header_stamp
netanya_mobile_navlogo

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

שכר הלימוד בבתי הספר השונים הינו שכר לימוד שנתי ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר הקורסים אליו רשום הסטודנט. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן (כמתפרסם בחודש מרץ) ומותאם לשינויים שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב – 15 לכל חודש.

במידה ומדד המחירים ירד, שכר הלימוד לא יופחת.

הנחיות לתשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א 

מקדמה

תשלום מקדמה יתאפשר רק לאחר קבלת המועמד ללימודים ולאחר שקיבל הודעה על כך ממדור הרישום.

המקדמה הנדרשת תקוזז משכר הלימוד ויש לשלמה תוך שבועיים מהודעת הקבלה ללימודים או בפרק הזמן שייקבע בהודעה על הקבלה ללימודים, וזאת על-מנת להבטיח את מקומו של המועמד.

יתרת תשלומי שכר הלימוד במסלולים השונים תגבה על-פי לוח התשלומים וכללי ההצמדה כאמור ויגבו באמצעות הוראת קבע.

מועמד שלא השלים את הליכי הקבלה -על כל התשלומים הכרוכים בכך- עד למועד כנדרש, תתבטל קבלתו ללא הודעה נוספת ומקומו יימסר למועמד אחר.

 • עבור סטודנטים פעילים משנה ב' ואילך, המקדמה מהווה 20% משכר הלימוד השנתי ונגבתה ב-2 תשלומים בתאריכים: 10.8.2020 ו – 10.9.2020.

אופן תשלום מקדמה

את ביצוע תשלום המקדמה ניתן לעשות בכמה אופנים כמפורט להלן:

 1. באתר המכללה בעמוד תשלום מקדמה. לתשומת ליבכם, הכניסה לעמוד זה מתאפשרת למתקבלים בלבד ובו יש להזין את מספר תעודת הזהות לאחר קבלתכם.
 2. בכרטיס אשראי – בפנייה טלפונית למדור שכר לימוד (פרטי התקשרות בהמשך).
 3. באמצעות הפיקדון הצבאי – הניתן למימוש ע"י שובר תשלום. לקבלת השובר יש לפנות למדור שכר לימוד.
 4. בהעברה בנקאית– בנק לאומי (10), סניף 744 (מרכז עסקים השרון), לחשבון 23260086 ע"ש המכללה האקדמית נתניה.
 5. במזומן– במסירה למדור שכר לימוד (ככל שהנחיות משרד הבריאות מאפשרות קבלת קהל).

 

לאחר ביצוע תשלום המקדמה יש לשלוח אסמכתא על ביצועה למדור רישום או למדור שכר לימוד.

 

יתרת תשלומי שכר הלימוד

בהמשך לתשלום המקדמה יש להסדיר את יתרת תשלומי שכר הלימוד עד למועד החיוב הראשון -10/10/20 ולפני פתיחת שנת הלימודים ב- 1/11/2020 בהתאם למפורט מטה.

אי הסדרת התשלומים במועדם עלול לגרור אחריו חסימת גישה לאתר האינטרנט, אי מסירת תכנית לימודים אישית, חסימת גישה לפורטל הסטודנט ואובדן הזכות להבחן או לקבל ציונים, אישורים ו/או תעודות.

יתרת תשלומי שכר הלימוד (בקיזוז המקדמה) ייגבו ב- 10 לכל חודש החל מ – 10/10/2020

 

את תשלומי שכר הלימוד ניתן לבצע באמצעות חלוקה לתשלומים באמצעות הוראת קבע או כתשלום מרוכז כמפורט להלן:

 

תשלומי שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע:

 1. הוראת קבע בבנקבאמצעות הרשאה לחיוב בבנק. לשם כך יש למלא ולהגיש לבנק את טופס "הוראה לחיוב חשבון" המצורף מטה ועם אישורו על ידי הבנק, להשיבו חתום למדור שכר לימוד באמצעות דוא"ל או פקס כמפורט בהמשך.
 2. הוראת קבע באשראי – באמצעות חיוב כרטיס האשראי. לשם כך יש למלא את טופס "הוראת קבע דרך כרטיס אשראי"  ולהגישו חתום למדור שכר לימוד באמצעות דוא"ל או פקס כמפורט בהמשך. לתשומת ליבכם, תשלום באופן זה אינו גוזל חלק ממסגרת האשראי העומדת לרשותכם.

תשלום מרוכז של שכר הלימוד:

 

אפשרות התשלום המרוכז של שכר הלימוד מזכה את המשלמים עד לתאריך 15/12/2020 בהנחה של 2%.

שיטות התשלום העומדות לרשות המשלמים הינן:

 • שובר תשלום– המונפק ע"י מדור שכר לימוד. לשם תשלום באופן זה, אנא פנו למדור שכר לימוד.
 • העברה בנקאי-  לבנק לאומי  ,(10) סניף 744 (מרכז עסקים השרון), חשבון 23260086 ע"ש המכללה האקדמית נתניה
 • המחאה– לפקודת "המכללה האקדמית נתניה"
 • מזומן- לתשומת ליבכם,  ב – 1/1/19 – נכנס לתוקפו החוק לצמצום שימוש במזומן, הכולל בין היתר הגבלות לתשלום במזומן ובשיקים. הגבלות החוק חלות גם על מוסדות ההשכלה הגבוהה כמוגדר בחוק "מחיר עסקה".

      לפיכך, כאשר מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ אין באפשרותנו לקבל תשלום במזומן בשיעור 10%       

      ממחיר העסקה או בשיעור 11,000 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

.

אישור תשלום יש להעביר למדור שכר לימוד לכתובתנו בדוא"ל  sl@netanya.ac.il

או בפקס כמפורט מטה.

 • סכום ההנחה משתנה בהתאם להפרשי ההצמדה עד למועד התשלום בפועל.
 • תשלום מלוא שכר לימוד לאחר המועד הנקוב לא יזכה את הסטודנט בהנחה.

 

 

תשלומים נוספים לחייבים

 • קורס אנגלית טרום/בסיסי – בסך 1,800 ₪. שייגבו במקביל לתשלומי שכר הלימוד השוטפים החל מ- 10.1.2021. נדרש לרכוש ספר לימוד באופן עצמאי. עלות בחינת פטור 300 ₪.
 • קורס הכנה במתמטיקה
 • במדעי המחשב והמתמטיקה  1,800 ₪.
 • בביטוח, בנקאות ושוק ההון ובמנהל עסקים – 1,000 ₪
 • בניהול מערכות בריאות – 700 ₪. בחינת פטור 250 ₪
 • בניהול מערכות מידע – 500 ₪
 • תשלום חד פעמי עבור חברות באגודת הסטודנטים בסך 180 ₪ ייגבה בתשלום אחד ב- 10/11/2020.


ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים 

סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א יודיע על כך בכתב למדור רישום  rishum@netanya.ac.il  או בפקס  09-8607799.

מועד הפרישה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים רק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל במדור רישום תחשב לעניין זה).  

למידע מלא בנושא נוהל ביטול/הפסקה/הקפאה וחידוש לימודים 

פרטי התקשרות מדור שכר לימוד

מדור שכר לימוד עומד לרשותכם ולשירותכם בכל עת:

דוא"ל:  sl@netanya.ac.il

טלפון:

09-8607777, שלוחה 3

09-8607822

09-8607720

09-8607765

 

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 4223587.

פקס: 09-8607719