חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' הדרה בר-מור

שם:פרופ' הדרה בר-מור
תפקיד:דיקן הסטודנטים, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי משפט
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:barmorh@netvision.net.il

השכלה משפטית אקדמית:

1971 – 1975 – תואר ראשון במשפטים (LL.B.) אוניברסיטת תל – אביב.
1978 – 1983 – תואר שני במשפטים (LL.M.) באוניברסיטת תל אביב.
ציון עבודת גמר: 92.5, ציון גמר: 85.24
1985 – 1988 – תואר שלישי במשפטים (J.S.D) באוניברסיטת תל – אביב. נושא העבודה:
חובות בעלי מניות בהצבעה באסיפה כללית בחברה מוגבלת במניות.
הדוקטורט אושר והוענק ב – 1.6.89.

השכלה משפטית מקצועית:
1977 – רשיון עריכת דין.

דירוג אקדמי:
1987 – 1991 – מדריך בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל – אביב.
1988 – מדריך, האוניברסיטה הפתוחה, מרכזת הקורס דיני עבודה.
1991 – מורה מן החוץ בדרגת מרצה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל – אביב.
10.1995 – מרצה בכירה, בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.

דירוג מנהלי אקדמי:
6.1995 ואילך – סגנית דיקאן בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.

הוראה אקדמית משפטית:
1983 – 1990 – מתרגלת בדיני תאגידים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל – אביב.
1986 – 1991 – מתרגלת בדיני עבודה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל – אביב.
1989 – 1996 – מקצוע בחירה/סמינריון בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל – אביב: נושאי משרה בחברה.
1991 – 1996 – סמינריון בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל – אביב: דיני שותפויות ועמותות.
1993 – 1994 – הוראת מקצוע בחירה בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים בנושא: דיני שותפויות ועמותות.
1993/4 – 1994/5 – הוראת הקורס "דיני חברות" בחוג לחשבונאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל – אביב.
1993/4 – הוראת הקורס "דיני חברות" בחוג לחשבונאות במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר – אילן.
1993/4 – הוראת הקורס "דיני עסקים" בבית הספר למנהל עסקים במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר – אילן.
1995/6 – הוראת הקורס "מבוא למשפט ישראלי", בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.
1996 ואילך – הוראת הקורס "דיני תאגידים", בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.
1996/7 – הוראת הקורס "דיני עבודה", המסלול האקדמי של המכללה לביטוח, תל – אביב.
1997 ואילך – הוראת הקורס "דיני עבודה", בית הספר למשפטים, האקדמית נתניה.
1998 – 2001 – הוראת סמינריון "דיני שותפויות ועמותות", בית הספר למשפטים, האקדמית  נתניה.
2001/2 ואילך – הוראת סמינריון "חוזה העבודה האישי", בית הספר למשפטים, האקדמית  נתניה.

עריכת כתבי עת:
1993 – 1996 – עורכת השנתון למשפט עבודה. במסגרת זו ערכתי את הכרכים ד', ה' ו – ו'.
1997 – עורכת ראשית ומייסדת כתב העת "מאזני משפט" היוצא האקדמית נתניה.

פעילות ציבורית אקדמית:
1997 – חברה בצוות ההיגוי של המרכז לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן – גוריון.
2002 – יו"ר ומייסדת ארגון החוקרים של המגזר השלישי.
חברה פעילה באגודה הבינלאומית של המגזר השלישי (ISTR ).
חברה בוועד האגודה הישראלית למשפט עבודה ובטחון סוציאלי.

תפקידים ציבוריים:
1993 – 1999 – נציגת ציבור בבית הדין הארצי לעבודה.
1996 ואילך – נציגת ציבור במועצת העיתונות.

מאמרים:

1. "מיקומם המשפטי של היזמים בהגדרת 'יום הרכישה' בחוק מס שבח מקרקעין", הפרקליט לו |(התשמ"ו) 482.

2. ד"ר ס' אדלר, ד"ר ה' בר – מור, "חוקי הבטיחות בעבודה כמגן על העובד", שנתון משפט העבודה ג' (התשנ"ב)13.

3. "מעמד הדירקטור כעובד" שנתון משפט עבודה ד' (התשנ"ד)49.

4. "השפעת השינוי באישיותה המשפטית של החברה על מעמד העובדים", שנתון משפט עבודה ה' (התשנ"ה) 47.

5. "רקוויאם לקשר קיבוצי: על ביטול הסכם קיבוצי ועל השלכותיו על העובדים", מאזני משפט א' (התש"ס – 2000) 108.

6. B. Gidron, H. Katz, H. Bar-Mor, Y. Katan, I. Silver & M. Talias, "Israel", in L. Salamon & H.K.Anheier, The Nonprofit Sector in Developed

Economics, New – York, Cambridge University Press.

7. B. Gidron, H. Katz, H. Bar-Mor, Y. Katan, I. Silber & M. Talias (Forthcoming), "Through a New Lens: The Third Sector and Israeli Society" Israel

Studies.

מחקרים שהתפרסמו במסגרת המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן – גוריון בנגב:

8. מוסדות ללא חלוקת רווח – המצב המשפטי, מחקר במגזר השלישי, במסגרת המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי בשיתוף עם The Johns Hopkins Comparative

Nonprofit Sector Project, אוניברסיטת בן – גוריון בנגב (דצמבר 1999).

9. ד"ר א' יקוביץ, ד"ר מ' נפתלי, פרופ' ב' גדרון, ד"ר ה' בר – מור, הנהלות ציבוריות של ארגוני המגזר השלישי: מאפיינים והיבטים מבניים, תפקודיים וארגוניים, מחקר אמפירי,

התפרסם במסגרת המרכז לחקר המגזר השלישי אוניברסיטת בן – גוריון בנגב (פברואר 2002).

ספרים:
1. התקנת מהדורה חדשה לספר "דיני חברות בישראל להלכה ולמעשה" שנכתב במקורו על ידי רואה חשבון אברהם פלמן. הספר יצא לאור מחדש בשנת 1994 ומחזיק

כ – 1200 עמודים הכרוכים בשני כרכים. רובם הגדול נכתב על ידי מחדש לרבות פרק העוסק בחוק ניירות ערך.
השוואת פרקי הספר במתכונת הנוכחית עם פרקי המהדורות הקודמות שלו מציגה את השינויים הבאים:
הפרקים: 1, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29 ו- 30 הם פרקים חדשים שנכתבו על ידי, למעט שינוי מזערי ביותר בטקסט הקודם.
פרק 17 העוסק בחוק ניירות ערך, נכתב רובו ככולו מחדש, אף כי שזרתי בו קטעים מסוימים מהמהדורה הקודמת.
בפרקים אחרים נעשתה מלאכת עדכון ועיבוד מחדש של החומר והתאמתו לדין הקיים היום – בעיקר בפרקים 5, 6, 10, 13, 17, 20, 22, 26, 31, 32, 35, 36, 37.2. התקנת הפרק אודות עמותות בישראל בספר בנושא The International Guide to Nonprofit Law (ed. By Prof.L. Salamon, New – York 1997).3. אני שוקדת מזה מספר שנים על ספר לאוניברסיטה הפתוחה בנושא: "דיני תאגידים". הספר הוא רחב היקף ומחזיק שש יחידות:
יחידה 1 – התאגיד, מהות מיון סיווג
יחידה 2 – התפתחות דיני החברות בישראל
יחידה 3 – ההון והמניות
יחידה 4 – המשטר בחברה
יחידה 5 – תביעות וסעדים בחברה
יחידה 6 – שינויים מבניים
כל אחת משלושת היחידות הראשונות עברו שיפוט של שלושה קוראים אקדמיים, חברי סגל בכירים בפקולטות למשפטים בארץ. כולן אושרו לפרסום בכפוף להערות.
שלושתן מחזיקות למעלה מ – 450 עמודים.
בימים אלו אני מגישה לשיפוט את יחידה 4 המחזיקה למעלה מ – 300 עמודים.אנציקלופדיות:
1. עדכון הערך "משפט מסחרי" לאנציקלופדיה העברית. הערך נכתב במקורו על ידי פרופ' ג' פרוקצ'יה ז"ל. מאחר והערך נכתב כעשר שנים לפני עדכונו שינויי החקיקה

והפסיקה דרשו כתיבת חלקו מחדש.

2. עריכתו של הפרק על ישראל באנציקלופדיה הבינלאומית לחקיקה בעריכתו של פרופ' ר' בלנפן. The monograph on Israel is an integral part of Labor Law

 

and Industrial relations in the International Encyclopedia of Law (R. Blanpain ed.) Kluwer 2002).
בין הכנסים בהם השתתפתי אציין רק חלק קטן:
דצמבר 2002 – בנקוק, תאילנד. כנס בנושא יחסי עבודה. הצגתי מחקר בנושא: Staffing jobs in multinational corporations in conditions of insecurity – the
challenge and the difficulties. זהו מחקר משותף שביצעתי עם ד"ר מיכל הורוביץ, האקדמית  נתניה, ומר מרדכי ששון, האוניברסיטה הפתוחה.
יולי 2002 – קייפטאון, דרום אפריקה. כנס בנושא המגזר השלישי. נשאתי הרצאה בנושא Duties of Directors and Officers in Israeli Non – Profit
Organizations זהו פרי מחקר בו נטלתי חלק שפורסם במסגרת המרכז לחקר המגזר השלישי. מאמר בנושא זה גם נמצא בכתיבה לשם פרסום.
ספטמבר 2000 – בגטבורג, שבדיה, בנושא: בטחון סוציאלי – שמשתי כ – general reporter ביחד עם פרופ' מריה אוגוסטינוביץ מהונגריה.
יולי 2000 – ירושלים, ישראל, בנושא: דיני עבודה ובטחון סוציאלי – הכנת הדו"ח על ישראל בנושא: בטחון סוציאלי ופנסיות,
Retirement pensions (social security) in Israel: National schemes, social insurance and private funds.
מרץ 1997 – מינכן, גרמניה, כנס בנושא: היבטים משפטיים ורפואיים של תאונות עבודה ומחלות מקצוע. בכנס נשאתי הרצאה בנושא:
Legal Aspects of Mental Illness as Work Accident. ההרצאה התפרסמה בספר הכנס.

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר