש. אם מדד מהמחירים ירד שכר הלימוד לא יופחת מהסכומים הרשומים בטבלת שכר לימוד, בכל מקרה.

מקדמה

המקדמה הינה על חשבון שכר הלימוד שתשלום תוך שבועיים מהודעת הקבלה ללימודים או בפרק הזמן שייקבע בהודעה על הקבלה ללימודים, וזאת על-מנת להבטיח את מקומו של המועמד.

יתרת תשלומי שכר הלימוד במסלולים השונים תגבה על-פי לוח התשלומים וכללי ההצמדה המפרטים מטה ויגבו באמצעות הוראת קבע.

מועמד שלא יסיים את הליכי הקבלה עד למועד שנקבע, תתבטל קבלתו ללא הודעה נוספת ומקומו יימסר למועד אחר.

 • סטודנטים פעילים משנה ב' ומעלה, המקדמה מהווה 20% משכר הלימוד השנתי ומשולמת ב-2 תשלומים בתאריכים: 10.8.2021 ו – 10.9.2021.

אפשרויות לתשלום המקדמה

את ביצוע תשלום המקדמה ניתן לעשות בכמה אופנים כמפורט להלן:

 1. באתר המכללה בעמוד תשלום מקדמה. לתשומת ליבכם, הכניסה לעמוד זה מתאפשרת למתקבלים בלבד ובו יש להזין את מספר תעודת הזהות לאחר קבלתכם.
 2. בכרטיס אשראי – בפנייה טלפונית למדור שכר לימוד. 1-800-225-771 שלוחה 
 3. בשובר:
   א. בכל הבנקים.
   ב. באמצעות הפיקדון הצבאי. בכל הבנקים למעט בנק בדואר. בצירוף: שובר, מכתב קבלה, תעודת זהות, אישור מוסד מוכר. (המסמכים נשלחו במכתב הקבלה ללימודים).
   ג. בהעברה בנקאית: בנק לאומי (10), סניף 744 (מרכז עסקים השרון), לחשבון 23260086.

  לאחר ביצוע התשלום בכל אחת מהאפשרויות יש לשלוח אסמכתא על ביצועה למדור רישום או למדור שכר לימוד

אפשרויות לתשלום

הוראת קבע בבנק – באמצעות הרשאה לחיוב בבנק (מצ"ב) הנך מתבקש/ת להחתים את טופס הוראת הקבע ולהחזירו אלינו במייל או בפקס.

הוראת קבע באשראי –באמצעות הטופס לביצוע תשלום בכרטיס אשראי אשר אינה תופסת מסגרת אשראי. חתום ע"י הסטודנט (מצ"ב). לאחר מילוי הפרטים וחתימה על המסמך יש לשלוח במייל או בפקס.

תשלום מראש מלוא שכר הלימוד – עד לתאריך 15/12/2021 תינתן הנחה של 2%.

אפשרויות לתשלום:

 • שובר לתשלום המונפק ע"י מדור שכר לימוד.
 • העברה בנקאית: לבנק לאומי (10) סניף 744 חשבון 23260086 ע"ש האקדמית נתניה
 • שיק
 • תשלום שטרות מזומן: ב – 1/1/19 – נכנס לתוקפו החוק לצמצום שימוש במזומן, הכולל בין היתר הגבלות במזומן ובשקים. הגבלות החוק חלות גם עלינו כהגדרתו בחוק "מחיר עסקה".  כאשר מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ אסור לקבל תשלום במזומן בשיעור 10% ממחיר העסקה או בשיעור 11,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 • אישור תשלום יש להעביר למדור שכר לימוד בפקס 09-8607719 או לכתובתנו במייל SL@NETANYA.AC.IL
 • סכום ההנחה משתנה בהתאם להפרשי ההצמדה עד למועד התשלום בפועל.
 • תשלום מלוא שכר לימוד לאחר המועד הנקוב לא יזכה את הסטודנט בהנחה.

תשלומים נוספים לחייבים

 • קורס אנגלית טרום/בסיסי – בסך 1,800 ₪. שייגבו במקביל לתשלומי שכר הלימוד השוטפים החל מ- 1.2022 נדרש לרכוש ספר לימוד באופן עצמאי. עלות בחינת פטור 300 ₪.
 • קורס הכנה במתמטיקה –
 • במדעי המחשב והמתמטיקה1,800 ₪.
 • בביטוח, בנקאות ושוק ההון ובמנהל עסקים – 1,000 ₪
 • בניהול מערכות בריאות – 700 ₪. בחינת פטור 250 ₪
 • בניהול מערכות מידע – 500 ₪
 • תשלום חד פעמי עבור חברות באגודת הסטודנטים בסך 180 ₪ שייגבה בתשלום אחד ב- 11.2021

ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים 

סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב יודיע על כך בכתב למדור רישום  rishum@netanya.ac.il  או בפקס  09-8607799.

לעניין זה יחולו עליו הנהלים בכפוף לתקנון המכללה מופיע באתר. למען הסר ספק, מועד הפרישה ו/או ההקפאה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים).

 1. סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:
 • עד לתאריך 10/10/2021 – 3 שבועות לפני תחילת הלימודים יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה.
 • מ- 11/10/2021 עד 20/11/2021 יחויב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
 • החל מ- 21/11/21 – 21 יום מתחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה.

למידע מלא בנושא נוהל ביטול/הפסקה/הקפאה וחידוש לימודים 

פרטי התקשרות מדור שכר לימוד

מדור שכר לימוד עומד לרשותכם ולשירותכם בכל עת:

דוא"ל:  sl@netanya.ac.il

טלפון:

09-8607777, שלוחה 3

09-8607822

09-8607720

09-8607765

 

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 4223587.

פקס: 09-8607719