תקנון הקפאת לימודים

 

1.  הקפאת לימודים היא הפסקה של הלימודים למשך סמסטר אחד או שניים, למטרת חזרה ללימודים אל הנקודה בה הם הוקפאו. הסטודנט פטור משכר הלימוד במשך תקופת ההקפאה.
2.  בית הספר אינו מתחייב להיענות לבקשת ההקפאה ואין הוא חייב לנמק את החלטותיו.   
3.  בקשות ההקפאה יטופלו על ידי הדיקן.
4. בקשות להקפאת לימודים אפשר להגיש בכל סמסטר, עד שלושה שבועות לאחר תחילת הסמסטר. בקשות מאוחרות יותר, יטופלו לקראת הסמסטר הבא. לא תתאפשר הקפאת לימודים במהלך הסמסטר.
5.  בית הספר אינו מטפל בנושא שכר הלימוד. כל בקשת הקפאה שאושרה תועבר לטיפול במדור שכר לימוד.
6.  מעבר סטודנט מבית ספר אחד לבית ספר אחר מחוייב באישור דיקן בית הספר אליו  הסטודנט רוצה לעבור.

��� ����   ������