מבוא לכלכלה מקרו - גב' דינה קם

שם הקורס :              מבוא לכלכלה מקרו
 
שם הקורס באנגלית:     MACROECONOMICS
 
 
שם המרצה:              גב' דינה קם
 
פרטי המרצה:            דואר אלקטרוני - dinakam@gmail.com 
 
 
דרישות קדם:             כלכלה מיקרו
 
מטרת הקורס:            הכרת מושגים, מודלים וניתוחים במקרו כלכלה -
 
מרכיבי הציון:             מבחן -  %100
 
דרישות הקורס:         הגשת תרגילים חובה, עמידה בהצלחה במבחן הסופי )ציון 60 לפחות(.
 
תוכן הקורס:
1. מעורבות ממשלה במשק.
2. חשבונאות לאומית.
3. פונקציית צריכה, נטייה ממוצעת ושולית לצרוך, נטייה ממוצעת ושולית לחסוך.
4. ביקוש מצרפי וקביעת תוצר של שיווי משקל, מודל קיינסיאני במשק סגור.
5. שוק הכסף
6. שיווי משקל כללי: שוק הסחורות ושוק הכסף, מודל קיינסיאני במשק פתוח.

ביבליוגרפיה:
1. אורון י., מארק נ., ועופר א., 2007 )מהדורה שנייה(, מבוא לכלכלה מקרו כלכלה, -הוצאת עמיחי.
2. באומן, דני, 7200 , מאקרו כלכלה בגובה העיניים, הוצאת עמיחי.
3. האוניברסיטה הפתוחה, מבוא למקרו כלכלה חלק א' )מהדורה מעודכנת ומורחבת(.
4. Mankiw, N.G., 2014, Principles of Macroeconomics, 7th Edition, Cengage Learning
 
��� ����   ������