חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

שכר לימוד

הנחיות תשלומים

הנחיות לתשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

יש לקרוא את ההוראות וההסברים בעיון.

תשלומי שכר הלימוד לתלמידי שנה ב'- על-פי חוברת המידע לשנה הרלוונטית עם התאמות המתפרסמות בחוזר ההנהלה באתר המכללה.

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה. מיקוד 4223587.

טלפון:  09-8607777 שלוחה 3.

כתובת אימייל: [email protected]

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

שכר הלימוד בבתי הספר השונים הינו שכר לימוד שנתי ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר הקורסים אליו רשום הסטודנט.

מקדמה:

המקדמה הינה על חשבון שכר הלימוד שישולם תוך שבועיים מהודעת הקבלה ללימודים, או בפרק הזמן שייקבע בהודעה על הקבלה ללימודים וזאת על-מנת להבטיח 

את מקומו של המועמד.

יתרת תשלומי שכר הלימוד במסלולים השונים תגבה על-פי לוח התשלומים וכללי ההצמדה המפורטים מטה ויגבו באמצעות הוראת קבע.

 • גובה המקדמה הינו 2,800 ₪. לבעלי הסדר יופחת גובה המקדמה ל- 1,800 ₪ בלבד.
 • מועמד שלא יסיים את הליכי הקבלה עד למועד שנקבע, תתבטל קבלתו ללא הודעה נוספת ומקומו יימסר למועמד אחר.
 • סטודנטים פעילים משנה ב' ומעלה- המקדמה מהווה 10% משכר הלימוד השנתי.

אפשרויות לתשלום המקדמה:

את ביצוע תשלום המקדמה ניתן לעשות בכמה אופנים כמפורט להלן:

 1. באתר המכללה בעמוד תשלום מקדמה. (לתשומת ליבכם, הכניסה לעמוד זה מתאפשרת למתקבלים בלבד ובו יש להזין את מספר תעודת הזהות לאחר קבלתכם).
 2. בכרטיס אשראי – בפניה טלפונית למדור שכר לימוד. 09-8607777 (שלוחה 3).
 3. בשובר:
   א. בכל הבנקים.
   ב. באמצעות הפיקדון הצבאי. בכל הבנקים למעט בנק בדואר. בצירוף: שובר, מכתב קבלה, תעודת זהות, אישור מוסד מוכר. (המסמכים נשלחו במכתב הקבלה ללימודים).
   ג. בהעברה בנקאית: בנק לאומי (10), סניף 744 (מרכז עסקים השרון), לחשבון 23260086.

  * לאחר ביצוע התשלום בכל אחת מהאפשרויות, יש לשלוח אסמכתא על ביצועה למדור רישום או למדור שכר לימוד.

אפשרויות לתשלום:

הוראת קבע בבנק – באמצעות הרשאה לחיוב בבנק (מצ"ב) הנך מתבקש/ת להחתים את טופס הוראת הקבע ולהחזירו אלינו במייל או בפקס.

הוראת קבע באשראי –באמצעות הטופס לביצוע תשלום בכרטיס אשראי אשר אינה תופסת מסגרת אשראי. חתום ע"י הסטודנט (מצ"ב). לאחר מילוי הפרטים וחתימה על המסמך יש לשלוח במייל או בפקס.

תשלום מראש מלוא שכר הלימוד – עד לתאריך 15/12/2022 תינתן הנחה של 2%.

אפשרויות לתשלום:

 • שובר לתשלום המונפק ע"י מדור שכר לימוד.
 • העברה בנקאית: לבנק לאומי (10) סניף 744 חשבון 23260086 ע"ש המכללה האקדמית נתניה
 • שיק
 • תשלום שטרות מזומן: ב – 1/1/19 – נכנס לתוקפו החוק לצמצום שימוש במזומן, הכולל בין היתר הגבלות במזומן ובשקים. הגבלות החוק חלות גם עלינו כהגדרתו בחוק "מחיר עסקה".  ניתן לקבל תשלום במזומן עד 6000 ש"ח.
 • אישור תשלום יש להעביר למדור שכר במייל: [email protected]
 • סכום ההנחה משתנה בהתאם להפרשי ההצמדה עד למועד התשלום בפועל.
 • תשלום מלוא שכר לימוד לאחר המועד הנקוב לא יזכה את הסטודנט בהנחה.

תשלומים נוספים לחייבים:

 • קורס אנגלית טרום / בסיסי – בסך 1,800 ₪ שייגבו במקביל לתשלומי שכר הלימוד השוטפים. החל מ- 1.2023 נדרש לרכוש ספר לימוד באופן עצמאי. עלות בחינת פטור הינה 300 ₪.                                                                             
 • קורס הכנה במתמטיקה – בכפוף למסלול הלימודים הנבחר. מידע מפורט ניתן לקבל בשיחת הייעוץ או במשכירות החוג. 
 • *תשלום חד פעמי עבור חברות באגודת הסטודנטים בסך 180 ₪ שייגבה בתשלום אחד ב- 10.2023.                                                                                                                                                                                   

ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים: 

סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ד, יודיע על כך בכתב למדור רישום במייל  [email protected]  או בפקס  09-8607799.

לעניין זה יחולו עליו הנהלים בכפוף לתקנון המכללה המופיע באתר. למען הסר ספק, מועד הפרישה ו/או ההקפאה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים).                                                                                                                                                  סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:

 • עד 10/11/2023 יחויב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
 • החל מ- 11/11/2023 – 21 יום מתחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה ובתואר שני ומשפטים למנהלים (תאר ראשון) על כל התואר.

למידע מלא בנושא נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים 

פרטי התקשרות מדור שכר לימוד:

מדור שכר לימוד עומד לרשותכם ולשירותכם בכל עת:

דוא"ל:  [email protected]

טלפון: 09-8607777, שלוחה 3.

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 4223587.