פרופ' סיני דויטש

שם:פרופ' סיני דויטש
תפקיד:המשנה לנשיא
דוא"ל:[email protected]

 השכלה 

1970             בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות.
1973             מוסמך במשפט עברי, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, בהצטיינות יתרה.
1973 – 1974  מוסמך למשפטים, אוניברסיטת מישיגן ארה"ב. 1976 דוקטור למדעי המשפט, אוניברסיטת מישיגן, 
                    ארה"ב. 
1976         דוקטור למדעי המשפט, אוניברסיטת מישיגן, ארה"ב

מנויים אקדמיים

2002            פרופסור מן המנין, המועצה להשכלה גבוהה
1995            מייסד המכללה האקדמית נתניה, דיקן ביה"ס למשפטים במכללה והמשנה לנשיא.
1990 – 1995 מייסד וראש ביה"ס ללימודי משפט המוכר על ידי אוניברסיטת בר – אילן.
1986 – 1990 דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
1986 – 1994 פרופסור חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן (דיני חוזים, מכר, הגנת הצרכן, משפט
עברי).
1984 – 1985 מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
1983 – 1984 חוקר אורח בביה"ס למשפטים של אוסגוד האל באוניברסיטת יורק בקנדה.
1980 – 1983 מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן (קביעות החל משנת 1982).
1977 – 1980 מרצה לדיני צרכנות באוניברסיטת תל-אביב.
1976 – 1980 מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן (דיני חוזים, דיני מכר, דיני צרכנות).

תחומי מחקר עיקריים

דיני חוזים, דיני הגנת הצרכן, משפט עברי, דיני מכר, תובענות ייצוגיות. ​​​​​

א.ספרים

Unfair Contracts : The Doctrine of Unconscionability (D.C. Health,Lexingon Book),1977 .1.
 
2. עיונים במשפט עברי ובהלכה (עורך משותף) הוצאת אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ט) (עמי 310).

3. דיני הגנת הצרכן – יסודות ועקרונות (כרך א', תשס"א)  עמ' 771.
 
4. דיני הגנת הצרכן- הדין המהותי (כרך ב' תשע"ב ) 722 עמ'. 
5. דיני הגנת הצרכן -הדין המהותי (כרך ג' תשע"ב) 742 עמ'.
 
ב. מאמרים מדעיים
 
1. "גמירת דעת בהתחייבות במשפט העברי" דיני ישראל ג' ( תשל"ב )202(20 עמודים).
 
2. בקורת ספרים – "אורי ידין : חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)" משפטים ח' (תשל"ח) 364 (5 עמודים).
 
3. "שמרנות בפרוש הוראות חוק החוזים האחידים, תשכ"ד – 1964" הפרקליט לב(תשל"ח) 27. (7 עמודים).
 
4. "גמירת דעת והכוונה ליצור יחסים משפטיים בדיני חוזים במשפט העברי, האנגלי והישראלי". שנתון המשפט העברי כרך ו' ז' (תשל"ט- תש"מ) 73 – 104 (32 עמודים).
 
5. "חוק החוזים האחידים: כישלון ולקחים לעתיד" מחקרי משפט א' (תש"מ) 62 – 133 (72 עמודים).
 
6. "בית המשפט לתביעות קטנות כמגן לצרכן" עיוני משפט (תשמ"ב) 345 – 381. (36 עמ').
 
7. "הוראת העושק בחוק החוזים" מחקרי משפט ב' (תשמ"ב) 1 – 44 (44 עמודים).
 
8. ​Recession and Its Effect on Restitution 19 (1984) Isr. L. Rel
 
9. "סעיף 12 לחוק החוזים : "האמנם תרופה לכל מכאוב" מחקרי משפט ד' (תשמ"ו) 39 – 55 (17 עמודים).
 
10. Controlling Standard Contracts: The Israeli Version 30, McGill L.J. (1985) 458-477
 
11. "תוקף צוואה בערכאות במשפט העברי" דיני ישראל יב (תשל"ו קצ"ז – רל"ח (42 עמודים).
 
12. "פרויקט שמ"ע – ישום המשפט העברי במערכת המשפטית בישראל בעזרת המחשב" דיני ישראל (תשל"ו) רס"ז – רפ"ה (19 עמודים).
 
13.Standard Contracts : Methods of Control. “The Conceptual Framework of 1982 Law” Tel – Aviv Studies in Law (1986) 160 – 190
14."המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל" "מחקרי משפט ו (תשמ"ז) 7 – 37 (31 עמודים).
 
15. "הצעה בלתי חוזרת ואופציה ; האמנם סמנטיקה בלבד?" עיוני משפט יב (1987) 275 – 303 (29 עמודים).
 
16."חוק מכר – קווים לפירושו והרהורים על יחסי מוכר – צרכן" משפטים יט (תש"ן) 493 – 525 (34 עמודים).
 
17. "גבריאלה שלו :תוכן החוזה" משפטים טו (תש"ן) 395 – 403 (9 עמודים).
 
18. "הרפורמה הדרושה במערכת בתי המשפט" מחקרי משפט ח (תש"ן) 129 – 138 (10 עמודים).
 
19. הפניה למורשת ישראל מכח "חוק יסודות המשפט" הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות (תש"ן) 328 – 244 (7 עמודים).
 
20. The Control of Unfair Contract Terms in Israel : Law and Practice” 13 Journal of Consumer Policy 1990
 
21."דיני חוזים והחקיקה להגנת הצרכן" מחקרי משפט ט (תשנ"ב) 133 – 154 (22 עמודים)
 
22.       Business Competition and Ethics: Predatory Pricing in Jewish Law"' 17 Yearbook" on Jewish Law (Dine Israel) 7-33 (1993-1994) (English). (26 עמודים).
23. "יחסי בנק – לקוח: אספקטים חוזיים וצרכניים" ספר זיכרון לגד טדסקי (תשנ"ה – 1995) 163 – 209 (47 עמודים).
24.       "Contract Law and Consumer Protection in Israel" 14, New York Law School, Journal  of International and Comparative Law (1993) 261 – 292 (English). (32 עמודים).
25. "Are Consumer Rights Human Rights?" 21 Osgoode Hall L.J. (1994) 537-577" (English). (40 עמודים).
26.       "השפעת חוקי היסוד על דיני הגנת הצרכן" מחקרי משפט יב (תשנ"ו – 1995) 309 – 368 (60 עמודים).
27.       "ו' לוסטהויז וט' שפניץ "חוזים אחידים" משפטים כ"ז (תשנ"ז) 639 – 663 (25 עמודים).
28.       "דיני הצרכנות בישראל: קווי מיתאר" מאזני משפט א (תש"ס) 135 – 189 (55 עמודים).
29.       "דיני החוזים הצרכניים מול דיני החוזים המסחריים" עיוני משפט כג (תש"ס) 135 – 189 (55 עמודים).
30.       "תובענות ייצוגיות צרכניות: הדרישה להסתמכות אישית על מצגי השווא של המטעה" מאזני משפט ב (תשס"ב) 97 – 153 (55 עמודים).
31.       "הגנת הצרכן הבנקאי: מכח חוק או מכח קודים אתיים – מה עדיף?" הפרקליט מו (תשס"ג) 241 – 256 (16 עמודים).
32.       "תובענות ייצוגיות צרכניות: "קשיים והצעות לפתרון" מחקרי משפט כ (תשס"ד) 299 – 377 (79 עמודים).
33.       "Consumer Class Actions – Are thay a Solution for Enforcing Consumer Rights? The Israeli Model" 27 Jornal of Consumer Policy (2004) 179 – 212.
34.       "Protection of the Bank Customer: By Virthe of Statute or by Virtue of Ethical Codes – Which is Preferable?" "2 De Paul University Business and Commercial Law Journal (2004) 419 – 439 (21pp).
35.       "עשור לתובענה הייצוגית הצרכנית – סיכום ביניים ומבט לעתיד" שערי משפט ד' (תשס"ה) (עמ' 9 – 59).
36.       "החקיקה הצרכנית והקודקס האזרחי המוצע" משפטים לו (התשס"ז) 499 – 530.
37.       "אקטיביזם שיפוטי בדיני חוזים" מאזני משפט ו (התשס"ז) 21 – 103.
38.       "האכיפה הפלילית של איסור ההטעיה הצרכנית" מאזני משפט ז' (תש"ע) 27 – 117.
39.       "Free Market Competition" Windows onto Jewish Legal Culture" Fourteen Expolaratory Essays (Eds. Hanina Ben Menahem, Arye Edrei, Neil Hecht – 2012)
Vol.2 pp.280-327 (48 pages).
40.    " הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב-2011- האומנם רצוי לצמצם את האכיפה הפלילית?" מאזני משפט ח  (תשע"ג) 19-48.
41.     "Consumer Contracts Law as a Special Branch of Contract Law – The Israeli Model" 29 Touro Law Review (2013) 695-720. 
 
42.     "זכות לביטול עסקאות מיוחדות ב"תקופת צינון": מאפיינים, הצדקות וקביעת סטנדרטים לסחר הוגן" מאזני משפט יא (תשע"ו) 66-1.
 
43.     "זכות הצרכן לביטול חד-צדדי של עסקה": בחינה אמפירית של השפעת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, מו. משפטים 235-219 (תשע"ז).
44.     "זכות הצרכן לחרטה מעסקה": הצדקות, היסטוריה חקיקתית וניתוח כלכלי" – SSRN
          (2017) (35 עמודים)
פרסומים אחרים
45.    "שכר השופטים במשפט העברי" חדשות בר-אילן מס' 26 – 27 בע"מ (תשל"ח).
46.    "פיקוח על המחירים" 6 עורך הדין כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל (1978).
47.    "אמצעי אכיפה לפני פסק דין" 7 עורך הדין, כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל 16 (1979).
48.    "עשור לפעילות שמ"ע – מפתח נושאים וחוות דעת לדוגמה (תשמ"ט) (51 עמודים).
49.    "Jewish Law in the state of Israel" 1 Justice "(The International Association of Jewish Jurists, 1994) 21 (English).
50.    "Business Competition and Ethics" 2 Justice (ibid, 1994) (English).
51.    "The Court's Authority to Impose Medical Examinations and the Right of Privacy" Justice 35 (1995) (English).
52..    "Consumer Protection in Israel" 112 La Gazette du Palais, (1998) 51.
53.    "תחרות מסחרית בהלכה", כעת חיה (תשס"ב).
54.    "צמצום חסמי התקינה ביבוא לישראל: דו"ח הועדה לבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים (7.8.02)" עלון האגודה לחקר האינטגרציה האירופית (2004) 61 – 65.
55.    מבוא לספרו של ד"ר יובל סיני "יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל" (תשס"ט) לו – מב.
56.    "חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בהשוואה לחוק הגנת הצרכן, הצורך בתיקון יסודי של חוק הבנקאות" רבעון לבנקאות, כרך מו (תשע"ב) 51 – 59.

פעיליות מקצועיות וציבוריות

1. יסוד פרוייקט שמ"ע (שירות משפט עברי) חוקר בכיר וראש הפרויקט באוניברסיטת בר-אילן החל משנת 1978. במסגרת זו נתנו למעלה מ – 1,000 חוות – דעת בתחום המשפט העברי. חוות הדעת צוטטו בפסקי דין של בתי המשפט בישראל ובארצות אחרות (ארה"ב, אוסטרליה, מרוקו, גרמניה ועוד).

2. השתתף כיועץ מקצועי בחקיקת רוב חוקי הגנת הצרכן בישראל ובמיוחד החוקים הבאים:

א.חוק אחריות למוצרים פגומים, תשל"ט – 1979.

ב.חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.

ג.חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

ד.חוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982.

ה.חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון), התשמ"ג – 1983.

ו. חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986.

ז.חוק חוזה הביטוח (תיקון ), התשמ"ח – 1988.

ח.חוק הערבות (תיקון מס' 2), התשנ"ב – 1992.

ט.חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993.

י. חוק הגנת הצרכן (תיקון), התשנ"ח – 1998 (דירות נופש).

יא.חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006.

יב.תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון), תש"ע – 2009 – שינוי ההוראות העונשיות שבחוק. בדברי ההסבר לחוקים ד' ו- ה' הוזכרו מאמרים
שפרסמתי בנושא כבסיס לחוק החדש.

3. ייצוג ארגוני צרכנים בפני בית- המשפט העליון כגון עח"א 1/79 קשת "נ. היוהמ"ש, פ"ד לד (3) 365 ששינה את הלכת ביהמ"ש העליון בתחום החוזים האחידים, ודנ"א 2712/01 ברזני נ. בזק, תקדין עליון 2003 (1) 847.

4. יו"ר הארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת בר- אילן בשנים 1983-1981.

5. חבר ההנהלה המצומצמת של גלע"ד בשנים 1987-1978. ניסח את תקנון גלע"ד.

6. חבר הועד הפועל של מכון התקנים הישראלי החל משנת 1980. סגן יו"ר מכון התקנים בשנים 1996-1994.

7. חבר הועדה לקביעת שיטת הציטוט האחיד של המשפט בישראל (פורסם בהפרקליט לג (תשמ"א) 434).

8. מייסד ועורך כתב העת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר- אילן " מחקרי משפט " בשנים 1984-1980.

9. חבר ביה"ד להגבלים עסקיים בשנים 1995-1989.

10. חבר הועדה הציבורית לבדיקת נושא שיקים ללא כיסוי. בעקבות ההמלצות תוקן החוק בשנת 1992. ס"ח תשנ"ב 47.

11. חבר הועדה המייעצת לשר התקשורת מכח חוק הבזק בשנים 1995-1991.

12. חבר המועצה לבתי- דין מנהלים מכח חוק בתי דין מנהליים בשנים 1995-1992.

13. חבר המערכת בספר לכבודו של פרופ' רקמן – מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל 1993-1994.

14. הדרכת דוקטורנטים ומסטרנטים בתחום המשפט. ארבעה דוקטורנטים סיימו את עבודתם תחת הדרכתי וקיבלו תואר Ph.D. במשפטים: ד"ר דודי שוורץ, "חוזה לטובת צד שלישי" – 1993 ד"ר רות פלאטו-שנער, "חוזה כספות בנקים" – 1996 ד"ר יוסף גרין, "הסכמה מודעת לטיפול רפואי במשפט העברי" – 1998 ד"ר משה גלברד – "הפרה צפויה" – 2001 כמו כן הדרכתי במספר עבודות מוסמך, שניים מהם סיימו בציון מעולה, גב' רות ופנר, בנושא "הקטנת הנזק בדיני חוזים" – 1992, ומר עופר לוי, בנושא "פשרה בתובענה ייצוגית" – 2003.

15. היועץ המשפטי לרשות להגנת הצרכן 1995-1978.

16. מייסד בית הספר למשפט המוכר על ידי אוניברסיטת בר- אילן וראשו 1995-1990.

17. מייסד המכללה האקדמית נתניה. במכללה מעל 4000 סטודנטים בשבעה בתי-ספר בהסמכת המועצה להשכלה גבוהה – 1995.

18. חבר ועדת פרס ישראל למדעי המשפט לשנת תשס"א.

19. ב"כ המועצה הישראלית לצרכנות בדיון נוסף בבית המשפט העליון בדנ"א ברזני נ. בזק- 2002.

20. יו"ר הועדה לבדיקת התקינה על יבוא על פי החלטת הממשלה – אפריל 2002.

21. ייסוד פרויקט שמ"ע (יישומי משפט עברי) במכללה האקדמית נתניה בראשות ד"ר יובל סיני – 2005.

22.    חבר ועדת פרס ישראל למדעי המשפט לשנת תשע"ז.

הרצאות בכנסים לאומיים ובינלאומיים

1. "מיחשוב ספרות השו"ת בשירות בתי המשפט" (באנגלית) כינוס של אגודת המשפט העברי. ינואר 1978 באוניברסיטת בר אילן.

2. "המחשב ופרויקט השו"ת בשירות המשפט" – כנס ארצי של משפטנים באוניברסיטת בר- אילן 8 בנובמבר 1979 (י"ט חשון תש"מ) – פורסם דיני ישראל.

3. "תוקפה של צוואה בערכאות בדין העברי" הקונגרס הבינ"ל של עורכי הדין יהודיים באוניברסיטת בר אילן ה- 6 לאוגוסט 1980.פורסם תקציר ב-
Annual Jewish Law Vo. IV

4."הבטחת איכות המוצר בחקיקה הישראלית החדשה – הכנס הבינ"ל השלישי על הבטחת איכות התעשיות מתפתחות – מלון אכדיה אוקטובר 1981. תקציר פורסם בספר הועידה.

​​​

5.        "השלכות חוק יסודות המשפט על המשפט הפרטי". הכנס השנתי של ארגון המורים למשפטים. הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב אפריל 1981.

 6.        "בית המשפט לתביעות קטנות" – כנס "פתיחת שערי המשפט לאזרח בישראל" אוניברסיטת בר אילן מאי 1981, פורסם כפרק   ממאמר בנושא זה.

7.        "החקיקה להגנת הצרכן בישראל", הקונגרס העולמי העשירי להגנת הצרכן, בהאג הולנד יוני 1981 – תקצירי ההרצאה
פורסם בספר הוועידה.

8.        "טעות בחוזה במשפט העברי" – סמינר המשפט העברי במלון הילטון נהריה פברואר 1982, יפורסם כפרק במאמר על פגמים בכריתת חוזה.

9.        "אכיפה סלקטיבית של החוק – הגנת הצרכן"
           הכנס השנתי של המורים למשפט באוניברסיטה העברית בירושלים, אפריל 1983.
10.     חידושים בחוק החוזים האחידים החדש" הכנס השנתי של המורים למשפט באוניברסיטת תל-אביב, מאי 1985.
11.      Jewish Law in the Israeli Courtroom", International Conference, The Law in Multicultural Societies, Hebrew University, Jerusalem July, 1985 (English) .
12.      "The Jewish Prject as a Means of Promoting the Use of Jewish Law", the Jewish Law Conference-Development and Innovations-Bar-Ilan University, Janury 1986.
13.      Jewish Law in the Israeli Case Law", The Zliberg Symposium, The Israeli Academy of Science, Jerusalem, September, 1986.
14.      Some Reflections on Issues of State and Religion", International Conference State and Religion in Israel and the Jewish World, Bar-Ilan University (12.5.87).
15.      The R   OLE OF Lawyers in Consumer Protection Associations", International Conference on Lawyer in Public Service, Jeruslem 17 May, 1987 (English).
16.      Legal Development in Consumer Protection" The 7th International Congress of Jewish Lawyers and Jurists, 4 September, 1987 (English). Published in Ber-Ilan News (Summer 1987) pp. 18-19.
17.      "Making Legal Services Accessible to the Public", Seminar of the Ministry of Labour and Citizens Services Centers at Bar-Ilan University (6.3.89).
18.      "הרפורמה הדרושה במערכת בתי המשפט" כנס אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המכון להשתלמות עורכי-דין, אוניברסיטת בר-אילן (14.3.89).
19.      "The Control of Unfair Contract Terms in Israel", International Conference on Consumer Law, University of Sao Paolo, Brazil, 30.5.89 (Published in the Conference Proceeding).
20.      "The Resort to Jewish Heritage in the Foundations of Law Act 1980 "Tenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 23, 1989 (Published in the Conference Proceedings).
21.      "Modern Contract Law and Consumer Protection", International Conference of The Cegla Institute at Tel-Aviv University, March 1990 (English).
22.      Consumer Protection and Business Ethics in Jewish Law", American Association of" Law Schools (AALS), Jewish Law Section, January 1990, San Francisco, U.S.A. (English).
23.      Chapters on Business Competition in Jewish Law" International Seminar on Jewish" Law Teatching (Chairman, Prof. Y. Dinsein). July 1991, London, United Kingdom (English).
24.      Human Rights and Consumer Protection", International Conference of the Cegla" Institute at Tel-Aviv University, September 1992 on "Human rights and their Impact on Matters of Private Law" (English).
25.      "ערבויות צרכניות" הפורום משפטי של האוניברסיטה העברית, מרץ 1993.
26.      Chairman (with Prof. A. Enker), International Seminar on Jewish Law and Ethics, Lublin Poaland, August 1994.
27.      "Are Consumer Rights", International Academy of Commercial and Consumer Law, August 1996.
28.      "The Standard Contracts Law of Israel – a 35 year Prospective"' International Conference on Unfair Terms in Contracts"' Hebrew University 26.10.97.
29.      "דיני החוזים צרכניים מול דיני החוזים מסחריים" – כנס במלאת 25 שנים לחקיקת חוקי החוזים. הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב 26.11.97.
30.      Predatory Pricing in Jewish Law", Conference of Economics of Judais.m University of" Illinois and Ber-Ilan University, 13-15, 1998.
31.      "חקיקה דתית" כנס על ציונות דתית, ישן וחדש". הפקולטה ליהדות אוניברסיטת בר-אילן 30.12.98.
32.      "חופש העיסוק והגנת הצרכן: מה עדיף? "הפורום הישראל למשפט וחברה, כנס חנוכה 10.12.99.
33.      "פגמים בכריתת חוזה" – כנס לשכת עוה"ד באילת 21.9.2000.
34.      "תובענות ייצוגיות בישראל" – הכנס השנתי של לשכת עוה"ד בישראל – 14.5.01.
35.      "סחר הוגן בישראל: דין ומציאות" נתניה 17.12.01.
36.      "תובענות ייצוגיות והגנת איכות הסביבה" – המרכז לדיני איכות הסביבה – מכללת נתניה (17.10.02).
37.      "הגנת הצרכן הבנקאי" – המרכז הבינלאומי לאתיקה עסקית במשכנות שאננים, ירושלים (16.2.02).
38.      "צמצום חסמי התקינה ביבוא לישראל" האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית, אוניברסיטת תל-אביב (23.10.03).
39.      "חוזה צרכנות" המכון להשתלמות שופטים (3.12.03).
40.      "תביעות ייצוגיות – מדריך לתובע הייצוגי" הכנס השנתי של לשכת עוה"ד בישראל, אילת (20.5.04).
41.      Consumer Protection in the Israeli Codification Context" International Confrence 200 years to the Code Civil, Faculty of Law, Haifa University (1.6.2004).
42.      "היבטים צרכניים על הקודיפיקציה של המשפט הישראלי", כנס ארצי בנושא הקודיפקציה, האוניברסיטה העברית, ירושלים (24.11.04).
43.      "המידה הראויה להתערבות המחוקק ביד הנעלמה בכלכלה בנושאי הגנת הצרכן" הקתדרה מוזיאון ארץ-ישראל (19.1.06).
44.      "אקטיבזם שיפוטי בדיני חוזים" הכנס השנתי של לשכת עורכי-הדין באילת (14.5.06).
45.      "אקטיביזם שיפוטי בדיני חוזים" כנס במכללת נתניה "דיני חוזים בתחילת המאה ה – 21" (1.1.07).
46.      "תובענות ייצוגיות צרכניות", השתלמות שופטים, מלון נווה אילן (14.1.08).
47.      "הגנה על רוכשי דירות", כנס שנתי של לשכת עורכי הדין באילת (26.5.08).
48.      "תחרות מסחרית ואתיקה במשפט העברי", כנס בינ"ל באוניברסיטת בייג'ין בסין (15.9.08).
49.      "מטרות ומגמות בדיני הגנת הצרכן", כנס שופטים, מלון נווה אילן (21.9.08).
50.      "סל שירותי הבריאות וציפיות החולים – היבט משפטי והלכתי", כנס משפט ורפואה, מלון דן פנורמה חיפה (24.1.09).
51.      "Consumer Protection in Israel", International Workshop on unfair Commercial Practices, European Commission, Ma'ale Hamicha (26.5.09).
52.      "The Interaction Between Law Schools, Lawyers and Ministry of Justice: Inca University, Lima Peru (10.2.10).
53.      "תרופות בגין הטעיה צרכנית" – כנס בינלאומי "חוק התרופות – הישגים ואתגרים", אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית נתניה – 25/26.4.2010.
54.      "מגמות צרכניות בחוק הבנקאות שירות ללקוח" 30 שנים לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) מכללת נתניה 17.5.2011.
55.      "Consumer Contracts Law as a Speical Branch of Law" International Symposium Law of Contrat or Laws of Contracts 14.12.2011.
56.      "הרגולציה החדשה בחוק הגנת הצרכן: האם היא תבוא גאולה לצרכנים" – כנס ציבורי של האגודה הישראלית למשפט פרטי  המרכז הבינתחומי 15.3.12.
57    ."Language and the Law – Interpretation of Legal Tests". Nehru University Conference, New Delhi, India, 29.1.2013.
58    "The Application of Jewish Law in a Modern Society".  Conference "Israel, Culture, Nation and State", University of Bucharest, Romania, 24.6.2013.
59. "Language and the Law – Interpretation of Legal Test". Nehru University Conference.
   New Delhi, India, 29.1.2013. (English)
 
60. "The Application of Jewish Law in a Modern Society". Conference "Israel, Culture, Nation and State", University of Bucharest, Romania, 24.6.2013. (English).

 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה