חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

תקנון משמעת לסטודנטים

  • ראשי
  • תקנון משמעת לסטודנטים

תקנון משמעת

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל

הסטודנטים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמות סטודנטים הלומדים במסגרת המכללה ובתחומה ולמלא אחר ההוראות בנידון זה המפורטות בתקנות השונות של המכללה.

כעבירה על כללי המשמעת תיחשב (בין אם בוצעה בין כותלי המכללה או מחוצה לה):
1.  התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.
2.  פגיעה בשלטונות המכללה, מוריו, פקידיו ועובדיו ואי ציות להוראותיהם, (כגון: התחצפות לאיש סגל הוראה או ניהולי, סירוב להזדהות לפני איש סגל הוראה או ניהולי, סירוב לעזוב אולם הרצאה לפי דרישת איש סגל הוראה).
3.  הטעיית שלטונות המכללה מוריה, פקידיה ועובדיה במידע כוזב וכד'.
4.  הונאה בעבודות, תרגיל ובחינה (העתקה, שיחה עם חבר בשעת בחינה וכד'), או מעשה תרמית דומה (זיוף, השגת חתימות מורים בעורמה וכד').
5.  פגיעה ברכוש המכללה או ברכוש התלמידים.
6.  פגיעות בין סטודנט לחברו בבית הספר כלולות בתחום פעולתה של ועדת המשמעת, אם יש לכך השלכות על עבירות המשמעת המוגדרות לעיל.
7.  אי מילוי כללי ההתנהגות שנקבעו בחוברת זו וכן ע"י המורים בקורסים השונים (כגון הגעה באיחור להרצאות, יציאה תכופה מאולם הרצאות, אכילה בעת השיעור).
8הפרעה למהלך תקין של השעורים (כגון קבלת שיחות בטלפון סלולרי).  

סטודנט שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת המוסמכת להטיל עליו עונש או עונשים שונים. הנתבע חייב להופיע בעצמו ללא סניגור. נידון שלא הופיע בפני הועדה ללא סיבה מוצדקת ומשכנעת, רשאית הועדה לדונו שלא בפניו. יו"ר ועדת המשמעת וסגנו רשאים לנקוט צעדים עד לבירור העניין ובהם צעדי ביניים, דחיית בדיקתה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקה זמנית של הלימודים וכד'. הצעדים ייעשו תוך תיאום והתייעצות עם ראשי המנהל של בתי הספר השונים.
 
תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת יוטל עליו אחד העונשים הבאים, או כמה מהם:

א. נזיפה.
ב. נזיפה חמורה.
ג. מניעת מענק לימודים או ביטולו.
ד. ביטול בחינות (עונש זה יוטל במקרה של עבירה הקשורה בבחינה).
ה. מחיקת הקורס מתכנית הלימודים של הסטודנט.
ו. מניעת מתן אישורים או המלצות עד סיום לימודיו של התלמיד.
ז. התראה על הרחקה מבית הספר.
ח. הרחקה לשנת לימודים אחת (השוטפת או הקרובה) או למספר שנים.
ט. הרחקה לצמיתות.


הערה
הוועדה רשאית לקבוע עונש, שאיננו כלול ברשימה הנ"ל (בהתאם לנסיבות) כולל ציון העונש בתוך דו"ח הציונים. סטודנט רשאי לערער על החלטת ועדת המשמעת בתאריך מסירתה לו (הוועדה זכאית לקצר מועד הגשת הערעור). נציג תלמידי בית הספר בו לומד התלמיד או נציג אגודת הסטודנטים ישתתף כמשקיף בועדת המשמעת.

 

הרחקת סטודנט מבית הספר :

זכותו של בית הספר להפסיק את לימודיו של סטודנט מטעמים אקדמיים, מטעמי משמעת עפ"י תקנון המשמעת לתלמידי בית הספר או מטעמים אחרים, בהתאם להחלטות הרשויות המוסמכות של בית הספר.