header_stamp
netanya_mobile_navlogo

שכר לימוד

הנחיות תשלומים

הנחיות לתשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

יש לקרוא את ההוראות וההסברים בעיון.

תשלומי שכר הלימוד לתלמידי שנים ב' על-פי חוברת המידע לשנה הרלוונטית עם התאמות המתפרסמות בחוזר ההנהלה באתר המכללה.

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה 4223587.

טלפון:  1-800-225-771  שלוחה 3.

פקס: 09-8607719

כתובת אימייל scharlimud@m.netanya.ac.il

 

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

שכר הלימוד בבתי הספר השונים הינו שכר לימוד שנתי ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר הקורסים אליו רשום הסטודנט וצמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ ומותאם לשינויים שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב – 15 לכל חודש. אם מדד מהמחירים ירד שכר הלימוד לא יופחת מהסכומים הרשומים בטבלת שכר לימוד, בכל מקרה.

 

מקדמה

המקדמה הינה על חשבון שכר הלימוד שתשלום תוך שבועיים מהודעת הקבלה ללימודים או בפרק הזמן שייקבע בהודעה על הקבלה ללימודים, וזאת על-מנת להבטיח את מקומו של המועמד. יתרת תשלומי שכר הלימוד במסלולים השונים תגבה על-פי לוח התשלומים וכללי ההצמדה המפרטים מטה ויגבו באמצעות הוראת קבע.

 • גובה המקדמה לתארים הראשונים הינה 5,000 ₪.
 • גובה המקדמה לתואר שני ב: משפטים, לימודי משפט ללא משפטנים, מכינה קדם אקדמית הינה – 2,500 ₪.

מועמד שלא יסיים את הליכי הקבלה עד למועד שנקבע, תתבטל קבלתו ללא הודעה נוספת ומקומו יימסר למועד אחר.

 • סטודנטים פעילים משנה ב' ומעלה, המקדמה מהווה 20% משכר הלימוד השנתי ומשולמת ב-2 תשלומים בתאריכים: 10.8.2020 ו – 10.9.2020.

אפשרויות לתשלום מקדמה

 1. בכרטיס אשראי – בפנייה טלפונית למדור שכר לימוד. 1-800-225-771 שלוחה 3.
 2. בשובר:
 • בכל הבנקים.
 • באמצעות הפיקדון הצבאי. בכל הבנקים למעט בנק בדואר. בצירוף: שובר, מכתב קבלה, תעודת זהות, אישור מוסד מוכר. (המסמכים נשלחו במכתב הקבלה ללימודים).
 • בהעברה בנקאית: בנק לאומי (10), סניף 744 (מרכז עסקים השרון), לחשבון 23260086.

לאחר ביצוע התשלום בכל אחת מהאפשרויות יש לשלוח אסמכתא על ביצועה למדור רישום או למדור שכר לימוד.

 

יתרת תשלומי שכר הלימוד.

בהמשך לתשלום המקדמה נבקשך להסדיר את יתרת תשלומי שכר הלימוד.  באחריות הסטודנט/ית להסדיר עד למועד החיוב הראשון 10/10/20 ולפני פתיחת שנת הלימודים ב- 1/11/2020 בהתאם למפורט מטה. אי הסדרת התשלומים במועדם עלול לגרור אחריו, חסימת כניסה לאתר האינטרנט, אי קבלת תכנית לימודים אישית, חסימת גישה לפורטל הסטודנט ואי מתן אפשרות להבחן או לקבל ציונים, אישורים ו/או תעודות.

יתרת תשלומי שכר הלימוד בקיזוז המקדמה ייגבו ב- 10 לכל חודש החל מ – 10/10/2020

אפשרויות לתשלום:

הוראת קבע בבנק – באמצעות הרשאה לחיוב בבנק (מצ"ב) הנך מתבקש/ת להחתים את טופס הוראת הקבע ולהחזירו אלינו במייל או בפקס.

הוראת קבע באשראי –באמצעות הטופס לביצוע תשלום בכרטיס אשראי אשר אינה תופסת מסגרת אשראי. חתום ע"י הסטודנט (מצ"ב). לאחר מילוי הפרטים וחתימה על המסמך יש לשלוח במייל או בפקס.

תשלום מראש מלוא שכר הלימוד – עד לתאריך 15/12/2020 תינתן הנחה של 2%.

אפשרויות לתשלום:

 • שובר לתשלום המונפק ע"י מדור שכר לימוד.
 • העברה בנקאית: לבנק לאומי (10) סניף 744 חשבון 23260086 ע"ש האקדמית נתניה
 • שיק
 • תשלום שטרות מזומן: ב – 1/1/19 – נכנס לתוקפו החוק לצמצום שימוש במזומן, הכולל בין היתר הגבלות במזומן ובשקים. הגבלות החוק חלות גם עלינו כהגדרתו בחוק "מחיר עסקה".

כאשר מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ אסור לקבל תשלום במזומן בשיעור 10% ממחיר העסקה או בשיעור 11,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

 • אישור תשלום יש להעביר למדור שכר לימוד בפקס 09-8607719 או לכתובתנו במייל SCHARLIMUD@M.NETANYA.AC.IL
 • סכום ההנחה משתנה בהתאם להפרשי ההצמדה עד למועד התשלום בפועל.
 • תשלום מלוא שכר לימוד לאחר המועד הנקוב לא יזכה את הסטודנט בהנחה.

תשלומים נוספים לחייבים

 • קורס אנגלית טרום/בסיסי – בסך 1,800 ₪. שייגבו במקביל לתשלומי שכר הלימוד השוטפים החל מ- 10.1.2021. נדרש לרכוש ספר לימוד באופן עצמאי. עלות בחינת פטור 300 ₪.
 • קורס הכנה במתמטיקה –
 • במדעי המחשב והמתמטיקה1,800 ₪.
 • בביטוח, בנקאות ושוק ההון ובמנהל עסקים – 1,000 ₪
 • בניהול מערכות בריאות – 700 ₪. בחינת פטור 250 ₪
 • בניהול מערכות מידע – 500 ₪
 • תשלום חד פעמי עבור חברות באגודת הסטודנטים בסך 180 ₪ שייגבה בתשלום אחד ב- 10/11/2020

שכר לימוד תואר ראשון

מגמת הלימוד

שכר לימוד לשנה (צמוד למדד 3/2020)

מספר תשלומים

מינימום תשלום לתואר

מנהל עסקים מסלול ערב  (B.A)

28,900 ₪

מקדמה + 8

300%

מנהל עסקים מסלול יום  (B.A)

39,950 ₪  

מקדמה + 12

200%

ביטוח  (B.A)

28,900 ₪

מקדמה + 8

300%

משפטים (LL.B.)

31,100 ₪

מקדמה + 8

350%

מדעי המחשב ומתמטיקה (B.Sc.)

29,800 ₪

מקדמה + 8

300%

מדעי ההתנהגות (B.A)

28,500 ₪

מקדמה + 8

300%

בנקאות ושוק ההון מסלול ערב (B.A)

28,900 ₪

מקדמה + 8

300%

בנקאות ושוק ההון מסלול יום (B.A)

 39,950 ₪

מקדמה + 12

200%

מסלול דו-חוגי מנהל עסקים ותקשורת (B.A)

 39,950 ₪

מקדמה + 12

200%

ניהול מערכות מידע (B.A)

29,200 ₪

מקדמה + 8

300%

ניהול מערכות בריאות (B.A)

21,500 ₪

מקדמה + 8

300%

מכינה קדם אקדמית שנתית

14,400 ₪

מקדמה + 5

100%

מכניה קדם אקדמית סמסטריאלית

7,200 ₪

מקדמה + 5

100%

שירותי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים

180 ₪

  

קורס אנגלית טרום שנתי

900 ₪

2

 

קורס אנגלית בסיסי

900 ₪

2

 

מכינת 30 פלוס

4,600 ₪

3

100%

 

pic1

שכר לימוד תואר שני

מגמת הלימוד

שכר לימוד  לתואר (צמוד למדד 3/2020)

מספר תשלומים

מינימום תשלום לתואר

משפטים (LL.M.)

 

24,500 ₪   

מקדמה + 15

100%

לימודי משפט ללא משפטנים  (M.A)

29,500 ₪

מקדמה + 15

100%

התנהגות ארגונית ייעוצית (M.A)

 

49,500 ₪

מקדמה + 15

100%

תקשורת (M.A)

 

49,500 ₪

מקדמה + 15

100%

תקשורת/ התנהגות ארגונית לעובדי הוראה (M.A)

39,800 ₪

מקדמה + 15

100%

בנקאות ושוק ההון מסלול ערב (M.A)

49,500 ₪

מקדמה + 15

100%

מנהל עסקים (M.B.A.)

49,500 ₪

מקדמה + 15

100%

נדל"ן (M.A)

49,500 ₪

מקדמה + 15

100%

ניהול מערכות בריאות (M.H.M)

49,500 ₪

מקדמה + 15

100%

ניהול מערכות בריאות (M.H.M)לעובדי מערכות בריאות

40,000 ₪

מקדמה + 15

100%

שירותי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים

180 ₪

 

 

השלמת תזה *

15,000 ₪

5

 

pic1