משפט ציבורי

 
 
 
 

 
 
 

 

(13) פומביות הדיון במשפט העברי

 

(14) חוקי מדינת ישראל בפסיקה רבנית בת זמננו

 

(15) משפט חוזר במשפט העברי

 

(16) פיקוח ציבורי על פעילות פרטית במשפט העברי

 

(17) סבירות מנהלית במשפט העברי

 

(18) חובתן של רשויות ציבוריות לעמוד בהתחייבויותיהן החוזיות על פי המשפט העברי

 

 

 

(20) חופש הביטוי והזכות לפרטיות: האיזון הראוי על פי המשפט העברי

 

��� ����   ������