חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג

שם:ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]
השכלה
Ph.D "תופעת המחשוב הפולשני: סעדים משפטיים", הפקולטה למשפטים, בר – אילן, 2005.
LLM "היבטים משפטיים של תופעת המחשוב הפולשני", המסלול המשולב לדוקטוראט.
LLB(HonsEssex University England, 1993.
תפקידים אקדמיים
  
2014-           רכזת הקשרים הבינלאומיים של בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.
2013 –          עורכת כתב העת מאזני משפט, בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.
2010 –          מרצה מן המניין, בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.                            
2012-2002     מרצה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.                                                   
2005-2010     מרצה במחלקה הרב – תחומית ובמחלקה לקרימינולוגיה, המרכז האוניברסיטאי באריאל    
2009-2006     מרצה לסירוגין במחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר – אילן
2007-2001     מרצה לסירוגין בבית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר – אילן                           

1998             מרצה במחלקה לחשבונאות, מכללת הדרום, אשדוד וראשל"צ.

מלגות ופרסים
·         פרס הראל, האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה – "חוק שעות עבודה (בלי) מנוחה – עבדות ברשות החוק?"
·         מלגת נשיא האוניברסיטה לדוקטוראנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר – אילן, 2002.
 
ייעוץ בוועדות ממשלתיות
 • ועדה מטעם משרד המשפטים לבחינה מחדש של דיני החיפוש והתפיסה 2009.
 • הגשת נייר עמדה בנוגע להצעת חוק לתיקון דיני החיפוש במערכות מחשבים – 2007.
 
שירות צבאי:
1987-1989   קצינת שלישות בדרגת סגן.
           
ידע ושליטה בשפות
אנגלית, איטלקית, עברית: שליטה מצוינת – טובה מאוד. 

צרפתית: שליטה טובה

פרסומים בעברית:

 1. תזכיר חוק לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה, מאזני משפט ט תשע"ד.
 2. "עבודת יֶתֶר: השלכות והצעות לפתרון", עבודה, חברה ומשפט (2013).
 3. "פרטיות באינטרנט בפריזמה הלכתית", הפרקליט נב(1) 151 (2013).
 4. "האקר כהלכה? חדירה למחשב בראי המשפט העברי", מאזני משפט ח, ע' 237 (2013).
 5. "עבריינות רכוש – מודל ענישה כלכלי", עיוני משפט לב 3 התשע"א 2011, 699 (עם יעל וילצי'ק-אביעד).
 6. "חדירה שלטונית ופרטית למערכות מחשב בראי חירויות האדם", הפרקליט, ספר דיויד וינר, (דרור ארד-אילון, יורם רבין ויניב ואקי, עורכים 2009).
 7. "חדירה למחשב כעוולה נזיקית", כרך "עשור לחוק המחשבים"שערי משפט, כרך ד' 2, 2006, ע' 415 (מחבר נוסף אריה רייך).
 8. "חדירה למחשב כעוולה נזיקית", נייר עמדה מס' 2-06, מאי 2006 (www.biu.ac.il/law/unger/wk_papers.html) (נכתב עם אריה רייך).

 

פרסום באנגלית

 1. Restitution: A Multilateral Penal Approachin Trends and Issues in Victimology, Cambridge Scholars Publishing (co-author Yael Wilchek – Aviad) (Nethanel Ronel, K. Jaishankar & Moshe Ben Simon ed.s, 2008).

 

עריכת ספרים

עריכת כרך ט' של כתב העת מאזני משפט, תשע"ד.

 

מאמרים הנמצאים בשלבי כתיבה או עריכה

 1. On Overtime, Human Rights and Public Interests.
 2. Moral Correction of Property Offenders )With Dr. Yael Aviad(
 3. Invasive Computing: Balancing the Pros and Cons.
 4. Invasive Computing and the Breach of the Right to Property)  with Dr. Miriam Biton.(
 5. ספר: היבטים תיאורטיים של סוגיית החדירה למחשב (הוצאת רסלינג הביעה התעניינות לפרסמו).

 

 

פרסומים בכתבי עת מקצועיים

"על רשות הסייבר לחלק ערכות מגן וירטואליות" בדלתיים פתוחות, עיתון מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין 43, ע' 20, 2012.

חלק ג' – פרופיל אקדמי

 

תפקידים במכללה האקדמית נתניה

 • רכזת הקשרים הבינלאומיים של בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה.
 • עורכת כתב העת מאזני משפט.
 • חברת צוות הערכות לדו"ח המל"ג, 2013.
 • אחראית על קשרי המכללה עם Essex University.
 • אחראית על לימודי המשפטים בבית הספר לביטוח, 2011-12.

 

השתתפות וארגון כנסים

 • Conference in Honour of Prof. Maurice Sunkin, המכללה האקדמית נתניה, 2013.
 • "תיקון מוסרי כמטרה ראויה של דיני העונשין", כנס האגודה לקרימינולוגיה 2013.
 • "תיקון מס' 113 לחוק העונשין: הבניית שיקול הדעת בענישה  – מטרות והשלכות", המכללה האקדמית נתניה, 2012.
 • International Multidisciplinary Conference on Pink Crime: Women, Crime and Punishment, Netanya Academic College, 2011.
 • Global, Regional, and Local: Law, Politics, and Society in Comparative Perspectives, Hebrew University, 2008.
 • Victimology and the Law, Bar Ilan University, 2007.
 • כנס דוקטוראנטים חוקרי אינטרנט, אוניברסיטת תל-אביב, מרס 2006.
 • כנס המבקרים הפנימיים: מבקר הפנים ותופעת המחשוב הפולשני, נובמבר 2005
 • לוחמה בטרור בזירת המידע, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 2001.

 

הרצאות בסמינרים מחלקתיים ובסדנאות:

 • Essex University, Invasive Computing: Balancing the Pros and Cons.
 • המכללה למינהל, בית הספר למשפטים, חדירה למחשב בפריזמה הלכתית, 2013
 • סדנא, משפט וכלכלה, המכללה האקדמית נתניה, עברייני רכוש, מודל ענישה כלכלי, 2013.
 • סמינר מחלקתי, המכללה האקדמית נתניה, “עברייני רכוש, מודל ענישה כלכלי”, 2011
 • המחלקה לקרימינולוגיה, בר אילן, עברייני רכוש, מודל ענישה כלכלי, 2011.
 • המחלקה למחשבים, אוניברסיטת בר אילן, תיקון מספר 1 לחוק המחשבים, 2013.

 

הכנת כנסים

 • Conference in Honour of Prof. Maurice Sunkin, האקדמית נתניה, 2013
 • "תיקון מס' 113 לחוק העונשין: הבניית שיקול הדעת בענישה  – מטרות והשלכות", האקדמית נתניה, 2012.
 • International Multidisciplinary Conference on Pink Crime: Women, Crime and Punishment, Netanya Academic College, May 2011.

 

רשימת קורסים שאותם אני מלמדת או לימדתי

 • דיני נזיקין; מבוא לדיני הנזיקין; עוולות מסחריות.
 • דיני מחשבים; סמינריון: עבירות ועוולות מחשבים; מבוא לדיני מחשבים;
 • ענישת עבריינים בישראל; עבריינות הצווארון הלבן; מבוא לאכיפת החוק.
 • דיני עסקים (דיני נזיקין, קניין וחוזים); Business Law International.

 

ציטוטים בפסיקת בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה:

 • רע"פ 8873/07 היינץ ישראל בע"מנ' מדינת ישראל  (2011).
 • ע"ע 90/08 (ארצי) איסקוב  נ' מדינת ישראל – הממונה על חוק עבודת נשים (2011).
 • בגצ  3809/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל (2012).

 

מלגות ופרסים

 

פרס הראל, האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה – בגין החיבור "חוק שעות עבודה (בלי) מנוחה – עבדות ברשות החוק?"

 

מלגת נשיא האוניברסיטה לדוקטוראנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר – אילן, 2002.

השתתפות בכנסים
 • "עבודת יתר – ניתוח רב-תחומי" – כנס בינלאומי שאורגן בשיתוף ד"ר עדנה רבנו, האקדמית נתניה, 2014.
 • כנס בנושא הרשעות שווא בישראל, האדמית נתניה, 2014.
 • Conference in Honour of Prof. Maurice Sunkin, האקדמית נתניה, 2013.
 • "תיקון מוסרי כמטרה ראויה של דיני העונשין", כנס האגודה לקרימינולוגיה 2013.
 • "תיקון מס' 113 לחוק העונשין: הבניית שיקול הדעת בענישה  – מטרות והשלכות", האקדמית נתניה, 2012.
·         International Multidisciplinary Conference on Pink Crime: Women, Crime and Punishment, Netanya Academic College, 2011.
 • Global, Regional, and Local: Law, Politics, and Society in Comparative Perspectives, Hebrew University, 2008.
 • Victimology and the Law, Bar Ilan University, 2007.
 • כנס דוקטוראנטים חוקרי אינטרנט, אוניברסיטת תל-אביב, מרס 2006.
 • כנס המבקרים הפנימיים: מבקר הפנים ותופעת המחשוב הפולשני, נובמבר 2005
 • לוחמה בטרור בזירת המידע, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 2001.
 
 
הרצאות בסמינרים מחלקתיים ובסדנאות:
 • Touro College, Academic Boycott: An Impossible Oxymoron?
 • Essex University, Invasive Computing: Balancing the Pros and Cons.
 • המכללה למינהל, בית הספר למשפטים, חדירה למחשב בפריזמה הלכתית, 2013
 • סדנא, משפט וכלכלה, האקדמית נתניה, עברייני רכוש, מודל ענישה כלכלי, 2013.
 • סמינר מחלקתי, האקדמית נתניה, עברייני רכוש, מודל ענישה כלכלי, 2011
 • המחלקה לקרימינולוגיה, בר אילן, עברייני רכוש, מודל ענישה כלכלי, 2011.
 • המחלקה למחשבים, אוניברסיטת בר אילן, תיקון מספר 1 לחוק המחשבים, 2013.
 
 
ארגון כנסים
 • "עבודת יתר – ניתוח רב-תחומי" – כנס בינלאומי שאורגן בשיתוף ד"ר עדנה רבנו, האקדמית נתניה, 2014.
 • כנס בנושא הרשעות שווא בישראל, האקדמית נתניה, 2014.
 • Conference in Honour of Prof. Maurice Sunkin, האקדמית נתניה, 2013
 • "תיקון מס' 113 לחוק העונשין: הבניית שיקול הדעת בענישה  – מטרות והשלכות", האקדמית נתניה, 2012.
·         International Multidisciplinary Conference on Pink Crime: Women, Crime and Punishment, Netanya Academic College, May 2011.
 טורי דעה, כתבות ואזכורים בכלי התקשורת
 
מקום הפרסום
נושא או כותרת
תאריך
קישור
גלי ישראל עם קלמן ליבסקינד
החרם האקדמי על ישראל
21.10.15
http://192.118.60.6/radio/2015/10/21/6677869.mp3
Podcast – Touro College
Academic Boycott
10.9.15
http://www.tourolaw.edu/AboutTouroLaw/spotlight.aspx?sid=114
YOUTUBE
Academic Boycott – Is it an Oxymoron?
September 9th 2015
https://www.youtube.com/watch?v=WzjrAw5PLr0
רדיו נתניה
החרם האקדמי ותחומי עניין שלי
23.7.15
 
ערוץ הידברות
החרם האקדמי
יולי 2015
http://www.hidabroot.org/he/video/144007
מתחיל ב 5:28
YNET
ענישת עברייני צווארון לבן
2.7.15
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4674501,00.html
מדברים עם אברי גלעד, ערוץ 20
החרם האקדמי
22.6.15
https://www.youtube.com/watch?v=EVq7ZZYFcyw&feature=youtu.be
פארלי שחר
החרם האקדמי
23.6.15
ENRG
החרם האקדמי על ישראל
19.6.2015
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/703/263.html?hp=1&cat=402&loc=20
מקור ראשון, רעות וילף
החרם האקדמי על ישראל
יוני 2015
הכל דיבורים עם בני טייטלבאום ועדי מאירי
ענישת עברייני צווארון לבן
1.6.15
הרדיו הפרסי
מאמרי  בנושא חדירה למחשב
2.2014
"סדר יום" ברשת ב'
מדיניות הפרטיות הבעייתית של גוגל
18.2.14
אתר דהמרקר
לסגור את הלשכות האפלות של גוגל
6.2.14
http://www.themarker.com/technation/1.2237430
סוגרים חשבון
הערוץ הראשון והחינוכית
עבודת יתר
14.12.14
http://www.ifat.com/VT/Item.aspx?ID=6069342
עושים שינוי, עם טליה קינן – פלד, ערוץ 10
התנגדות למשכורת הגלובלית
9.10.13
דהמרקר (דעות)
"שעות נוספות יכולות להרוג"
3.10.13
http://www.themarker.com/opinion/1.2131642#article_comments
הכל דיבורים, רשת ב'
התנגדות למשכורת הגלובלית
30.9.13
http://www.ifat.com/VT/Item.aspx?ID=5229024
גלובס TV
התנגדות לפיילוט של המאגר הביומטרי
11.7.13
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000861430
רשת ב', ראיון רב משתתפים אצל קרן נויבך
התנגדות למשכורות גלובליות
26.5.13
http://www.youtube.com/watch?v=2c2imZC5eSo
TheMarker
"מותה הצפוי של המשכורת הגלובלית"
9.5.13
http://www.themarker.com/career/1.2015931
TheMarker
"הפתרון לפשיעה – אכיפה ולא ענישה"
22.5.12
גלובס
ענישה
15.5.12
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000748609
דהמרקר
ענישה
15.5.12
http://www.themarker.com/law/1.1707669
בטאון לשכת עוה"ד – צפון
"על רשות הסייבר לחלק ערכות מגן וירטואליות"
3-4.12
 
חדשות קול ישראל
מתקפת ההאקרים על ישראל
2012
 
גלובס
מתקפת ההאקרים על ישראל
3.12
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000748609
מקור ראשון
"צו השעה: מניעת סייבר-ג'יהאד"
15.2.12
 
ערוץ 10
המאגר הביומטרי
 
 
עיתונות
המאגר הביומטרי
 
 
 
קול ישראל באנגלית
המאגר הביומטרי
 
 
רשת ב'
על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
 
 
דהמרקר
על הצורך בעוולת מחשבים
 
 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר