פרופ' סיני יובל

שם:פרופ' סיני יובל
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:[email protected]

ספרים:
1. יובל סיני, השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי, מפרסומי מכון
    ע"ש הרי סאקר, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית,
    ירושלים 2010.
2. יובל סיני, יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל, ההוצאה
    לאור של לשכת עורכי הדין, תל-אביב 2009.
 
ספרים בשלבי עבודה:
1. יובל סיני ובנימין שמואלי, האחריות בנזיקין.
      א) בחו"ל:
1.      Yuval Sinai, Reconsidering Res Judicata – A Comparative Perspective, 21 Duke J. Comp. & Int. L. (forthcoming).
2.      Yuval Sinai, The Downside of Preclusion: Some Behavioral and Economic Effects of Cause of Action Estoppel in Civil Actions, 56 McGill L. J. (forthcoming).
3.      Yuval Sinai, Affirmative Defenses in Civil Cases – Between Common Law and Jewish Law, 34 North Carolina J. Int. L. 111-78 (2008).
4.      Yuval Sinai & Benjamin Shmueli, Changing the Current Policy towards Spousal Abuse: A proposal for a New Model Inspired By Jewish Law, 32 Hastings J. Int. & Comp. L. 155-236 (2009).
5.      Yuval Sinai, The Religious Perspective of the Judge's Role in Talmudic Law, 25 J. L. & Religion 357-377 (2009-2010).
6.      Yuval Sinai, The Status of Witnesses in Maimonidean Jurisprudence, Jewish L. Annual (Hebrew) (forthcoming).
7.      Yuval Sinai, Judicial Authority of Fraudulent-Claim Cases (Din Merume), 17 Jewish L. Annual 209-66 (2007).
8.      Yuval Sinai, Methodological Confrontation with contradictions between Mishneh Torah and the Commentary to the Mishnah, Hebrew Union College Annual (Hebrew) (forthcoming).
9.      Yuval Sinai, Coercion of Get as a Solution for the Problem of Agunah, 20 Jewish Law Association Studies 248-263 (2010).
10.  Yuval Sinai, Maimonides' Contradictory Positions Regarding the Karaites – A Study in Maimonidean Jurisprudence, 11 The Review of Rabbinic Judaism 277-91 (2008).
11.  Yuval Sinai, Arbitration as an ideal judicial procedure, 18 Jewish Law Association Studies 279-95 (2008).
12.  Yuval Sinai, Practice and Procedure, Encyclopaedia Judaica (2nd Edition 2007), Vol. 16, pp. 434-46.
13.  Yuval Sinai, Witness, Encyclopaedia Judaica (2nd Edition 2007), Vol. 21, pp. 115-25.
 
ב) בישראל:
1.  יובל סיני, "הדוקטרינה של הודאה והדחה וכללי נטל השכנוע במשפט
    האזרחי – ניתוח ביקורתי והצעת מודל חדש-ישן", מחקרי משפט כד
    (תשס"ח), עמ' 242-165.
2.  יובל סיני, "מעמד הקטנה בנישואין ובמיאון – 'מדיניות חקיקתית'
    בתקנת חז"ל", מחקרי משפט יט (תשס"ב), עמ' 241-283.
3.  יובל סיני, "חקירת עדי עגונה – להתהוותן של תפיסות משפטיות".
    שנתון המשפט העברי כב (תשס"א-תשס"ג), עמ' 368-329.
4.  יובל סיני, "פירוש המשנה לרמב"ם ככלי לביאור הלכות במשנה
    תורה", שנתון המשפט העברי כג (תשס"ה), עמ' 251-225.
5.   יובל סיני ובנימין שמואלי, "'הגיעו מים עד נפש' – דרכי התמודדות
    עם התעללות בבת-זוג בדין הפלילי, בדיני הנזיקין ובדיני המשפחה –
    הצעת מודל חדש-ישן", מאזני משפט ו (תשס"ז), עמ' 352-273.
6.   יובל סיני, "תוקפה של עדות בשטר במשנתם של הגאונים והרמב"ם",
    דיני ישראל כב (תשס"ג), עמ' 111-149.
7.   יובל סיני, ""דרישות' 'חקירות' ו'בדיקות' – פרק בגיבוש הלכות
     הרמב"ם", סידרא כא (תשס"ו), עמ' 50-35.
8.     יובל סיני, "המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל בשנים
      2006-1994  – תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד", מאזני משפט ז
      (תש"ע), עמ' 176-122.
9.     יובל סיני, "סתירות פנימיות מדומות בדברי הרמב"ם", הרמב"ם –
      שמרנות, מקוריות מהפכנות" (בעריכת אביעזר רביצקי), הוצאת מרכז
      זמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשס"ט, עמ' 197-155.
10. יובל סיני, "'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים' – למקומו של כלל
      בהליך הדיוני", עיונים במשפט עברי ובהלכה – דיין ודיון (בעריכת י'
      חבה וע' רדזינר), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ז,
      עמ' 128-93.
11.  יובל סיני, "'עורכי/ארכי הדיינים' – להתהוותם של שינויי
      הנוסחאות", דברי הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות
      (התפרסם באתר האינטרנט של האיגוד העולמי למדעי היהדות –
      www.jewish-studies.org).
12.  יובל סיני, "הבוררות בראי האידיאולוגיה הלאומית-דתית", עתיד
      להתפרסם בספר הלכה ואידיאולוגיה (בעריכת אבינועם רוזנק)
      בהוצאת מרכז שזר.
 
מאמרים שפורסמו בכתבי עת שאינם שפיטים
13. יובל סיני, "פירוש המשנה לרמב"ם", עתיד להתפרסם בספר לכבוד
      הרב נחום אליעזר רבינוביץ'.
14.   יובל סיני, "רמזי לשון במשנה תורה ובפירוש המשנה", קובץ
      מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות לזכרו של הרב מ"ח הלוי
      קצנלבוגן [=סיני קכו-קכז (תש"ס-תשס"א)], עמ' רפו-שב.
15.   יובל סיני, "רמזי לשונו של הרמב"ם [חלק ב']", סיני קכח (תשס"א),
      עמ' ק-קיא.
16.    יובל סיני, "שיטת הרמב"ם בענין כשרותם של רשעים לעדות", מגל
       יב (תשנ"ח), עמ' 310-289.
17.    יובל סיני, "כוחו של דיין בדין מרומה וב'קים לי בגווה' במשנת
       הגאונים והרמב"ם", מעליות כה – קובץ לציון שמונה מאות שנה
       לפטירת הרמב"ם, מעלה אדומים תשס"ה, עמ' 292-269.
18.    יובל סיני, "הגדרת מוחזקותם של 'שנים אוחזין בטלית'", מעליות יד
       (תשנ"ד), עמ' 40-23.
19.    יובל סיני, "שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת", מעליות טו (תשנ"ה),
       עמ' 90-67.   
 

א) בחו"ל:
1. 2010 – הרצאה בכנס באוניברסיטת Fordham, הפקולטה למשפטים.
                נושא ההרצאה:
               The Religious Perspective of the Judge's Role in Talmudic Law.
2. 2009- הרצאות אורח ב-Cardozo, הפקולטה למשפטים, וכן
              בפקולטה למדעי היהדות ע"ש רבל,  ישיבה יוניברסיטי,
              ניו יורק. נושא ההרצאה: The Religious Perspective of  the Judge's Role in Talmudic Law                  
3. 2009- הנחיית סדנא בנושא  Human Dignity in Jewish Law בפקולטה
              למשפטים, אוניברסיטת הרווארד.
4. 2008 – השתתפות בכנס  Manchester JudaicaFestשל JLA הנערך באוניברסיטת מנצ'סטר אנגליה. נושא ההרצאה: Halakhic Traditions enabling the coercion of the get in Oriental Jewish communities – A possible Solution for the Problem of Agunnot?
5. 2008 – השתתפות בסדנא שנערכה בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת
 הרווארד בנושא "Free Will, Responsibility and Coercion in the Talmud"
6. 2008- הרצאת אורח בסמינר שנערך באוניברסיטת מקגיל, קנדה, בנושא Legal Traditions of the World.נושא ההרצאה: אופיו של המשפט התלמודי.
4. 2008- הרצאת אורח בסמינר שנערך באוניברסיטת מקגיל, קנדה, בנושא Talmudic Law. נושא ההרצאה: .The Religious Dimension of the Judge's Role in Talmudic Law
7. 2008 – הרצאת אורח בסמינר של מרכז Jewish Law and Legal Theory  שנערך בקרדוזו, ישיבה יוניברסיטי, ניו יורק. נושא ההרצאה: Judicial Treatment of Fraudulent Claims.
8. 2008- הרצאת אורח בפקולטה למדעי היהדות של  JTS (בית המדרש לרבנים בניו-יורק). נושא ההרצאה: Judicial Treatment of Fraudulent Claims.
 
 
ב) בישראל:
1. 2010 – הרצאה בכנס הבינלאומי השישה-עשר של האיגוד העולמי למשפט עברי.
נושא ההרצאה: Reconsidering Res Judicata – Between Jewish Law and Common Law.
2. 2010 – הרצאת סיכום בכנס לרגל צאתו לאור של ספרי "השופט
                וההליך השיפוטי במשפט העברי" שהתקיים באוניברסיטה
                העברית בירושלים (מכון סאקר).
3. 2009- הרצאה בקונגרס העולמי החמשה עשר למדעי היהדות
              בירושלים, נושא ההרצאה: המימד הדתי בשפיטה במשפט
              התלמודי.
4. 2009 – הרצאה במסגרת הכנס בנושא "יישום המשפט העברי בבתי
                המשפט בישראל", בבית לשכת עורכי הדין בירושלים.
5. 2008 – הרצאה במסגרת המכון להשתלמות שופטים בנושא "פיצויים
                בגין הלנת שכר במשפט העברי".
6. 2007 – הרצאה במסגרת יום עיון בנושא סחר באיברים שהתקיים
               במשכנות שאננים מטעם המרכז הישראלי לאתיקה ובשיתוף
               מרכז ישמ"ע. נושא ההרצאה: "סחר באיברים – היבטים
               הלכתיים".
7. 2007 – הוזמנתי להרצות במסגרת המכון להשתלמות שופטים ביום
               עיון שמארגן כבוד שופט ביהמ"ש העליון אליקים רובינשטיין
               בנושא  "דיין ודיון – שפיטה במשפט העברי".
8. 2006 – הרצאה בכנס הבינלאומי של "האגודה הבינלאומית למשפט
               עברי" (JLA) שנערך באוניברסיטת בר-אילן. נושא ההרצאה:
               "הבוררות כהליך אידיאלי".
9. 2006 – הרצאה במסגרת הכנס הבינלאומי בנושא הלכה ואידיאולוגיה,
               שנערך במכון ון-ליר בירושלים. בנושא: "הבוררות בראי
               האידיאולוגיה הציונית-דתית".
10. 2005 – הרצאה במסגרת הקונגרס העולמי הארבעה-עשר למדעי
                 היהדות על הנושא: "המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט
                 בישראל – תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד".
11. 2005 – הרצאה במסגרת הכנס בנושא "תרומתה של הרבנות לשיח
                  החברתי בישראל" שהתקיים במכללה האקדמית נתניה.
                  תמצית הרצאתי פורסמה במוסף "הצופה" מיום ב אדר א
                  תשס"ה (11/2/2005).
12. 2004 – הרצאה בפני משתתפי הסמינר הפקולטטיבי של חברי הסגל
                  של הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית. הרצאתי
                  עסקה בנושא: "דרכי התמודדות של בית הדין עם דין
                  מרומה".
13. 2004 – הרצאה בכנס בינלאומי של האוניברסיטה העברית,
                 אוניברסיטת הרווארד ומרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
                 נושא הכנס: הרמב"ם – שמרנות, מקוריות, מהפכנות בנושא
                 "שיטת הסתירות – לדרכו המקורית של הרמב"ם".
14. 2004 – הרצאה במסגרת הכנס הראשון של האקדמיה המשפטית
                  בישראל, שהתקיים באוניברסיטת בר אילן. נושא ההרצאה:
                  "הרא"ש כאקטיביסט שיפוטי".
15. 2002 – הרצאה במסגרת הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי
                 היהדות על הנושא: "'עורכי/ארכי הדיינים' – להתהוותם של
                שינויי הנוסחאות".
16. 2002 – הנחיית סדנא במשפט עברי לשופטים ומשפטנים בנושא "דין
                 אמת לאמיתו", שהתקיים בתשרי תשס"ב (במלון עדן-אין
                 בזכרון יעקב) מטעם "מורשת המשפט בישראל".
17. 2001- הרצאה במסגרת הכנס "דיין ודיון במשפט העברי", שהתקיים
                בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן בשנת תש"ס,
                הרצאתי עסקה בנושא: "'אל תעש עצמך כעורכי הדיינים' –
                להשתלשלותו של כלל, ולמקומו בהליך הדיוני".
 
ארגון כנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:
1.   יוני 2010 – יו"ר ומארגן הכנס הבינלאומי השישה-עשר של
                      האיגוד העולמי למשפט עברי שהתקיים במכללה
                      האקדמית נתניה.
2.  במאי 2009 ארגנתי כנס בנושא "יישום המשפט העברי בבתי
    המשפט בישראל" בבית לשכת עורכי הדין בירושלים.
3.  בפברואר 2005 ארגנתי את כנס ההקמה של המרכז ליישומי משפט  
    עברי (ישמ"ע) במכללה האקדמית נתניה. נושא הכנס: "הגיור בישראל – בין אידיאל למציאות".
4. בדצמבר 2005 ארגנתי את הכנס של המרכז ליישומי משפט עברי
    במכללה האקדמית נתניה בנושא "התעללות בבת זוג – מגמות חדשות
    וישנות".
5. בספטמבר 2006 ארגנתי השתלמות של המרכז ליישומי משפט עברי
    בנושא "סוגיות במשפט עברי – הלכה ומעשה" לשופטי מחוז הדרום,
    בהזמנת נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, השופט יהושע פלפל.
 
 

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה