חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

תנאי מעבר

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל​

 

1. תנאי מעבר בקורסים בודדים:

– תנאי המעבר, כלומר, ציון עובר בקורסים במכללה הוא ציון 60 לפחות.

– תלמיד שנכשל בשני מועדים בקורס שניתן בשנה מסוימת או בסמסטר מסוים, לא יהיה זכאי למועד נוסף, ויירשם מחדש לאותו קורס בשנה שלאחריה. הרישום מחדש יקנה לתלמיד את כל הזכויות והחובות הכרוכות באותו קורס. נכשל התלמיד שנית באותו קורס (בשני המועדים), יעבור עניינו לועדה לענייני תלמידים. בסמכות הועדה להרחיקו מן הלימודים.
– נכשל תלמיד בקורס המשמש כדרישת קדם לקורסים אחרים, לא יוכל להירשם לאותם קורסים אחרים לפני שהשיג ציון עובר בקורס המקדים בו נכשל.

2. תנאי מעבר משנה לשנה:

– תנאי מעבר בסיסי משנה לשנה הוא ממוצע 65 לפחות בקורסים של אותה שנה. תלמיד שלא עמד בממוצע הנדרש יועבר עניינו לועדה לענייני תלמידים. הוראה זו באה להוסיף על תנאי המעבר בקורסים בודדים, ולא לגרוע ממנו.
– תלמיד שצבר ארבעה כישלונות סמסטריאליים ומעלה במהלך שנה מסוימת, יועבר עניינו לועדה לענייני תלמידים. בסמכות הועדה להרחיקו מן הלימודים. לעניין זה, כשלון בקורס שנתי ייחשב ככישלון בשני קורסים סמסטריאליים.
– תלמיד שצבר שישה כישלונות סמסטריאליים ומעלה במהלך לימודיו יועבר עניינו לועדה לענייני תלמידים. בסמכות הועדה להרחיקו מלימודים וכן לשלול ממנו זכות לקבלת התואר, וכן לקבל כל החלטה אחרת.